Popiežius Pranciškus

Priklausyti Bažnyčiai
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Nesame izoliuoti ir nesame krikščionys pavieniui, kiekvienas pats sau, ne, mūsų krikščioniškoji tapatybė yra priklausymas! Esame krikščionys, nes priklausome Bažnyčiai. Tai tarsi pavardė.

Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga: Sapientia Cordis – Širdies išmintis

Širdies išmintis reiškia būti su savo broliais ir seserimis. Laikas, praleistas su ligoniu, yra šventas. Tai būdas garbinti Dievą, kuris priderina mus prie savo Sūnaus paveikslo.

„Bendruomeninis gyvenimas formuoja širdį“
Popiežius Pranciškus - vitaconsecrata.lt

Dievo gailestingumo patirtis, maitinama maldos ir bendruomenės, turi formuoti visa tai, kas jūs esate, ir visa tai, ką jūs darote. 

Eucharistijos dovana2
Popiežius Pranciškus - Bažnyčios žinios

Per Eucharistiją jaučiame priklausymą Bažnyčiai, Dievo tautai, Dievo Kūnui, Jėzui Kristui. Niekad iki galo nesuvoksime viso to vertės ir turtingumo.