Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ

Ankšti laisvės vartai
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ - Kauno arkivyskupija

Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus homilija švenčiant Padėkos už laisvę dieną Šiluvoje.

Pamąstymai prieš rinkimus

Jei kandidatas deklaruoja, kad jis sieks bendro gėrio, tokia nuostata visiškai nieko nereiškia, nes bendro gėrio siekė ir Leninas, o kas iš to išėjo, dar yra neišblėsę iš mūsų atminties.

Stasio Šalkauskio pėdomis

Stasys Šalkauskis buvo tikra Dievo dovana tarpukario Lietuvai. Ne mažiau aktualus jis ir šiandien.

Toks liberalizmas ne mažiau pavojingas už priešo tankus

Arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime ir Laisvės premijos įteikimo ceremonijoje.

Kard. V. Sladkevičius ir KGB archyvai

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus negalima traktuoti kaip KGB agento.

Marija teatneša daugiau šviesos ir vilties4

Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius homilija Pivašiūnuose per Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų atlaidų pirmąją dieną. 

Laisvės kelias23

Laisvė yra didžiausia Dievo dovana žmogui, nes pilnavertiškai jis gali gyventi tik tuomet, kai yra laisvas. Be laisvės neįmanoma būti laimingu.

Dievas mūsų stiprybė6

Patirdami gyvenimo sunkumų, mes, kaip pranašas Elijas, kartais labai nusikamuosime ir galbūt prarasime net norą gyventi. Gal net ateis mintis laukti mirties, tačiau mūsų mintys – ne Dievo mintys.

Laisvės šauklys

Tokių lietuvių ir kunigų, koks buvo mons. Alfonsas, niekuomet nebūna dauguma. Jis negyveno dėl savęs, bet gyveno dėl kitų.

Dievui pašvęstas gyvenimas

Mes, katalikai ir visi krikščionys, esame pakviesti sekti paskui Jėzų ir būti gerais jo mokiniais. Pirmoji Jėzaus mokinė buvo Švč. Mergelė Marija. 

Dievui pašvęstas gyvenimas

Sekti paskui Jėzų yra pašaukti ne tik dvasininkai, bet ir daugelis žmonių, tik ne visi vienodai atsiliepia į šį pakvietimą. Kai kurie Marijos pavyzdžiu labai tvirtai apsisprendžia sekti paskui Galilėjos Mokytoją, stengdamiesi visa kuo supanašėti su Jėzumi.

Švč. Trejybės slėpinys1

Šv. Augustinas yra taikliai pasakęs: „Matai meilę – matai Švč. Trejybę.“ Iš tikrųjų ten, kur yra meilė, visuomet yra bent du asmenys – tas, kuris myli, ir tas, kuris yra mylimas. 

Šventoji Dvasia, atnaujink mūsų sielas!

Šventoji Dvasia, atėjusi į mūsų gyvenimą, išjudina mus iš abejingumo, nusivylimo, netikėjimo ateitimi ir gėrio pergale.

Eikite, skelbkite, liudykite!

Kristaus Žengimo į dangų šventė tikinčiajam yra labai brangi, nes primena Jėzaus sugrįžimą pas Tėvą ir beldžiasi į mūsų širdis, ragindama neįstrigti šioje žemėje tarp daiktų ir pinigų, nepasiduoti nuodėmės vilionėms, bet visuomet žvelgti į tikslą.

Įsakymas mylėti

Deja, kai užmirštamas meilės įsakymas, paprastai užmirštama ir pagarba žmogui, o visuomenė pasmerkiama klaidžiojimams ir didžiausiems praradimams.

Vynmedis ir jo šakelės

Kaip išgydyti sergančią visuomenę? Griežtinant bausmes? Ugdant žmonių sąmoningumą? Deja, šios priemonės dažniausiai atneša tik vargingus vaisius. Kur išeitis?

Ganytojo meilės apsupti

O kaip su tais, kurie savo gyvenimo kelyje dar nesutiko Jėzaus? Žmogus, kuris šiuo momentu, galbūt net be savo kaltės, nepažįsta Gerojo Ganytojo, nėra „nurašomas“. 

Žmogaus ieškantis ir atleidžiantis Dievas
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ - Kauno arkivyskupija

Atrodo, įvyko visiškas pralaimėjimas – Dievo meilės šauksmas liko be atsako. Kaip elgsis nesėkmę patyrusi meilė – iš numirusiųjų prisikėlęs Jėzus?

Širdyje įrašytas meilės įstatymas1

Visos mūsų dienų bėdos prasideda nuo to, kad žmonės bijo apmirusio kviečio grūdo likimo. Jie nori būti laimingi, mylėdami ne kitus, bet tik save.

Su tikėjimu per gyvenimą

Koks turėtų būti autentiškas tikėjimas, į kurį galėtume žvelgti kaip į etaloną? Tai Švč. Mergelės Marijos tikėjimas. 

Laimingas avantiūristas7

Buvo laikas, kai Stalinas neklusnius Bažnyčios žmones įkalindavo, tremdavo, net šaudydavo. Turime sušaudytą vysk. Vincentą Borisevičių, tremtyje ir lageriuose nukankintus ar didelio vargo nepakėlusius ir mirusius tūkstančius lietuvių.

Einantys į laisvę12

Kovo 11-osios progasveikinu Lietuvos žmones, jau 25-erius metus einančius į laisvę. Sakau – einančius, nes iki galo laisvi būsime tik tenai, aukštybėse, kai susitiksime prie Dievo Avinėlio sosto.

Meilės kaina1

Antrąjį gavėnios sekmadienį esame kviečiami pasitikrinti meilę Dievui. Ar tikrai jį mylime, o gal tik apsigaudinėjame, mąstydami, kad mylime, nors tos meilės tebėra trupiniai, kuriuos paberiame sukalbėdami vieną kitą maldelę,

Vertybių perkainavimo metas4

Gavėnios metu esame kviečiami pasitikrinti asmenišką sandorą su Dievu. Šią sandorą sudarėme per Krikštą. 

Ruošiamės Prisikėlimo šventei8
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ - Kauno arkivyskupija

Krikščioniškojo tikėjimo centre yra Jėzaus ir mūsų būsimojo prisikėlimo slėpinys. Šį slėpinį nuolat prisimename ir jį švenčiame šv. Mišiose. Gavėnios metas skirtas rimtam pasiruošimui švęsti šį prisikėlimo slėpinį.

Kova tarp gėrio ir blogio8

Kaip veikia piktoji dvasia? Pirmiausia ji gundo žmogų žvelgti į Dievą ne kaip į Tėvą, kuris myli savo vaikus, bet kaip į prižiūrėtoją, kuris apriboja žmogaus laisvę ir taip daro jį mažiau laimingą. 

Dievas kviečia – žmogus (ne)atsiliepia3

Jeigu Jėzus mūsų nebūtų sutikęs ir prakalbinęs, šiandien mūsų čia nebūtų. Jei jūs savo laiku nebūtumėte sutikę Jėzaus, galbūt tapatintumėtės su pagonimis, agnostikais, ateistais ar kitokiais mūsų laikmečio žmonėmi

„Šitas yra mano mylimasis Sūnus“

Ką reiškė Jėzaus Krikštas? Jėzus, Dievo Sūnus, spindi šventumu ir jame nėra nė mažiausio nuodėmės šešėlio, bet jis myli nuodėmių sužeistus žmones ir trokšta juos padaryti panašius į save, kad taptume mylimais Dievo sūnumis bei dukromis.

Žvaigždė Rytuose 1

Dievas leidžiasi surandamas, bet žmogus privalo turėti gerą valią ir jo ieškoti. Gal ieškodamas savo gyvenimo prasmės ir Dievo, jis padarys klaidų, gal kartais vaikščios ir klaidų keliais, bet galų gale jis Dievą suras.