Arūnas Streikus

„Gražios istorijos pasakojamos apie išdrįsusius imtis atsakomybės už bendrąjį gėrį“

Prof. Arūno Streikaus kalba Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto diplomų teikimo ceremonijoje. 

Muzikos mainai be krantų
Arūnas Streikus - Naujasis Židinys-Aidai

Monografijos „Nailono uždanga. Šaltasis karas, tarptautiniai mainai ir lietuvių muzika“ ir laiškų knygos „Lietuvių muzikų užsienio korespondencija 1945–1990“ recenzija.

Nepakeliama atminties pilnatvė
Arūnas Streikus - VU naujienos

Žvelgiant retrospektyviai galima aiškiai matyti, kad 1949 m. pavasaris buvo lemiamas aneksuotos Lietuvos sovietizavimo etapas. 

Žmogiškojo orumo pėdsakai tarp sovietmečio memų
Arūnas Streikus - Naujasis Židinys-Aidai

Pabandžius suklasifikuoti nūdienos viešumoje plaukiojančius sovietmečio memus, galima išskirti tris dažniausiai pasitaikančius jų kompleksus: paminklotvarką, kolaborantus ir naujų herojų paiešką.

Dvasininkų dienoraščiai ne vien apie dvasinius dalykus
Arūnas Streikus - Naujasis Židinys-Aidai

Tūlas skaitytojas, paėmęs į rankas dvasininkų dienoraščius, matyt, pirmiausia tikėtųsi juose rasti duomenų apie ano meto žmonių religinius vaizdinius bei praktikas, kunigo sielovadinio darbo rūpesčius, sėkmes ir nusivylimus, miesto ir kaimo pastoracijos skirtumus.

Vasario 16-osios Lietuvos gimimas ir Bažnyčia: istorinis žvilgsnis
Arūnas Streikus - Artuma

Lietuvos valstybingumo atkūrimas sunkiai įsivaizduojamas be aktyvaus naujosios katalikų dvasininkų ir tikinčiųjų kartos indėlio.

Bolševikai ir ganytojo pareiga70
Arūnas Streikus - Naujasis Židinys-Aidai

Apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio susidūrimą su bolševikais ir kovą už tikinčiųjų teises Laurynas Peluritis kalbina istoriką Arūną Streikų.

Įrėminta knyga apie įrėmintus rašytojus1
Arūnas Streikus - Naujasis Židinys-Aidai

Lietuviškosios sovietikos lauko dinamiškumą patvirtina viena po kitos į knygynų vitrinas guldomos solidžios apimties studijos, kurių autoriai mėgina naujai interpretuoti įvairius vietinio sovietinio sociumo ir jo kultūrinės raiškos aspektus.

Lituanorum gente. Keletas pastabų apie atsiradimo priežastis ir aplinkybes
Arūnas Streikus - Artuma

Prieš 90 metų, 1926 m. balandžio 4 d., popiežiui Pijui XI paskelbus apie Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimą, Lietuvoje prasidėjo naujas religinis gyvenimas.