Marius Jonaitis

Nuo maro epidemijos amžinąjį miestą gelbėjęs kryžius

Istorija apie stebuklingąjį Romos Šv. Marcelijaus bažnyčios krucifiksą, padėjusį suvaldyti maro protrūkį ir itin gerbiamą romiečių.

Lietuviškasis epidemijų, karų ir kitų negandų kryžius – karavykas

Didįjį penktadienį pradėtą Karavakos, arba epidemijų kryžiaus, istoriją tęsiame prisimindami lietuviškąją šių kryžių statymo tradiciją.

Karavaka, arba Epidemijų kryžius

Ispanijos Karavaka de la Kruso bazilikoje esantis relikvijorius, kuriame saugomos Kristaus kryžiaus relikvijos, savo forma davė pradžią ypatingam kryžiui – karavakai.

Kryžių nešančio Kristaus raginimas: „Sursum corda“. Vienos skulptūros istorija

Slenksčio į gavėnią – Pelenų dienos – Žodžio liturgijoje keliskart tariamas ir iš naujo kartojamas žodis „širdis“.

Didžiosios advento O antifonos: „O Emmanuel“

O Emanueli, mūsų Karaliau ir įstatymų leidėjau, tautų laukiamasis ir jų Išganytojau: ateik ir gelbėk mus, Viešpatie, mūsų Dieve.

Didžiosios advento O antifonos: „O Rex gentium“

O tautų Karaliau, jų pasiilgtasis, kertinis akmenie, iš dviejų darantis viena, ateik ir išgelbėk žmogų, kurį iš žemės padarei!

Didžiosios advento O antifonos: „O Oriens“

O ryto aušra, amžinosios šviesos atspindy ir teisybės saule: ateik ir apšviesk sėdinčius tamsybėje ir mirties ūksmėje.

Didžiosios advento O antifonos: „O Clavis David“

O Dovydo rakte, Izraelio namų skeptre, Tu atveri, ir niekas nebeužrakins, Tu uždarai, ir niekas nebeatidarys. Ateik ir išvesk surakintąjį iš kalėjimo, sėdintį tamsoje ir mirties šešėlyje!

Didžiosios advento O antifonos: „O Radix Iesse“

O Jesės šaknie, tapusi ženklu tautoms, prieš kurį karaliai užčiaups savo burnas, kurį pagonys maldaus, ateik mus išvaduoti, jau nebedelsk!

Didžiosios advento O antifonos: „O Adonai“

O Viešpatie, Izraelio namų Vadove, kuris pasirodei Mozei liepsnojančio krūmo ugny ir kurs jam davei įstatymą ant Sinajaus kalno: ateik mus atpirkti ištiesta ranka.

„Ero cras“ – „Ryt būsiu su jumis“: didžiosios advento O antifonos

Antrasis advento tarpsnis, prasidedantis nuo gruodžio 17 d., mus tiesiogiai rengia Viešpaties Gimimo iškilmei ir primena pirmąjį – tylų ir nuolankų – Išganytojo atėjimą į žemę.

Adventas: kai ima rasoti debesys

Advento rytais, prieš prašvintant, skubama į šv. Mišias, aukojamas Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos garbei.

Sveika, žvaigždėmis karūnuotoji, saulės šviesa apsisiautusioji!

Lapkritis į Vilnių ir vėl atnešė nuo seno ne tik šio miesto gyventojams vieną svarbiausių ir brangiausių švenčių – Aušros Vartų Dievo Motinos Globos atlaidus.

Tiesiog buvo ir yra... Vilniaus benediktinės, juodos figūrėlės

Liturginiame kalendoriuje lapkričio 13 d. pažymėti visi benediktinų ordino šventieji, o lapkričio 14 d. prisimenami visi šio seniausiojo katalikų vienuolių ordino mirusieji.

Prisimenant tai, kas užmiršta: M. K. Čiurlionio mokytojo tapytas „Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas“

Kas sieja liepos 2-ąją minimą Švč. Mergelės Marijos, Krikščioniškų šeimų Karalienės, šventę, Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčią ir vieną pirmųjų M. K. Čiurlionio mokytojų – Janą Kauziką?

Angelo pasveikinimas

Šiandien liturginiame kalendoriuje – Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai iškilmė. Išganymo įvykis, prisimenamas ir pagerbiamas kasdienėje „Viešpaties Angelo“ maldoje.

Kai sušvinta Grabnyčių šviesa

Grabnyčios tiek daug visko aprėpia, tiek daug jose visko susipina. Vien kiek vardų ši šventė turi – Kristaus Paaukojimas, Marijos apsivalymas, galiausiai – Grabnyčios.

Atvertus seną liturginį kalendorių: Marijos ir Juozapo sužadėtuvių šventė

Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo sužadėtuvės – sena, prasminga, darkart sugrįžti prie Kalėdų slėpinio skatinanti šventė.

Garsios Kalėdų giesmės detektyvas

Giesmė „Adeste fideles“ – „Ateikite, žmonės“ – kitaip nei „Tyli naktis“ primena ne svajingą lopšinę, bet iškilmingą himną, o jos melodija ir tekstas užmena daug mįslių.

Portugalijos prakartėlėse sustingusi Baroko didybė

Kokių išraiškos formų šv. Pranciškaus Asyžiečio įkvėpta Kalėdų prakartėlės tradicija įgavo nuo mūsų labiausiai nutolusioje Europos šalyje – Portugalijoje?

Krokuvos prakartėlė – ne tik Kalėdų, bet ir miesto istorija

Krokuvos prakartėlė atspindi išskirtinį Krokuvos architektūros grožį ir išreiškia nagingų prakartėlių meistrų meilę gimtajam miestui.

Nepaprasta giesmės „Tyli naktis“ istorija

Kalėdų švenčių simboliu tapusiai giesmei „Tyli naktis“ šį Kūčių vakarą sukanka lygiai 200 metų. Ji – tikra legenda, apipinta ir autentiškomis, ir netikromis istorijomis.

Ką Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios didžiojo altoriaus skulptūros pasakoja apie karmelitų ordiną?

Gruodžio 14-ąją minimas vienas didžiųjų karmelitų ordino Ispanijoje reformatorių – šv. Kryžiaus Jonas. Ta proga praveriame Vilniaus basųjų karmelitų bažnyčios duris.

Loreto Dievo Motina – dangiškoji karaliaus Jono Sobieskio globėja ir sukilėlių užtarėja

Pasakojimas apie išskirtinį vieno iš senosios Abiejų Tautų Respublikos valdovo Jono Sobieskio puoselėtą pamaldumą Loreto Dievo Motinai.

Paslaptingasis Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčios vienuolis

Pravėrus sostinės karmelitų Visų Šventųjų bažnyčios, pilnos žinomų ir nežinomų šventųjų skulptūrų, duris, veriasi mįslinga Jeruzalės, Sicilijos arba Likatos Angelo istorija.

Vienuolė, nutapiusi identišką Aušros Vartų Mariją

1927 m. ruošiantis karūnuoti Aušros Vartų paveikslą buvo nuimti metalo aptaisai, ir grupė dailininkų darė jo kopijas. Tarp jų buvo ir bernardinė s. Pranciška Viežbicka.