Virginija Adomonytė

Virginija Adomonytė. Tikėjimo pasaulis. Tikėjimo kalba

Tikėjimo kalba yra Šventasis Raštas. Tikėjimo kalba – šv. Mišių auka, tikėjimo kalba – išpažintis ir Komunija. Tikėjimo kalba yra tikinčiųjų pasidalinimas savo patirtimi. Taip galiu savo tikėjimą prakalbinti.

Virginija Adomonytė. Tikėjimo pasaulis. Tikėjimo galia3

Mano vienišumas visatoje būtų nepakeliamas, jeigu netikėčiau savo Kūrėju. Tikėjimas atsitiktinumais manęs neguodžia. Tikėjimas, kad aš laukta ir Dievo pašaukta gyventi, suteikia prasmę ir pasitikėjimą.

Virginija Adomonytė. Tikėjimo pasaulis. Tikėjimo būtinybė4

Tikėjimas atsitiktinumais manęs neguodžia. Tikėjimas, kad aš laukta ir Dievo pašaukta gyventi, suteikia prasmę ir pasitikėjimą.

Virginija Adomonytė. Tikėjimo pasaulis. Dovana

Giliai širdyje visada jaučiu, kad yra kažkas didesnis už mane, kad aš esu ne atsitiktinumas, kad kažkas mane sukūrė.

Virginija Adomonytė. Tikėjimo pasaulis. Pradžia3

Tikėdama pajuntu ir savo vertę. Pradedu suprasti, kaip esu vertinama Dievo, ir nėra kito žmogaus pasaulyje, kuris galėtų mane pakeisti.

Virginija Adomonytė. Ilgesio maldymas1

Tas nepaaiškinamas ilgesys, glūdintis mano sielos gilumoje, patvirtina, kad yra kažkas daugiau nei ši žemė, žmonės ir besisukantys kasdieniai įvykiai, kuriuos daugiau mažiau aš atpažįstu.

Virginija Adomonytė. Atgaila

Atgaila yra ne tik sukalbėtos maldos po išpažinties. Atgaila padeda įsisąmoninti tą blogį, kurį padariau. Atgaila aš nebaudžiu savęs. Atgaila aš susitaikau.

Virginija Adomonytė. Pasidalijimo būtinybė4

Kaip negera vienišam žmogui. Aplink jį nekalbanti tyla. Ta nebyli tyla uždaro mane dar didesniame vienišumo kiaute.

Virginija Adomonytė. Tikėjimo tikrovė4

Tikėjimas yra atsivėrimas Dievo gyvenimui – taip aš susirandu dangiškąją savo dalį. Tikėjimu žemėje liudiju priartėjusią Dievo realybę ir priimu ją kaip savąją.

Virginija Adomonytė. Nesibaigiantis Dievo gailestingumas4

Kol yra žmogus žemėje, tol yra sielvartas dėl jo, tol yra gailestingumas. Nesibaigiantis Dievo gailestingumas.

Virginija Adomonytė. Paguoda1

Būdama be nuovokos dažniausiai jaučiuosi įskaudinta Dievo ir visokiausiais būdais prašau, kad Jis paaiškintų man, kodėl mano gyvenimas pakrypo tokia tragiška linkme.

Virginija Adomonytė. Nepažįstamas Dievas2

Ar aš pažįstu Dievą? Gal esu Jį uždariusi į savo mažą pasaulėlį, kuriame  neatsiskleidžia nei Dievas, nei aš pati?

Virginija Adomonytė. Baltas kelias namo1

Ilgiuosi namų. Širdies. Minčių. Juoko. Džiugesio. Pilnatvės. Tų namų ilgesys įrašytas kiekviename mano gyvybės krustelėjime – taip skaudžiai nutvilko ties tuo ilgesiu stabtelėjus.

Virginija Adomonytė. Juodos rožės žydi baltai3

Pirmiausia bandau pakeisti gruoblėtą, nedarnią tikrovę savyje. Ir čia susiduriu su Viešpaties kryžiumi. Stovi jis kaip nepermaldaujama tikrovė.

Virginija Adomonytė. Šventieji laukia

Šventumas, kai niekas netrukdo girdėti, jausti Dievą, kai niekas Jo neužstoja. Jau žemėje mokausi būti nebyli pasaulio erzeliui, begalinis noras patirti palaimą skatina sekti šventaisiais – viliuosi išgyventi jų patirtis ir žinau, jog privalau tikėti – dabartinis jų gyvenimas yra mano ateitis. Tai ištarti reikia drąsos.

Virginija Adomonytė. Kunigo paveikslas

Kas būtų, jei užsidarytų Dangus ir nebepakviestų nė vieno išrinktojo vesti į Dievo namus. Kas iš mūsų liktų?!

Virginija Adomonytė. Už vasaros uždangos
Vieną dieną pasklis gaivinamas aromatas iš Dangaus, tas aromatas pažadins, privers pakelti žvilgsnį, susidurti su tolyje mirguliuojančiomis mano širdies vizijomis.
Virginija Adomonytė. Pasakos sugrįžimas
Gyveno kitados jaunutė mergaitė. Ji gyveno savo pasakose, turėjo daug vardų, bet šiai pasakai išsirinko vardą – Tylintis grumstelis. Ji laikė save labai maža ir nereikšminga, bet tikėjo, kad nors truputėlį yra kam nors reikalinga. Jos vardas buvo dėlto toks, kad nuolat ji kam nors užkliūdavo, neįtikdavo arba nepatikdavo, arba per daug patikdavo. Bet ji stengėsi neįsijausti į kitų nuomonę, todėl dažniausiai tylėdavo. Ji buvo tokia trapi lyg vėjo perpučiama, saulės peršviečiama. Ir kartu ji buvo tokia rami, lyg niekas gyvenime jos nepaliestų, nors liestų ją visi – Tylintis grumstelis.
Virginija Adomonytė. Tas apsilankymo tylumas
Suklūstu kaskart nukritus medžio lapui. Ar esu tikra, kad girdėjau jį krentant?
Virginija Adomonytė. Sugrįžimai aidu
Sveriu tiek, kiek leidausi Dievo pripildoma, užauginama.
Virginija Adomonytė. Susitikimas

Gavėnios laike, tylos, nusiraminimo savyje laike, įsiklausymo ir paslapties laike, susikaupiu nenumaldomai, neatšaukiamai artėjančiam Dievo atsisveikinimui su Jo žemiškuoju gyvenimu...

Virginija Adomonytė. Pelenų spalvos žymė
Žmogus pasirengia, prisitaiko prie dienų kaitos, kad jose derėtų.Savo santykį su kitais žmonėmis, pasauliu atspindi nusiteikimų, besikeičiančių nuotaikų spalva. Įvykius nešančiam laikui parenkame tam tinkamą gyvenimo būdą.
Virginija Adomonytė. Tos vos girdimos užuominos

Nežinau, kada pirmą kartą pasijutau nejaukiai, pamačiusi išdėliotas savo mintis savo akivaizdoje.

Virginija Adomonytė. Neišsiųsti laiškai

Kaskart baigiantis metams rašau laišką į Dangų. Rašau kasmet. Ir kasmet jų neišsiunčiu.

Virginija Adomonytė. Beribė erdvė

Nenumaldomas ilgesys kviečia peržengti savo supratimo ir nuojautų ribas. Savo matymo lauką – vidinio regėjimo galimybes.

Virginija Adomonytė. Palydėjimai

Paskutinis kartas lieka mūsų laike, kur stoviu iškelta ranka atsisveikinimo mostui ir drėgna ašara, kaip išsiliejęs antspaudas, iškalbiai sako: ir daugiau niekada – čia.

Virginija Adomonytė. Su Jacques Philippe knyga „Laikas Dievui“. Vidinės maldos gyvenimo vadovas
Būdama nuolatinėje Dievo akivaizdoje to nesu įsisąmoninusi ir to nejaučiu, kaip nejaučiu kvėpavimo. Tačiau galiu sąmoningai siekti Dievo artumo. To moko vidinė malda, aptarta Jacques Philippe knygoje „Laikas Dievui. Vidinės maldos gyvenimo vadovas“. Perskaičiusi minėtą knygą, bandau pasidalinti asmenine patirtimi, pertraukdama ją autoriaus mintimis apie maldą Dievo akivaizdoje.
Virginija Adomonytė. Ta, kuria nebuvau, tai – ko nežinojau

Būčiau ribotas pasaulis, bet esu ne uždara – mintys pažįsta kelių nepabaigiamumą.

Virginija Adomonytė. Nereikšmingumo paslėptoji prasmė

Galiu matyti gyvenimą, kai skambiais ar išsiskiriančiais potėpiais jis paliečia mano buvimą. O galiu jausti jį tik pirštų galiukais, akių kampučiais ir vos vos jaučiamu širdies nusiteikimu skaityti dienų raštą.

Virginija Adomonytė. Pagarbūs jausmai
Atrodytų, visi visada gyveno turėdami praeitį. Lyg nebuvo pirmųjų. Pirmuoju priimu Tą, kuriame atrandu savo praeitį, dabartį, nedrąsiai klausiu ateities, bijodama užsiminti apie amžiną buvimą.
Virginija Adomonytė. Bežadėje tikrovėje...
Palieku viską bejėgystei ir Dievui – tuomet Jo net neįvardydama – ir imuosi visiškoje neviltyje remtis ja pačia, nes ji yra arčiausiai ir skausmingiausiai išgyvenama – tuo metu ji viena man likusi.
Virginija Adomonytė. Ramybė neramybėje
Tikiu, kad būdama priklausoma nuo Dievo, gyvenčiau ramybėje. Kuo giliau suvokčiau tą priklausomybę, tą pasirinkimą, tuo gilesnė ir pastovesnė ramybė lankytų.
Virginija Adomonytė. Palinkau atokvėpiui
Iš kur tu ateini, nepaaiškinamasis skausme?! Ieškau tavo ištakų priežasčių, kad sugebėčiau tave suprasti.
Virginija Adomonytė. Atpažinimas
Nepertraukiamai besimeldžiantieji tyloje, tyloje ir subręsta. Per vieną akimirksnį. Ir užmirštama, kiek laiko reikėjo tam akimirksniui sulaukti.
Virginija Adomonytė. Išgyvenę laukimą
Grįžtu į tą laiką, kai žmonija stovėjo po nebyliu Dangumi, slegiama visiško apleistumo ir nežinios – vieniša savo kaltėje.
Virginija Adomonytė. Žvilgsnio palydėti
Įkyrią valandą mintis kalte kala: nieko prasminga nevyksta, o kas vyksta, tai paviršutiniška, niekam nereikalinga, nereikalinga net man pačiai.
Virginija Adomonytė. Dovanos delnuose
Sakau drąsiai – esu tam, kad gaučiau dovanų. Esu tam, kad džiugiai priimčiau ir dalyčiausi gautomis dovanomis.
Virginija Adomonytė. Tekančios saulės aidas
Gyvenimas – tas besikeičiantis vyksmas – sulieja, supina pačius skirtingiausius patyrimus, paliečia nepermaldaujama tikrove – ne visada laukiama ir lengvai pakeliama.
Virginija Adomonytė. Kantrumas gyvenimo
Iki pradžios esti laukimas savojo, skirtojo laiko, kuriame gyvenimas atsispindi Dievo valios nustatyta tvarka.
Virginija Adomonytė. Atostogų dovana
Dabar laikas yra tik mano – aš jį skirstau, dėlioju.
Virginija Adomonytė. Akimirksnio trumpumas
Šviesa, įsiterpusi į naktį, pažadina netikėtas galias, pakviečia viltį – tokią tikrą, ryškią, peršviečiamą; tokią raminančią, guodžiančią, stiprinančią.
Virginija Adomonytė. Pasaulis pasaulyje
Tai tylūs ir nematomi, dažnai nepripažįstami, net nelaukiami ir laikomi beprasmiais nepastebimųjų pasauliai.
Virginija Adomonytė. Dienos po šventės
Kur dabar laisvės pojūtis, aplankęs ir atpažintas per Prisikėlimo šventę.
Virginija Adomonytė. Ir pabeldė balandis į langą....
Paženklinti ilgesio laukiame neįmanomo žemėje – atsako į jį.
Virginija Adomonytė. Šviesėjimo metas
Žiemos naktis pamažu tirpsta baltoje spalvoje – jos nuovargis skaičiuojamas jau sutrumpėjusio buvimo minutėmis.
Virginija Adomonytė. Atradimas
Atidžiai pažvelgiu į save. Kada atpažįstu savitumą būdama tarp žmonių, taip panašių į mane?
Virginija Adomonytė. Atspėti laiką
Atsikvepiu metų pabaigoje ir tame atodūsyje sutelpa visa mano metų praeitis.
Virginija Adomonytė. Klausiančiajam
Žmogus, žvelgiantis į bažnyčią tik iš tolo kartais klausia, galima sakyti, net egzaminuoja: kokia nauda tau iš tikėjimo?
Virginija Adomonytė. Švelnumas
Švelnumas lyg ir ne šio pasaulio bruožas. Jis lyg nedera prie realaus gyvenimo tiesų.