Viktor Frankl

Psichoterapija ir religija1
Viktor Frankl - Katalikų pasaulio leidiniai

Re­li­gi­ja – vie­nas iš dau­ge­lio žmo­gui, pa­cien­tui bū­din­gų fe­no­me­nų, su ku­riais su­si­du­ria lo­go­te­ra­pi­ja.

Mei­lė ir sek­sas2
Viktor Frankl - Katalikų pasaulio leidiniai

At­ro­do, kad mei­lė ir san­tuo­ka glau­džiai su­si­ju­sios. Ta­čiau iš tik­rų­jų taip yra tik nuo ta­da, kai at­si­ra­do san­tuo­kos iš mei­lės, tai­gi to­kios, ku­rios bent jau su­da­ro­mos iš mei­lės (jei ne pa­lai­ko­mos mei­lės).