Kun. Vytenis Vaškelis

Jame mūsų nesugriaunama viltis 15

Pozityvaus krikščioniško požiūrio ugdymas formuoja įprotį kaskart susidūrus su išmėginimais, užuot nuliūdus, nedelsiant imtis iniciatyvos ieškoti teisingų sprendimų.

Malda – pasitikintis Dievu atkaklumas

Tik atviras prisipažinimas Jam, kad esame riboti žmonės, kurie be malonės negalime suvokti kūrinio būtį perkeičiančios tiesos, iš tikrųjų mus veda į praregėjimą.

Žvelgti į save ir laiko ženklus2

Žmogui duota mąstymo galia, kad, dažnai atsiribodamas nuo mažų dalykų, objektyviai įvertintų tuos laiko ženklus, kurių nedera apeiti tylomis. 

Džiaugsmas didesnis už liūdesį

Tyla – tikro džiaugsmo sąlyga, nes tik nurimę suvokiame, kas iš tiesų esame ir kuo tapsime, būdami Kristuje bei išlikdami ištikimi Jam. 

Tikslas nr. 1 – patikti Jam31

Šio sekmadienio Evangelijoje iš pirmo žvilgsnio ne iš karto pastebime, jog kanaanietė, maldaudama Jėzų, kad Jis išgydytų jos dukrą, visa esybe patinka Viešpačiui.

Dėkoti – mintis paversti kūnu 72

Jei mūsų protas ir širdis kasdien kaip kempinė sugertų visa, kas išeina iš Jėzaus lūpų, mes neužmirštume Jam spontaniškai padėkoti net už nereikšmingus dalykus.

Pavydas aptemdo protą2

Kol pavydo nuodėmė plačiai neišsikerojo individo širdyje, jos dygstančių piktžolių želmenys yra gan lengvai pastebimi, ir juos įmanoma išrauti su visomis šaknimis. 

Malonės dvelksmas – geros minties įsikūnijimas 3

Žmogaus galvoje esti daug minčių. Kai jos kaip instrumentas darniai sustyguojamos, byloja tiesa: „Kokie esame, taip ir mąstome“.

Kviečiai ir raugės

Žmogui dėl to ir yra duotas protas, kad stengtųsi daryti ne kvailus, o protingus sprendimus. 

Buvusiame Reformacijos lopšyje – deguto šaukštas103

2017 metų birželio 30 d. Vokietijos parlamentas balsavo už vienos lyties santuokos legalizavimą ir galimybę įsivaikinti.

Mąstyti yra daugiau, nei žiūrėti 2

Kas iš to, jei ilgainiui tėvai grįš namo su nemenka uždirbtų pinigų suma, bet už ją savo vaikams negalės nupirkti tų moralinių savybių, kurios turėjo būti kasdien diegiamos.

Savigarba – nevisavertiškumo priešprieša1

Tikroji nuodėmė – tai neigti Dievo pirmąją meilę man, nepaisyti savo pradinio gerumo.

Teofiliaus Matulionio gyvenimo pavyzdys ragina: nebėra priežasties delsti

„Todėl nebėra priežasties delsti, eisiu pas Tą, kuris mane prie savo širdies priglaus, atleis, pamokys, ves, visados tik laimins, idant galėčiau patirti Jo išsipildančių pažadų malonę, kuri lydės ne tik šiame gyvenime...“

Eucharistinis Jėzus laukia mūsų1

Eucharistijos troškimas tegul auga ir mūsų širdyse.

Nusigręžti nuo visko, kas atitraukia nuo Jo3

Visada įsižiebia viltis, kai pašnekovas, turintis priklausomybių nuo alkoholio ar narkotikų, yra pasiryžęs keisti savo gyvenimo būdą.

Vedami Šventosios Dvasios2

Kaskart į savo širdis kviesdami Šventąją Dvasią priimame ir Jos vedimą, padarantį mus Dievo vaikais.

Vertikali koordinatė

Artimųjų išvykimas į tolimą kelionę natūraliai mus liūdina, nes yra nežinomybės veiksnys. Bet Šeštinių dieną Jėzaus palydėjimas Namo yra džiaugsmo šventė visiems.

Kodėl Dievas sukūrė žmones?17

Be Jėzaus Kristaus mes nežinotume, kas yra Dievas, gyvenimas, mirtis ir mes patys.

Likimą nulemia ne žvaigždės2

Stenkimės atpažinę mums Dievo duotus gebėjimus juos ugdyti, o ne „užšaldyti“.

Jis turi vaistų ir nuo mirties „ligos“2

Dievas trokšta, kad mes paveldėtume visus Biblijoje užrašytus ir išsipildančius mūsų gyvenime pažadus.

Ar verta melstis, kai nesinori?21

Ar verta malda kreiptis į Tą, kuris geriau už mane žino, kad dabar esu pavargęs, neturiu nuotaikos melstis, esu užsiėmęs kitais dalykais, kad mano malda bus formali bei nedėmesinga?

Poilsis – integralaus gyvenimo Dieve sąlyga19

„Dievas mums dovanoja miegą, kad mums primintų, jog mes nesame Jis.“

Esminis Velykų dėmuo?4

Svarbiausio žmonijos įvykio pirmieji liudytojai bus ne Jo mylimi apaštalai, kurie pernelyg giliai į savo širdis įsileido Mokytojo netekties skausmą, bet dvi paprastos žydų moterys.

Kenozė – ne pabaiga10

Jėzaus Kančios sekmadienis prasideda nuo Judo Iskarijoto išdavystės.

Stulbinanti dovana bičiuliui3

Lozoriaus iš numirusių prikėlimas yra Jėzaus charakterio atsiskleidimas: Jis ne tik pajėgus beviltiškiausioje situacijoje rasti išeitį, bet liudija, kad mirtis greitai kapituliuos.

Naujasis Jėzaus trimitininkas3

Buvęs aklas žmogus, nebūtų visiškai išgijęs, jei, malonės įkvėptas, nebūtų į akis rėžęs tiesą.

Gyvojo vandens tėkmė1

Jėzus dovanojo samarietei naują širdį... Ar priimsime šią Jo malonę savo ir kitų labui?

Atsimainymas 2

Kristaus atsimainymas mums primena būsiančius egzistencinius pokyčius, kuriems ruošiamės dabar.

Be gundymų nėra išganymo58

Gyvenimas be gundymų – ne gyvenimas, o vegetavimas, nes nesuteikia žmogui galimybių, įrodančių, ko jis iš tiesų yra vertas. 

Kam teikiame pirmumą? 6

Kol žmonės per mažai rūpinasi savo tikėjimo ir pasitikėjimu Dievu branda, tol, vadovaudamiesi žmogiška patirtimi bei praktišku pragmatizmu, elgiasi taip, tarsi Jis būtų ne jų širdies centre, o tolimose visatos užkaboriuose.

Mintys Vasario 16-ajai1

Žinome, kad Jis gerbia kiekvieną valstybę, nes myli kiekvieną jos individą. 

Viskas išsipildo atsiduodant Dvasios vedimui5

Jei stengiamės gyventi Dievo teisume, mums dega laisvės šviesa, kurioje daromi įvairūs mūsų sprendimai atitinka Jo širdies sumanymus.

Esame druska ir šviesa?7

Deja, daugelis tėvų, kaip ankstesniais laikais, taip ir dabar pernelyg mažai pažįsta ir vadovaujasi krikščioniškos šeimos pedagogikos principais.

Išgydymas – Dievo valios raiška69

Viešpaties šlovinimo metu šimtai tikinčiųjų sutartinai kelia rankas ir pagal muzikos taktą jas kreipia į vieną pusę, į kitą... Tai - į Lodzės halę iš įvairių Lenkijos vietovių atvykusių spontaniškai džiugus Dievo garbinimas.

Gyventi atsivertimu

Atsivertimas – širdies ir mąstymo kardinalus pasikeitimas veikiant malonei. 

Tarnystė Dievui ir artimui - laisvės garantija116

Esame tvirti ir nepalaužiami, kai tikėjimu suvokiame, kad priklausome Viešpačiui, ir pirmiausia darome tai, kas Jam miela bei priimtina.

Jis – daugiau, nei manome1

Šv. Jonas Chrizostomas klausia: „Kodėl Dievas išminčius pas Kristų atvedė ne kokiu kitu būdu, o per žvaigždę.“

Į Naujuosius metus – su iškiliuoju kankiniu3

Dievo žodis mus įspėja, kad turime kasdien save stebėti, kaip elgiamės, kad būtume išmintingi, gerai naudojantys laiką.

Leiskime užgimti Kristui17

Kartais Dievas taip pasinaudoja valdančiųjų leidžiamais įstatymais, kad galėtų tiesiogiai įvykdyti savo planus.

Su Marija įsileidžiame Kristų 8

Pažvelkime į tas mūsų visuomenės šeimas, į kurias įsiveržia nelaimė – svetimavimo nuodėmė, už kurios užkliuvę kaip už neištikimybės akmens dažniau nei žmonos suklumpa jų vyrai. 

Ir Kristus buvo embrionas27

Kadaise mes buvome embrionais, ir Jis.

Atsiduoti Jėzui Šventojoje Dvasioje1

Neįmanoma tiesiausiu keliu grįžti Namo, jei kasdien neatiduodame Jėzui savo silpnybių bei klaidų, jei neprašome, kad Šventoji Dvasia vadovautų mūsų gyvenime.

Lemtingi atėjimai: Jo du, o mūsų – vienas1

Pirmąjį Advento sekmadienį pradedame ruoštis didžiajai Kalėdų šventei, bet mums bažnyčiose skaitoma Evangelija, užuot bent su užuomina bylojusi apie būsimą Ateinančiojo apsireiškimą tvartelyje, prabyla apie Jo antrąjį atėjimą.

Karalius yra Tarnas 1

Absoliuti protingo kūrinio harmonija su Dievu, savimi ir dovanotu gyvenimu. Tai – neužtarnauta duotybė, kai žmogus laisvai, besąlygiškai bei kūrybingai priima neturintį analogų Kūrėjo planą valdyti žemę ir viešpatauti kūrinijai.

Skaityti laiko ženklus15

Kad galėtume gyventi ramų ir taikingą gyvenimą, nepaliausime mokytis skaityti epochos ženklus, nes jie brėžia gaires į Tą, kuris savo delne iš savo gerumo mus tebelaiko. 

Kai būname Jame, grįžtame į save37

Kas šiame gyvenime maldos šviesoje nors ir mato savo charakterio trūkumus, bet stengiasi klastūnei nuodėmei sakyti „ne“, jau dabar marina savo netikrąjį „aš“ ir dorybių keliu žengia į Prisikėlimą.

Nesiliauti trokšti, pažinti, mylėti13

Žemaūgis muitininkas Zachiejus, sužinojęs, jog Jėzus eina per Jericho miestą,  tapo neklaužada vaiku, nes, nuvijęs šalin baimę dėl aplinkinių požiūrio į jį, įsiropštė į šilkmedį, pamatė Jėzų, ir jų žvilgsniai bei likimai susitiko.

Nuolankumas – klusnumo tiesai vaisius15

Ko trūksta maldai, kad ji Dievui skleistų žydinčio sodo kvapą? Nuolankumo dorybės. Pamąstykime apie tai.

Tikime Ateisiančiuoju?61

Klaidinga galvoti, kad jei tik tikime Neregimojo buvimu, tuomet jau savaime žengiame laimingųjų keliu į saulėtąją Ateitį. Dievo veikimu neabejoja ir demonai, bet Jo akivaizdoje dreba.

Kurkime tylą34

„Tas, kas negali pasilikti vienas, tesisaugo bendruomenės. Tas, kuris nėra bendruomenės dalis, tesisaugo vienumos.“