Popiežius Pranciškus

Pasaulinė ligonių diena: „Ateikite, aš jus atgaivinsiu!“

Sirgdamas žmogus jaučia, kad kyla grėsmė ne tik jo fiziniam integralumui, bet ir santykių, intelekto, jausmų bei dvasinei sričiai.

Marijos – Dievo Gimdytojos šventė

Nors simboliškai motinos labai aukštinamos, tačiau praktiškai jų mažai klausomasi, menkai vertinamas jų vaidmuo visuomenėje, teigia popiežius.

Popiežiaus žinia Urbi et Orbi: Kalėdos – šviesa sužeistai žmonijai
Popiežius Pranciškus - Vatican News

„Visi esame pašaukti skelbti viltį pasauliui, ne tik žodžiais skelbti, bet visų pirma savo gyvenimu liudyti, kad gimęs Jėzus yra mūsų viltis“, – sakė popiežius Pranciškus.

Kalėdų nakties Mišių homilija. Jis nelaukė, kol tapsime geri
Popiežius Pranciškus - Vatican News

Šią naktį Jėzus tai parodo: Jis nepakeitė istorijos prievarta ar žodžiais, bet savo gyvenimo dovana.

Meilė visuomet siekia sutikti kitą

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 53-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga.

Drąsa rizikuoti dėl Dievo pažado
Popiežius Pranciškus - Lietuvos vyskupų konferencija

Popiežiaus Pranciškaus žinia 56-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS Lk 24, 1–12 „Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“
Popiežius Pranciškus - Evangelijos komentaras

DIDYSIS ŠEŠTADIENISVELYKŲ VIGILIJA
Psalmyno II savaitė

Lk 24, 1–12
„Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų?“

Moters, pripildytos Dievo, grožis
Popiežius Pranciškus - Katalikų pasaulio leidiniai

Kiekvieną kartą, kai pakartojame Mariją esant malonės pilną, pasakome jai patį didžiausią komplimentą, tokį patį, kokį jai ištarė Dievas.

Mokytojai su Mokytoju
Popiežius Pranciškus - Katalikų pasaulio leidiniai

Ši knyga neduoda metodinių nuorodų, kaip konkrečiai elgtis klasėje, kaip organizuoti ugdymo procesą ar bendrauti su naująja karta. Ji suteikia kryptį ir ieško atsakymų į klausimą apie profesijos prasmingumą: „Kodėl šiandien verta būti ugdytoju?“

Kai meldžiatės, sakykite: „Tėve mūsų“
Popiežius Pranciškus - Katalikų pasaulio leidiniai

Knygoje „Kai meldžiatės sakykite: Tėve mūsų“ popiežius Pranciškus gilinasi į kiekvieną šios maldos frazę, kalbėdamasis su teologu, Padujos kalėjimo kapelionu Marco Pozza. 

Migrantus ir pabėgėlius priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Popiežiaus Pranciškaus žinia 104-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2018 m. sausio 14 d.) proga.

Migrantai ir pabėgėliai: vyrai ir moterys, ieškantys taikos
Popiežius Pranciškus - Katalikai.lt

Suvokiame, kad nepakanka vien atverti širdis kitų kančioms. Dar reikės daug nuveikti, kol mūsų broliai ir seserys galės vėl taikingai gyventi saugiuose namuose. 

Mylėkime ne žodžiu, bet darbu1

Vargšai nėra problema: jie yra išteklius, iš kurio galime semtis, kad priimtume Evangelijos esmę ir ja gyventume.

„Visada kiekvienoje vietoje galime tapti šventi“22

„Oi, esu toks pavargęs, taip daug šiandien dirbau…“ „Vis dėlto sėsk ir paklausyk savo sūnaus, nes jam to reikia.“ Tu prisėdi ir kantriai klausaisi: tai žingsnis šventumo link.

Popiežiaus homilija. Vyskupo atsisveikinimas5
Popiežius Pranciškus - Vatican News

Ateina momentas kada Viešpats mums sako: „eik kitur, eik tenai, eikš čionai, ateik pas mane“. Tai žingsnis, kurį tenka žengti kiekvienam ganytojui ir dėl to reikia išmokti tinkamai atsisveikinti.

Popiežius žiniasklaidai: Ką reiškia skleisti viltį ir pasitikėjimą mūsų laikais
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Norėčiau visus pakviesti mūsų laikų vyrams ir moterims siūlyti pasakojimus, paženklintus „gerosios naujienos“ logikos.

Kristaus prisikėlimas – šv. Velykos. Prisikėlimą liudija moterys

Apaštalams ir mokiniams sunkiau patikėti Prisikėlusiuoju. O moterims – ne. Petras bėga prie kapo, bet sustoja priešais tuščią kapą. Tomas rankomis turi paliesti Jėzaus kūno žaizdas.

„Amoris laetitia“: išskirtinės ir laisvos meilės dvasingumas30

Santuokoje taip pat patiriamas visiškos priklau­somybės kitam asmeniui jausmas. Tačiau pasiekiamas ir toks taškas, kai poros meilė patiria maksimalią laisvę ir tampa sveikos autonomijos er­dve.

„Amoris laetitia": santuokos ir šeimos dvasingumas92

Gyvenant šeimoje, sunku apsimetinėti ir meluoti – negalime slėptis po kauke. Jei toks autentiškumas įkvėptas meilės, joje karaliauja Viešpats su savo džiaugsmu ir ramybe.

„Amoris laetitia": Gailestingumo pastoracijos logika133

Suprasti ypatingas situacijas nereiškia pilnatviškesnio idealo šviesos slėpimo ar siūlymo mažiau, nei žmonėms siūlo Jėzus. 

„Amoris laetitia": Normos ir įžvalga144

Negana vien svarstyti, ar asmens veiksmai atitinka visuotinį įstatymą ar normą ar neatitinka, nes to nepakanka konkrečioje žmogaus egzistencijoje įžvelgti ir laiduoti visišką ištikimybę Dievui.

„Amoris laetitia": Švelninančios aplinkybės praktikuojant pastoracinį įžvelgimą254

Bažnyčia yra rimtai apmąsčiusi švelninančias sąlygas bei aplinkybes. Todėl nebegalima teigti, kad visi tie, kurių situacija yra „nereguliari“, gyvena mirtinos nuodėmės būvyje.

„Amoris Laetitia“: Perduoti tikėjimą22

Tikėjimo perdavimas šiandien susiduria su sunkumais dėl dabartinės gyvensenos, darbo laiko, šiandienio sudėtingo pasaulio, kuriame daug kas, kad išgyventų, karštligiškai skuba.

„Amoris Laetitia": Šeimos gyvenimas kaip auklėjamoji aplinka25

Taip pat nėra gerai, kad tėvai savo vaikams tampa visagaliais, kuriais vieninteliais jie galėtų pasitikėti, nes taip kliudoma tinkamam socializacijos ir emocinio brendimo procesui. 

Nepilnamečiai migrantai – pažeidžiami ir bebalsiai2

Migracija šiandien neapsiriboja kuria nors planetos teritorija, bet aprėpia visus žemynus ir vis labiau įgyja dramatiškos pasaulinės problemos matmenį.

„Amoris Laetitia" apie vaikų auklėjimą: Bausmės kaip paskatos vertė

Moralinis auklėjimas yra laisvės puoselėjimas per pasiūlymus, motyvacijas, praktinius taikymus, paskatas, atlygius, pavyzdžius, modelius, simbolius, apmąstymus, paraginimus...

Pasaulinė taikos diena: „Nesmurtinės politikos šaknys – šeimoje“
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Tas, kas priima Jėzaus Gerąją Naujieną, moka pažinti savyje nešiojamą smurtą ir leidžiasi pagydomas Dievo gailestingumo, savo ruožtu tapdamas sutaikinimo įrankiu.

„Amoris Laetitia“: Kai savo geluoniu įgelia mirtis1

Nusigręžti nuo šeimos tada, kai ją sužeidžia mirtis, reikštų gailestingumo stoką, atsisakymą pasinaudoti pastoracine galimybe, o tokia nuostata galbūt užtrenktų duris bet kuriems kitokiems evangelizaciniams veiksmams.

„Amoris Laetitia“: Sužadėtiniai – kelias iki santuokos ir šventė6

Yra įvairių teisėtų artimojo rengimo santuokai organizavimo būdų, ir kiekviena vietinė Bažnyčia atpažins, koks geriausias.

„Amoris Laetitia“: deramai paruošti kunigus šeimų sielovadai 22

Atsakymuose į apklausos klausimus taip pat primygtinai reiškiamas poreikis ugdyti šeimų pastoracijos darbuotojus pasauliečius.

„Amoris Laetitia": būti vaikais, seneliais, broliais ir seserimis3

Šiandienis individualizmas kartais paskatina užsisklęsti nedideliame saugiame lizde ir kitą suvokti kaip grėsmingą pavojų. Tačiau toks izoliavimasis neatneša daugiau ramybės ir laimės, bet užveria šeimos širdį ir atima platų egzistencijos horizontą.

„Amoris Laetitia“: Platesnis vaisingumas20

Šeima neturėtų savęs laikyti tarsi aptvaru nuo visuomenės apsisaugoti. Ji ne laukia, bet pati išeina iš savęs solidariai ieškodama. Šitaip ji tampa asmenų integracijos į visuomenę vieta ir to, kas vieša, ir to, kas privatu, sąlyčio taškas.

„Amoris Laetitia“: Motinos ir tėvo meilė1

Vyras ir moteris, tėvas ir motina abu yra „Dievo Kūrėjo meilės bendradarbiai ir tarsi aiškintojai“. Jie rodo savo vaikams motinišką ir tėvišką Viešpaties veidą.

„Amoris Laetitia“: Meilės kismas 342

Neišspręsto konflikto sąlygomis ir širdį jaudinant mišriems jausmams kasdien gyvas išlaikomas apsisprendimas mylėti, dalytis visu gyvenimu, toliau vienas kitą mylėti ir vienas kitam atleisti.

Apie feminizmą ir klerikalizmą42

Klerikalizmas yra suokalbiškas, nes vyksta tarp dviejų partnerių, panašiai kaip tango, šokamas dviese... Tai yra: kunigas, kuris nori klerikalizuoti pasaulietį, pasaulietę, vienuolį, vienuolę, ir pasaulietis, kuris prašosi klerikalizuojamas, nes taip patogiau.

Popiežius: Komunikavimas ir gailestingumas – vaisingas susitikimas
Popiežius Pranciškus - Katalikai.lt

Klausytis niekada nėra lengva. Kartais patogiau apsimesti kurčiam. Klausytis – tai rodyti dėmesį kito žodžiams, trokšti juos suprasti, įvertinti, gerbti, sergėti.

Žinia gavėnios proga: „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Šių Jubiliejaus metų gavėnia visiems yra palankus metas pagaliau ištrūkti iš savo egzistencinio susvetimėjimo klausantis Dievo žodžio ir darant gailestingumo darbus.

Koks buvo Marijos tikėjimas?15
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Tikrai: Marija visada mus veda pas Jėzų. Ji yra tikėjimo moteris, tikra tikinčioji. Galime paklausti: koks buvo Marijos tikėjimas?

Dievo baimės dovana
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Dievo baimė yra Dvasios dovana, kuri mums primena, kokie esame maži Dievo ir jo meilės akivaizdoje, ir kad mūsų gėris yra nuolankiai, su pagarba ir pasitikėjimu atsiduoti į jo rankas. Tai yra Dievo baimė – atsidavimas taip labai mus mylinčio Tėvo gerumui.

Maldingumo dovana
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Šiandien norėčiau stabtelėti ties Šventosios Dvasios dovana, kuri dažnai suvokiama netinkamai arba paviršutiniškai; iš tikrųjų ši dovana susijusi su krikščioniško gyvenimo šerdimi ir tapatybe.

Žinojimo dovana
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Žinojimo dovana leidžia mums pajusti gilią darną su Kūrėju ir dalyvauti jo vizijos ir sprendimų skaidrume. Štai šioje perspektyvoje galime priimti vyrą ir moterį kaip kūrinijos viršūnę, kaip meilės plano įgyvendinimą, atpažinti vieni kitus kaip brolius ir seseris.

Tvirtumo dovana
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Kiek daug vyrų ir moterų – nežinome jų vardų – daro garbę mūsų žmonėms, daro garbę Bažnyčiai, nes jie yra tvirti: tvirti žengdami pirmyn gyvenime, šeimoje, darbe, tikėjime. Šie mūsų broliai ir seserys yra kasdienos šventieji, tarp mūsų esantys slapti šventieji. 

Patarimo dovana
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Būdami artimame ryšyje su Dievu, klausydami jo Žodžio mes po truputį atidedame į šalį savo asmeninę logiką, kuri labai dažnai būna padiktuota mūsų uždarumo, išankstinių nuostatų bei ambicijų, ir vietoje to mokomės klausti Viešpaties: ko Tu nori?

Supratimo dovana
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Tai veikiau malonė, kurią gali duoti tik Šventoji Dvasia, ir kuri pažadina krikščionio gebėjimą pranokti išorinį tikrovės aspektą ir žvelgti į Dievo minties bei jo išganymo plano gelmes.

Kas yra tas tikrasis evangelizavimo variklis?
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Evangelizavimas yra Bažnyčios misija; ne tik kai kurių, bet mano, tavo, mūsų misija. Apaštalas Paulius sušuko: „Vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos“ (1 Kor 9, 16). Kiekvienas privalo evangelizuoti, ypač savo gyvenimu!

Perteikti tai, kas yra šeima: pirmutinė susitikimo su dovanota meile vieta
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Žinia 49-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga – 2015 m. gegužės 17 d.

 
Kalba Europos Parlamente
Popiežius Pranciškus - Katalikai.lt

Kreipdamasis šiandien į Jus, visiems Europos piliečiams kaip ganytojas norėčiau perduoti vilties ir padrąsinimo žinią.

„Simboliškai motina labai aukštinama, tačiau menkai vertinamas jos vaidmuo visuomenėje“
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Nors simboliškai motina labai aukštinama – yra daug poemų, apie ją poetiškai sakoma daug gražių dalykų, – tačiau motinos mažai klausomasi, jai mažai padedama kasdieniame gyvenime, menkai vertinamas jos kertinis vaidmuo visuomenėje.

Betėvystės padariniai
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

„Tėvas“ yra visiems žinomas, universalus žodis. Jis nurodo pamatinį santykį, kuriuo grindžiama tikrovė, tokia sena kaip žmonijos istorija. Tačiau šiandien sakoma, kad gyvename „betėvėje visuomenėje“.