Kun. Artūras Kazlauskas

Šventi Bažnyčios pinigai

Kur Bažnyčioje panaudojami pinigai? Ir kodėl jų būtinai reikia? 

Kaip elgtis bažnyčioje?

Kun. Artūras Kazlauskas paaiškina, ką daryti ir ko nedaryti Šv. Mišių metu. 

Ką veikia Dievas tavo kasdienybėje?

Nėra geresnio būdo mūsų įžvalgumui ugdyti nei sąžinės tyrimas, rašo kunigas Artūras Kazlauskas. 

Ite, missa est! Apie Mišias ir misiją

Švęsdami ypatingąjį Misijų mėnesį, sukluskime – kada liturgija labiausiai prabyla apie mūsų misiją?

Marijos gegužė

Marija yra Dievo malonės ir išminties šedevras, visų kūrinių gražiausioji, todėl turi teisę į įvairiausius visos žmonijos pagarbos ženklus. 

Kad jie būtų viena

Krikščionių vienybės troškulys auginamas, o prie jo vis labiau artėjama maldoje.

Kad prasmė turėtų prasmę

Gruodžio ir metų pabaiga kviečia mus išgyventi Dievo tapimo žmogumi slėpinį. 

Būsime išgelbėti pamokslu

Popiežiaus Pranciškaus pontifikatas padovanojo pasauliui ir Bažnyčiai senokai prarastą dalyką, kuris krikščionijai iš esmės svarbiausias – susidomėjimą žodžiu.

Didysis penktadienis: meilė, kviečianti atsakui

Bažnyčia, apmąstydama savo Viešpaties ir Sužadėtinio kančią ir adoruodama kryžių, prisimena savo gimimą iš mirštančio ant kryžiaus Jėzaus šono ir maldauja viso pasaulio išganymo.

Pasninkas, abstinencija ir šventės

Nors krikščionių gyvenime pasninkas ir abstinencija yra įprasti, tačiau nesuprasti.

Kas teikia Santuokos sakramentą?60

Katalikų tradicijoje vienintelis sakramentas, kurio teikėjas nėra dvasininkas, yra Santuoka.

Didysis šeštadienis: budėjimas iki Aušros37

Šiandienis susikaupimas veda į vakaro kulminaciją, kai iškilmingai švęsime Kristus kančios istorijos atbaigimą – prisikėlimą. 

Didysis ketvirtadienis: gavėnios slenkstis Velykų link8

Didžiojo ketvirtadienio ryto Mišios, dar vadinamos Krizmos Mišiomis, užbaigia gavėnią ir įveda į velykinį tridienį. Šiandien vakare visi liturginiai simboliai ir tekstai bylos apie Kristaus bendruomenės DNR. 

Apie elgseną bažnyčioje6

Labai tikimės, kad šios kelios pastabos leis visiems bažnyčioje jaustis smagiai ir „savo vietoje“.

Šiluva: piligrimų keliai7

Kam gi reikalingos šventovės ir piligrimystės? Kad pasitikrintum gyvenimo tikslus. Kad patirtum iššūkį. Kad suprastum, jog esi ne vienas. Kad pabustum iš patogaus snūduriavimo. Kad išvėdintum savo nuodėmių paliktą tvaiką.

Išpažinties dovana (I). Kodėl nuodėmes išpažįstame kunigui?39

Vadinamas jis ir „atgailos ašarų“ ar „atsivertimo“ sakramentu, tačiau šiandien labiau pabrėžiama atgaila, kuria apgailime savo nuodėmes.

Krikščionio sąžinės patikrinimui3

Kai Velykų naktį atnaujinsime Krikšto pažadus (visi jau po Išpažinties?), visai verta būtų prisiminti, ką mes esame pažadėję Krikšto valandą ir kokį gyvenimą prisiima katechumenai, Velykų naktį panardinami ne tik į vandenį, bet į Kristų.

Kun. Artūras Kazlauskas. Valandų liturgijos prasmė (III)2
Kun. Artūras Kazlauskas - Magnificat leidiniai

Kad Valandų liturgija yra ne vien dvasininkų ar vienuolių malda, bet tikra ir savita visos Bažnyčios šventė, yra samprata, kuri po šimtmečių užmaršties sugrįžo ypač Vatikano II Susirinkimo ir jo reformos dėka.

Kun. Artūras Kazlauskas. Pamąstymai apie garbinimą ir pagarbą (II)1
Kun. Artūras Kazlauskas - Magnificat leidiniai

Pagrindinė krikščioniškos maldos laikysena yra stovėjimas. Stovint išreiškiamas naujas gyvenimas, padovanotas per Krikštą. Tai – prisikėlusių su Kristumi, per Jį ir Jame ženklas. Kai kas iš dvasinių autorių aiškina ir apie stovėjimą kaip drąsą kalbėtis veidas į veidą, akys į akį su Dievu. Iš kur ta drąsa?

Kun. Artūras Kazlauskas. Eucharistinės adoracijos prasmė
Kun. Artūras Kazlauskas - Magnificat leidiniai

Visų Bažnyčios Tėvų raštuose rasime liturginių tekstų bei specifinių papročių, susijusių su Eucharistija. Ji nepaliekama ant altoriaus, bet nuo jo parnešama į tikinčiųjų namus, kur bus jų kasdienybės liudininkė.

Kun. Artūras Kazlauskas. Įšventintieji Bažnyčios tarnai: vyskupai, kunigai, diakonai
Kun. Artūras Kazlauskas - Magnificat leidiniai

Visa Bažnyčia yra kunigiškoji tauta. Gavę Krikštą, visi tikintieji dalyvauja Kristaus kunigystėje. Šis dalyvavimas vadinamas bendrąja tikinčiųjų kunigyste, kiti ją vadina karališkąja, visuotine. Iš šios tikinčiųjų kunigystės kyla tarnaujančioji kunigystė.

Kun. Artūras Kazlauskas. Išpažinties dovana (II). Ką reiškia atleisti?9

Kas yra gailestingumas ir atleidimas? Mes, krikščionys, galbūt vartojam šį žodį per dažnai, galvodami, jog tai natūralus ir įprastas dalykas. Tačiau gailestingumas ir atleidimas išties yra didelis stebuklas.

Kun. Artūras Kazlauskas. Krikštas – daugiau nei šeimos šventė (II)6

Krikštas suprantamas kaip tokia tyki, rami, privati šeimos šventė. Tačiau Krikštas juk nėra privati, o visos Bažnyčios šventė.

Kun. Artūras Kazlauskas. Krikštas – daugiau nei šeimos šventė (I)4

Ar verta Bažnyčioje palaikyti šią neretai turinį praradusią kultūrinę tradiciją, o gal kunigai, sutikdami teikti Krikšto sakramentą turėtų griežčiau vertinti šeimos pasiryžimą krikščioniškai gyventi? Kokia yra Krikšto sakramento esmė?

Kun. Artūras Kazlauskas. Žmones reikia iš naujo evangelizuoti9

Kun. Artūras Kazlauskas yra vienas iš didžiausią autoritetą pelniusių liturgijos specialistų Lietuvoje. Jo paprašėme pakomentuoti katalikiškas laidotuvių tradicijas šiuo metu vyraujančias Lietuvoje.