Peter Kreeft

Džiaugsmas30

Žymaus amerikiečių rašytojo, filosofijos profesoriaus Peterio Kreefto tekstas apie džiaugsmą, glūdintį atsidavimo Dievui veiksme.

Kaip skaityti Bibliją?45
Peter Kreeft - Kelionė

Pamirškite visus komentarus ir knygas, kurios jums pasakoja apie tai, kokia Biblija yra. Skaitykite pačią Bibliją.

Trum­pas an­ge­lis­ti­nės fi­lo­so­fi­jos kur­sas
Peter Kreeft - Katalikų pasaulio leidiniai

Ar jums daž­nai te­ko gir­dė­ti nuo­mo­nę, kad „re­li­gi­jai tu­ri rū­pė­ti ne iš­ori­nės for­mos, o vien vi­di­nė dva­sia“? Gal ir ga­li bū­ti to­kia „re­li­gi­ja“, ta­čiau tai ne krikš­čio­ny­bė.

Rojaus ilgesys6
Peter Kreeft - Kelionė

Didžiausia problema ne ta, kad mes netikime Rojaus egzistavimu, bet ta, jog jis mums nėra įdomus. Dauguma mūsų pernelyg greiti patikėti bet kuo, tačiau Rojus nevilioja. Pirmiausia dėl to, kad racionalus jo įvaizdis neatitinka širdies poreikio.

Pirmoji maldos pamoka

Pakalbėkime apie maldą labai elementariais ir labai praktiškai. Pats svarbiausias su malda susijęs patarimas, kurį žinau, yra kartu ir pats paprasčiausias: „tiesiog darykite tai!“ (Just do it!)

Dievas ar ateizmas – kas racionaliau?8

Ar racionalu tikėti Dievu? Dauguma žmonių mano, kad tikėjimas ir protas yra priešingybės, jog tikėjimas Dievu ir logiškai pagrįstas mąstymas yra kaip aliejus ir vanduo.

Meilė

Dievo žodis besąlygiškai, be jokių „jeigu“ ar „bet“, tiesiai kaip smūgis į paširdžius, mums sako, kad meilė yra didžiausias iš esamų dalykų (1 Kor 13:13).

Kodėl šeima?11
Peter Kreeft - Kelionė

Tai nėra žmogaus išradimas, toks kaip pinigai, automobiliai ar beisbolas. Tai Dievo išradimas, toks pat natūralus dalykas kaip kalba, miegas ar humoras.

Peter Kreeft. Laikas14
Peter Kreeft - Kelionė

Amžinybė nėra ateityje, bet dabartyje. Ateitis nėra reali, ji dar nėra reali. Vienas iš absurdiškiausių ir labiausiai pavykusių velnio melų yra mintis, kad turime pašvęsti visą savo gyvenimą siekdami įsigyti tai, ko dar neturime, o ne džiaugtis tuo, ką jau turime.

Krikščionybė ir naujoji pagonybė5
Peter Kreeft - Kelionė

Naujoji pagonybė reiškia virtualų žmogaus sudievinimą, žmogaus kaip naujojo Dievo religiją. Vienas iš pagrindinių jos šūkių, kurį dažnai kartoja ir krikščionys, yra „nelygstama žmogaus asmens vertė“.

Peter Kreeft. Dievo valia ir mūsų pasirinkimai4
Peter Kreeft - Kelionė

Ar Dievo numatytas tik vienas teisingas pasirinkimas kiekvienam sprendimui, kurį turiu priimti? Kai meldžiame Dievą išminties atskirti Jo valią, kai turime rinktis sau porą, karjerą, darbą, filmą, namus, mokyklą, draugą, pašaukimą...

Peter Kreeft. Tarp dangaus ir pragaro (IV)3

Skaitytojams siūlome paskutinę ištrauką į Peter Kreeft knygos „Tarp dangaus ir pragaro“ (Nova Vita, 1997).

Peter Kreeft. Tarp dangaus ir pragaro (III)

Asmens, kurį yra apėmęs dievystės kompleksas, psichologinė būsena visiškai priešinga išminčiaus būsenai visais trim atžvilgiais.

Peter Kreeft. Tarp dangaus ir pragaro (II)

1963 metų lapkričio 22 dieną per keletą valandų mirė trys didžiai garbūs žmonės: C. S. Lewis, John F. Kennedy ir Aldous Huxley. Visi trys — kiekvienas savaip — tikėjo, kad mirtis nėra žmogaus gyvenimo pabaiga. Tarkime, kad jie buvo teisūs ir kad po mirties jie susitiko. Kaip klostytųsi jų pokalbis?

Peter Kreeft. Tarp dangaus ir pragaro (I)2

1963 metų lapkričio 22 dieną per keletą valandų mirė trys didžiai garbūs žmonės: C. S. Lewis, Johnas F. Kennedy ir Aldous Huxley. Visi trys — kiekvienas savaip — tikėjo, kad mirtis nėra žmogaus gyvenimo pabaiga. Tarkime, kad jie buvo teisūs ir kad po mirties jie susitiko. Kaip klostytųsi jų pokalbis?

Peter Kreeft. Dva­si­nė is­to­ri­ja: kaip pri­ėjo­me liep­to ga­lą?
Peter Kreeft - Katalikų pasaulio leidiniai

Be­veik vi­si su­ta­ria, kad epo­cha tuoj baig­sis, gal­būt net­gi lau­kia ki­tas aši­nis lai­kas. Mo­der­ny­bė pra­ėjo ly­giai kaip an­ti­ka. Esa­me po­stmo­der­nūs. Ir ge­rai ne­ži­no­me, ką tai reiškia.

Peter Kreeft. Keistuolė Vakarų civilizacija, arba Sugrįžimas prie dorybių?12
Peter Kreeft - Katalikų pasaulio leidiniai

Jei ga­li­me įveik­ti vis­ką, iš­sky­rus sa­ve pa­čius, aki­vaiz­du, kad ga­lios ne­tu­ri­me. Pa­vel­di­mu­mas, ap­lin­ka, lai­ko dva­sia, „ne­iš­ven­gia­ma is­to­ri­jos dia­lek­ti­ka“, ži­niask­lai­da – vi­sa­da le­mia kas nors ki­tas, o ne mes.

Peter Kreeft. Kiek ke­lių ve­da į Dan­gų?28
Peter Kreeft - Katalikų pasaulio leidiniai

Ar ga­li pa­tek­ti į Dan­gų, jei ne­si la­bai ge­ras? Jei ne­ga­li, ta­da nie­kas iš mū­sų ten ne­pa­teks. Juk bū­tent ge­riau­sie­ji iš mū­sų ži­no, ko­kie blo­gi yra.

Peter Kreeft. Krikščionybė be džiaugsmo4
Peter Kreeft - Katalikų pasaulio leidiniai

Ko­dėl pro­duk­tas ne­tu­ri pa­klau­sos? Mi­li­jo­nai krikš­čio­ny­bės „pre­ky­bos agen­tų“ ke­lis pas­ta­ruo­sius am­žius kė­lė šį klau­si­mą, mė­gin­da­mi ras­ti „par­da­vi­mų nuos­mu­kio“ prie­žas­tį.

Peter Kreeft. Dan­gus – re­a­liz­mas ar pabėgimas nuo tikrovės?12
Peter Kreeft - Katalikų pasaulio leidiniai

Dan­gaus klau­si­mas yra ne vien apie tai, ką tai reiš­kia mums – mū­sų troški­mams, mū­sų vil­tims, mū­sų at­ei­čiai. Tai re­a­lis­ti­nis klau­si­mas, ob­jek­ty­vi­ą­ją tik­ro­vę pra­noks­tan­tis klau­si­mas. Šis klau­si­mas – ką ap­rė­pia tik­ro­vė?

Peter Kreeft. Kaip Dangus viską iš esmės pakeičia?23
Peter Kreeft - Katalikų pasaulio leidiniai

Mū­sų Dan­gaus vaiz­di­niai yra nuo­bo­dūs, ba­na­lūs ir per­ne­lyg sal­dūs, to­dėl to­kie yra ir mū­sų ti­kė­ji­mas, mū­sų vil­tis ir mū­sų Dan­gaus mei­lė.

Peter Kreeft knyga „Angelai (ir demonai): ką mes iš tikrųjų žinome apie juos?“

Atsakydamas į daugelio žmonių užduodamus klausimus apie angelus ir demonus, garsus rašytojas ir filosofijos profesorius Peteris Kreeftas stengiasi atskirti faktus nuo fantazijos bei mitus nuo tikrovės.

Peter Kreeft. Meilė mato kitomis akimis

Yra vienas tiesos aspektas, kurį daugelis iš mūsų, deja, yra praradę ir kurį būtina grąžinti. Jo neįmanoma išreikšti žodžiais ar sakiniais, tačiau žodžiai ir sakiniai gali pabandyti jį apibūdinti.