Zigmas Tamakauskas

Monsinjoro V. Jalinsko – dvasios vėliavnešio prisiminimas

Liepos 21 dieną, eidamas 95-tuosius metus, į Viešpaties namus iškeliavo iškilusis kunigas – monsinjoras Vincentas Jalinskas. 

Žygis Tauro apygardos partizanų takais

Tauro apygarda viena iš pirmųjų pradėjo ginkluotą laisvės kovą prieš sovietinį okupantą. 

Ministrantų jubiliejinio susibūrimo šventė

Minint šventojo Tarcizijaus dieną, veiklaus Kauno arkikatedros bazilikos zakristijono Alberto Koženiausko pakviestas, didžiulis būrys įvairių kartų ministrantų sugužėjo į šią šventovę.

Turtėtume nepamiršti: prelatui Konstantinui Olšauskui – 150 metų8

Paskelbus Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, K. Olšauskas nuvykęs į Berlyną raštu reikalavo Reichstago deputatų to Akto pagrindu nedelsiant pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.

Prezidento gyvenimo žingsniai

Prezidento Aleksandro Stulginskio gyvenimo žingsnių, jo kilnių darbų pavyzdžiu turėtų sekti ir mūsų politikai.

Mykolas Krupavičius — Lietuvos valstybingumo stiprintojas

Visas prelato Mykolo Krupavičiaus gyvenimas buvo susietas su dvasinių vertybių plėtote, tėvynės atgimimo ir jos stiprinimo siekiu, vadovaujantis krikščioniška patriotine nuostata.