Kun. Vytenis Vaškelis

Netektyje slypi Velykų aušra

Pirmadienio vakare Jis tarytum sakė: „Jūsų mylima katedra dėl nelaimės patyrė didžiulių nuostolių, bet užtat jūsų vidinės šventovės jau dabar atsinaujina...“ 

Nesuvokiama meilės kaina

Nors kenčiantis ant kryžiaus Teisusis agonijos valandą buvo prislėgtas pasaulio blogio naštos ir šaukėsi savojo Tėvo, bet Jis nebuvo vienas. 

Žmogus negali gyventi be džiaugsmo

„Žmogus negali gyventi be džiaugsmo, todėl, kai jis atskiriamas nuo tikrų dvasinių džiaugsmų, būtina, kad taptų priklausomas nuo kūniškų malonumų.“

Tikras džiaugsmas kyla iš laisvos ir pasitikinčios širdies

Tikras džiaugsmas yra laisvos bei pasitikinčios Dievu žmogaus širdies polėkis, dėkojant Jam už viską, ypač už atsivertimo dovaną. 

Atsiversti – tai išvysti nematytą pasaulį

Atsiversti – leisti taip Dievo Sūnui užvaldyti mūsų esybę, kad pirmiausia žmogaus proto veikla būtų paimta į Jo nelaisvę. 

Velykų šviesos proveržis

Kai Jėzus paskelbė, kad savęs atsižadėjimas yra neatskiriama Jo sekėjų dalia, savo artimiausiems mokiniams atvėrė dangaus kraštelį – Velykų paslapties šydo dalį...

Pripildyti širdies tuštumas

Kai kovojame net su mažiausiomis savo priklausomybėmis, kartais jos paguldo mus ant menčių, bet mes vis tiek laimime.

Akys kaktoje – širdis Dieve

Vidinis aklumas – akimis matyti daiktus bei žmones, bet protu bei širdimi nenorėti matyti jų esminės Priežasties – Dievo.

Radikali priešų meilė

Kaip galiu jį laiminti, jei ant jo pykstu, nes buvau įžeistas, o jis net neketina atsiprašyti?

Nuosaikumas – godumo priešprieša

Viskas, ką gauname, turime ir naudojamės, yra duotybė. Tai – paskolintos vertybės, ir jas vieną dieną turėsime palikti. 

Pagauk gyvenimą

Kai išgirdę ar perskaitę Dievo žodį jį priimame gilyn į širdį, tada auga mūsų tikėjimas, kuriuo Jėzus mus kaip žuvis gaudo savo išganymo tinklais.

Daugiau nei dailidė

Tėviškėje Jėzus nebuvo priimtas kaip pranašas, juolab ne kaip Tėvo Siųstasis.

Dieviškos jėgos impulsas

Kodėl asmuo jaučia savyje troškimą nuolat siekti gėrio ir tą vidinę nuostatą ištikimai liudija savo kasdieniais darbais? 

Geresnio vyno potekstė

Kaip Jėzui, taip ir mums skirta gerti iš gyvenimo taurės neišvengiamų išbandymų vyną.

Širdžių krikštas

Jiems švietė malonės šviesa, ne tik neleidusi susigyventi su dangaus keršto besišaukiančia neteisybe, bet brutalaus smurto akivaizdoje skatinusi nepabūgti net tankų vikšrų.

Išvynioti meilės dovanas

Skubėdami jie neužmiršo pasiimti dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Be abejo, jie dar negalėjo suvokti, kad žvaigždynų Viešpačiui ir sielų Gelbėtojui ne brangių daiktų reikia, o Jį mylinčių širdžių. 

Leiskime Dievui keisti vaikų širdis

Leiskime jau šiandien Dievui keisti vaikų širdis, juolab, kad jos labiau priklauso Jam, o ne jums, brangūs tėvai.

Ateina Kristus

Jėzaus apsireiškimas tvarte aukštyn kojomis apverčia mūsų perdėm racionalius samprotavimus, nes neturime Įsikūnijimo analogų. 

Rankos daugiau nei rankutės

Tokiu nepalaužiamu nusistatymu patikti Dievui gyveno ir šv. Jonas Krikštytojas. Dėl meilės tiesai jis buvo suimtas ir, nepabūgęs kančių, buvo nukirsdintas.

Kas taisys kreivus mūsų visuomenės kelius

Jei neturėtume šv. Jono Krikštytojo, adventui įprasminti trūktų esminio dalyko. Kas kitas, be Kristaus, įtaigiau kvietė žmones radikaliai atsiversti.

Tinginystė – žmogaus egzistencijos priešas

Sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir skirtas Jam, tinginys, užuot sėjęs protingos veiklos grūdus, išvaisto ir paskutinius sveiko proto trupinius. 

Vergas vergui nelygu

Dalinė tiesa yra visos tiesos karikatūra. Užuot atvėrusi tikrąjį kelią į Kristų, jį įkalina tokio siauro mąstymo kalėjime, jog atrodo, kad šis regimasis pasaulis yra vienintelis palikimas bei likimas.

Laiko limitas išseko, atėjo pasaulio pabaiga

Kad Jėzui antrą kartą staiga atėjus išvengtume gėdos dėl nuodėmės, pravartu prisiminti, kad Tas, kuris pasaulio pabaigoje pasuks žmonijos istorijos vairą kita kryptimi, mus mato nuolat.

Pirma padėti sau

Tik tada galėsime kitiems daugiau, racionaliau bei drąsiau patarnauti, patarti ir įvairiais būdais pagelbėti, kai pirmiausia patys sau padėsime – visa savo širdimi prie Jo Širdies kaskart glausimės.

Sunykimui nepriklausome

Viešpatie, gelbėk mus nuo pragaro, kuris traukia nuodėmių pavergtuosius kaip laužo ugnis peteliškes... 

Dvasinė trumparegystė

Piktnaudžiavimas regėjimu, kai žiūrima į dalykus, kurie žadina geismus ir aptemdo individo mintis, sukelia dvasinės trumparegystės ligą.

Šokti į Dievo glėbį

Mus turėtų guosti žinojimas, kad net „mažiausiasis Dievo Karalystėje“ yra didis, nes šviesmečiai jį skiria nuo pragaro.

Rafinuotos klastos apnuodyta širdis

Kai blogos mintys savaip mumyse įleidžia šaknis, materializuojasi, tada daiktai, pinigai bei žmonės tampa svarbiau už Dievą...

Santuoka vaizduoja Trejybę

Nuo neatmenamų laikų vyro ir moters santuoka išreiškia Dievo bei žmogaus artumą. 

Grįžti į Tiesą – grįžti į save

Kol mūsų vidinis žvilgsnis nukreiptas į Jėzų, nesvarbu, ką darytume ir kur būtume, priklausysime Jam, laikysimės Jo kelio, gerbsime vienas kitą ir net visus laiminsime.

Kas man yra Jėzus

Kas laikosi dvigubų standartų, mėgina daryti du nesuderinamus dalykus: būti Dievo draugu ir keliaklupsčiauti prieš savo egoizmą.   

Atsiverkite, protai ir širdys

Maža nauda, jei tie, kuriuos Jėzus išlaisvino iš kūno negalių, nebūtų išvaduoti iš nuodėmių pančių.

Į dvasines aukštumas pakelta kartelė

Kaip 2017 m. šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė pasiekė rekordą, taip Dievas iš tikinčiojo pagrįstai tikisi, kad jis įveiks tuos gyvenimo sunkumus, su kuriais įžvalgiai leidžia susidurti.

Kunigo nuopuolis – asmeninė nelaimė ne tik aukai

Kunigų nuopuolis – visų Bažnyčios narių žaizda, nes visi esame nedalomas Kristaus Kūnas ir atskiri jo nariai, kurių kančios bei džiaugsmai turi globalų pobūdį.   

Jos į dangų Ėmimas – mūsų likimas

Kiekvieno žmogaus galutinė paskirtis yra ne kapas, skirtas palaikams palaidoti, o anapusybė.

Poilsis – atlygis už darbą

Gerai atliktas darbas pritraukia poilsio dovaną, nes darbininkas vertas atlygio. 

Jėzus mums siunčia popiežių Pranciškų

Sekmadienio Evangelijos komentaras: „Reikia sekti tik Jėzų. Kas seka bendruomenę, yra avis, bet ne Jo.“

Jėzus – dailidė ir Dievas

Kai Dievo Sūnus, gyvendamas Nazarete, ėmėsi dailidės amato (apie tai byloja šio sekmadienio Evangelija; žr. Mk 6, 3), pagerbė visų profesijų darbuotojus.

Tikėjimas – bilietas į išgydymą bei Išganymą

Sekmadienio Evangelijos meditacija apie gydantį, išlaisvinantį ir apvalantį Jėzaus prisilietimą.

Sportas – Jam skiriamo gyvenimo dalis

Stebint Pasaulio futbolo čempionatą, prisimename, ką apie sportą kalba Bažnyčia.

Mažame grūde – gyvybės pradas

Mūsų asmeninės pastangos puoselėjant dvasinį gyvenimą yra niekuo kitu nepakeičiamos, bet be Dievo – Augintojo – jos būtų lygios nuliui.

Sekti Jėzumi – didžiausia dovana

Apmąstydami sekmadienio Evangeliją įsitikiname – Dievas leidžia šėtonui mus gundyti, kad parodytų, kaip su tikėjimu bei malda jį atremiant, mumyse išryškėja Kristaus atvaizdas.

Eucharistijoje – Jo ir mūsų gyvenimas

Mūsų visus žmogiško bendravimo būdus ir asmenines aukas pranoksta išskirtinis bendravimas su pačiu Kristumi per Jo kryžiaus auką, kuri dėl mūsų išganymo kaskart sudabartinama, kai mes dalyvaujame Eucharistijos šventime.

Trejybės meilė – tikroji Jos ir mūsų laimė

Dievo buvimui bei veikimui nėra pradžios ir nebus pabaigos, o mes atsiradome grynai iš Jo malonės, kad amžinai galėtume kontempliuoti meile degančią Jo širdį.

Sekminės – išganymo viršūnė

Laukiame Sekminių – mūsų išganymo viršūnės, nes Šventoji Dvasia apvainikavo Išganytojo gimimą, mirtį, prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų.

Įžengusysis laukia grįžtančiųjų

Šeštinės – Viešpaties žengimas į dangų. Tik Jėzus mums suteikia šio gyvenimo prasmę, savo pavyzdžiu ir mokymu rodydamas kelią ne į kapines, o į dangų.

Mūsų Motina – Mokytoja

O ką daro gera savo vaikų motina? Kai ji vis kelia savo maldingą širdį į Dievo Motiną ir Jėzų, atsakingą savo motinystės pašaukimo misiją atlieka geriausiai...

Apvalytos šakelės – vynmedžio – karūna

Mes būsime viena – tu manyje ir Aš tavyje. Tada tavo šakelė niekada nenudžius, nes ji megs amžinojo gyvenimo vaisius.

Ganytojas su avimis dalijasi viskuo

Ką reiškia sekti paskui savo Ganytoją? Atskirti pelus nuo grūdų, atsisakyti surogatų ir valgyti Jėzaus mums duodamą valgį.

Šventėti – atlikti savo paskirtį

Ar dirbi valytoja mokykloje, ar planuoji kitiems metams didelės vertės kompanijos biudžetą, svarbu dirbti Viešpačiui, viską skirti didesnei Jo garbei.