Oksana Laurutytė

Pilvo kultūra pasmerkia kančiai9
Oksana Laurutytė - Etaplius.lt

„Dau­giau­sia šiais lai­kais ga­li pa­da­ry­ti my­lin­tis žmo­gus, o ne tas, ku­rį for­muo­ja šiuo­lai­ki­nė kul­tū­ra“, – sako fi­lo­so­fi­jos moks­lų dak­ta­rė.

Gediminas Numgaudis OFM: „Noriu būti brolis kiekvienam“ (2)11
Oksana Laurutytė - Etaplius.lt

Ge­di­mi­nui vi­sa­da kil­da­vęs maiš­tas iš­gir­dus klau­si­mą, kaip žmo­nes pri­trauk­ti prie Baž­ny­čios. „Prie Die­vo rei­kia žmo­nes pri­trauk­ti. Jei jie ateis prie Die­vo, ateis vie­nas prie ki­to. Ta­da ir bus Baž­ny­čia“, – sa­ko jis.

Gediminas Numgaudis OFM: noriu būti brolis kiekvienam12
Oksana Laurutytė - Etaplius.lt

„Pran­ciš­ko­nuo­se man svar­biau­sia bro­lys­tės cha­riz­ma, bro­lys­tės do­va­na. Man bro­liai yra vi­si gy­vi su­tvė­ri­mai, ir aš no­riu bū­ti bro­lis kiek­vie­nam su­tik­tam žmo­gui. Ne tik pran­ciš­ko­nui“, – sa­ko br. Ge­di­mi­nas.

Brolis Jokūbas: kad Žemėje būtų vietų, atvirų Dievui (2)4
Oksana Laurutytė - Etaplius.lt

„Rei­kia gin­ti nyks­tan­čią rū­šį – žmo­gų su šir­di­mi. Jei dings žmo­gus su šir­di­mi, be­liks funk­cio­nie­riai.“

Brolis Jokūbas: „Kad Žemėje būtų vietų, atvirų Dievui“5
Oksana Laurutytė - Etaplius.lt

Pa­lend­riuo­se įsi­kū­ręs Be­ne­dik­ti­nų vie­nuo­ly­nas gar­sė­ja kaip ra­my­bės ir mal­dos vie­ta, ku­rio­je pa­sau­lie­čiai trum­pai ga­li pa­si­slėp­ti nuo pa­sau­lio šur­mu­lio, o su­si­dū­rę su įvai­rio­mis as­me­ni­nė­mis ar dva­si­nė­mis bė­do­mis pra­šy­ti dva­si­nės vie­nuo­lio pa­gal­bos.