Raniero Cantalamessa OFM Cap

Laukdami Sekminių, garbinkime Dievą

Didžiausi Šventosios Dvasios stebuklai nutinka ne dėl mūsų maldavimo, bet kaip atsakymas į garbinimą. Tad nugramzdinkime virusą garbinimo jūroje ar bent pabandykime tai padaryti. 

Sekmadienio meditacija. Babelio bokštas ir Sekminės

Babelio bokšto statytojai nebuvo, kaip kažkada manyta, blogi žmonės, sumanę mesti iššūkį Dievui. Ne, jie buvo pamaldūs bei religingi. Bokštas buvo dievybei skirtoji šventykla.

Pokalbis apie tris didybes

Kas sieja mus visus, tikinčiuosius ir netikinčiuosius, vyrus ir moteris?

Marija – pirmoji Bažnyčios charizmininkė

Ta pati Marija, kuri po kryžiumi tampa Bažnyčios Motina, čia, Aukštutiniame kambaryje, mums atsiskleidžia kaip Bažnyčios krikšto motina.

Grąžinkime Dievui Jo galią

„Atsiversti ir tikėti“ nereiškia dviejų vienas po kito einančių žingsnių, bet vieną ir tą patį fundamentalų veiksmą: atsiverskite – t. y. tikėkite!

Melskime, kad gautume Dvasią

Per Sekmines „Charis“ – naujai kuriama tarnyba, tarnausianti Katalikų charizminio atsinaujinimo malonės srovei, pradės savo veiklą. 

Grįžkite pas mane visa savo širdimi

Pasninkas yra visų pirma žmogiškojo solidarumo ir krikščioniškos artimo meilės ženklas, nes jis leidžia žmogui laisvai – kartu pilnam išganingos meilės – patirti tai, ką milijonai žmonių yra verčiami išgyventi.

Švč. Trejybės iškilmė

Kodėl krikščionys tiki į Trejybę? Ar nepakankamai sunku patikėti jau vien Dievo buvimu, kad dar pridedamas ir galvosūkis, jog jis yra „vienas ir triasmenis“?

Apie dvasių atskyrimą, arba Kaip teisingai apsispręsti?135

Kaip atskirti Dievo valią ir gerai pasirinkti kiekvieno krikščionio gyvenime?

Situacijos – naujos, vaistai – seni?96

Jeigu Bažnyčia privalo ištyrinėti laiko ženklus Evangelijos šviesoje, tai ne tam, kad pritaikytų „laikams“ ligšiol galiojusius vaistus ir taisykles.

Išsiliejusi Dievo meilė5
Raniero Cantalamessa OFM Cap - „ŽODIS tarp mūsų“

„Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios“ (Apd 2, 4). Visos Sekminės slypi šioje vienoje eilutėje! Tai iššūkis mums, nes mes pernelyg dažnai ją tik perbėgame akimis ir nuskubame toliau. 

Kodėl Jėzus kentėjo?41
Raniero Cantalamessa OFM Cap - „ŽODIS tarp mūsų“

Šio klausimo šaknis dar nebuvo pasiekta. Tad klausimas iškilo kitokiu pavidalu: Kodėl Jis mirė už mūsų nuodėmes?

„Atidengti“ kryžiaus slėpinį šiandienos visuomenei14
Raniero Cantalamessa OFM Cap - „ŽODIS tarp mūsų“

Kaip mūsų visuomenė gali suvokti kryžiaus slėpinį, visa kur priešindama kryžiui malonumą? Daugelis žmonių pasaulyje tiki, kad malonumas pagaliau „išvaduotas“ nuo neteisingų prietarų.

Ar Dievas Tėvas tikrai yra geras, jei nepagailėjo savo Sūnaus?1
Raniero Cantalamessa OFM Cap - „ŽODIS tarp mūsų“

Visa šiuolaikinė kultūra manosi stojanti Jėzaus pusėn prieš Tėvą, tai vyksta tokiu mastu, kad mes pasiekiame vadinamąją „Dievo mirties teologiją“. Atrodo, kad žmonija išties užmušė Tėvą.

Kas pirmiau: geri įsatymai ar geros šeimos?1

Aš teigiau, ir esu tuo įsitikinęs, kad pirmieji krikščionys, ypač pirmaisiais trimis amžiais, sugebėjo pakeisti valstybės įstatymus savo elgesiu. Šiandien negalime reikalauti, kad įvyktų priešingai, – tai yra pakeisti elgesį, remiantis valstybės įstatymais.

Švč. Trejybė – santykių mokykla2

Kodėl krikščionys tiki į Trejybę? Ar nepakankamai sunku patikėti jau vien Dievo buvimu, kad dar pridedamas ir galvosūkis, jog jis yra „vienas ir triasmenis“?

Šventoji Dvasia ir Bažnyčia7

Koks ženklas tikrai rodo, kad gavome Šventąją Dvasią? Kalbėjimas kalbomis, stebuklų darymas?

Pranciškaus Asyžiečio žinia naujajai evangelizacijai

Populiari metafora apie Pranciškaus santuoką su ponia Neturtyste, prasidėjusi jau nuo Dantės ir palikusi daug išraiškų mene bei poezijoje, gali būti klaidinama.

Velykos istorijoje: „Žodinė prasmė rodo, kas vyko“ (I)

Visoje krikščioniškoje tradicijoje Šventasis Raštas skaitomas dviem būdais, kuriuos apibendrina žodžiai „raidė“ ir „Dvasia“. Raidė atitinka žodinę prasmę arba pasakojimą apie istorinį įvykį..

„Duodu jums savo ramybę“ (II dalis)2

Viena iš esminių priežasčių, kodėl šiuolaikinis žmogus atsitolina nuo religijos ir tikėjimo, yra iškreiptas Dievo įvaizdis.

„Duodu jums savo ramybę“ (I dalis)

Žmogus, atnešantis Dievui auką, prašo Dievo atleidimo ir susitaikymo. Kristaus aukoje ši perspektyva apverčiama. Ne žmogus daro įtaką Dievui Jį nuraminti. Pats Dievas veikia, kad žmogus liautųsi buvęs priešiškas Jam.

Kodėl Jėzus išėjo į dykumą

Jėzus kovoja prieš blogį, gundymus. Pirmiausia užduokime klausimą: ar blogis egzistuoja? T. y. ar žodis „blogis“ tikrai apibūdina kažkokį asmenį, apdovanotą protu ir valia, ar tai tik simbolis?

Ką reiškia „išsižadėti savęs”?11

Ko turėtume išsižadėti - ne to, ką sukūrė Dievas, o ką padarėme mes, piktnaudžiaudami laisve.

T. Cantalamessa OFM Cap. Apie racionalizmą1

Kaip anksčiau, taip ir ateityje protas ir tikėjimas vienas kitu abejos. Kiekviena epocha turi iš naujo eiti tuo pačiu keliu. Bet, pasak Popiežiaus namų pamokslininko, nei racionalistai atvers tikinčiuosius, nei tikintieji racionalistus. Reikia trečiojo - širdies kelio.

„Visi pasidarė pilni Dievo Meilės“!

Per Tave su Tavimi suvienyti esame ir tarpusavyje susaistyti meilės sandora.

Raniero Cantalamessa OFM Cap. Pasauliečių pašaukimas ir misija Bažnyčioje3

Pasauliečių pašaukimo ir misijos Bažnyčioje samprata gerokai pasikeitė antroje dvidešimtojo amžiaus pusėje, ypač po Vatikano II susirinkimo ir jo dvasią aiškinančių dokumentų.

Raniero Cantalamessa OFM Cap. Apie Šventąją Dvasią pagal himną „Veni creator“

Todėl svarbu, kad gerai „parepetavę“ šią giesmę būtume deramai pasiruošę jos žodžiais šauktis Šventosios Dvasios naujajame tūkstantmetyje. Tam skirta ir ši knyga.

Raniero Cantalamessa OFM Cap. Kas yra kunigystės siela?6

Pasitikėjimu ir bičiulyste persmelktas asmeninis santykis su Jėzaus asmeniu yra kiekvienos kunigystės siela.

Raniero Cantalamessa, OFM Cap. Kunigo pasas9

Tačiau kokia prasme apie kunigus galime kalbėti kaip apie Kristaus darbo tęsėjus?

Raniero Cantalamessa OFM Cap. Naujos pranciškoniškos Sekminės

Savo apmąstymą norėčiau pradėti klausimu: ką mes prisimename šiais 2009 metais? Minime iki mūsų dienų neišlikusios pirmykštės Šv. Pranciškaus regulos žodinį patvirtinimą, kurį suteikė popiežius Inocentas III

Raniero Cantalamessa. Kam reikalinga Kristaus Karaliaus šventė?
Svarbiausias klausimas, kurį derėtų iškelti sau Kristaus Karaliaus šventėje nėra: viešpatauja jis pasaulyje, ar ne, bet - ar jis viešpatauja manyje.
Raniero Cantalamessa: „Nebijokite Šventosios Dvasios!“
Tėvas kapucinas Raniero Cantalamessa vienas žymiausių nūdienos katalikų teologų ir pamokslininkų. Po teologijos ir klasikinės literatūros studijų jis buvo paskirtas Milano katalikų universiteto krikščionybės kilmės istorijos profesoriumi, taip pat iki 1981 m. priklausė Tarptautinei teologų komisijai.