Religija

Evangelizacijos sėkmės pamatas – kunigijos atnaujinimas ir pasauliečių rengimas
Katalikai.lt

Jonas Paulius II, 1993 m. susitikęs su Lietuvos vyskupais, kalbėjo apie būtinybę rūpintis kunigų sielovada ir pasauliečių ugdymu, jų misija Bažnyčioje ir visuomenėje.

Čilės Bažnyčioje – skausminga, bet reikalinga operacija

„Piktnaudžiavimas nebūtų buvęs įmanomas be politinio, socialinio ir religinės galios tinklo, veikusio ištisus 50 metų."

Mirė kun. Juan Alejandro Dielinikaitis

2018 m. birželio 17 d. į Viešpaties namus iškeliavo Vilkaviškio vyskupijos kunigas Juan Alejandro Dielinikaitis. 

Ar esate girdėję popiežiaus himną?
vatikano radijas

Prieš 200 metų gimė popiežiaus himno autorius.

Įdomios detalės apie krikščionybę: Ar moteris yra žmogus?
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Ar tikrai Bažnyčia manė, jog moteris neturi sielos?

Popiežius Pranciškus: pašaukimo atminimas gaivina viltį
Kataliko balsas

Trečiasis „Kataliko balso“ iniciatyvos paruoštas mąstymas, skirtas pasiruošti popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje.

Mažame grūde – gyvybės pradas

Mūsų asmeninės pastangos puoselėjant dvasinį gyvenimą yra niekuo kitu nepakeičiamos, bet be Dievo – Augintojo – jos būtų lygios nuliui.

Popiežius Pranciškus: tik laisvėje įmanomas visavertis gyvenimas

Šioje knygoje Pranciškus šiltai ir atvirai kalba apie gailestingumą, moterų teisių svarbą, apie iššūkius, su kuriais susiduria šiandienos jaunimas, ir apie tai, kodėl kova su diskriminacija – tai meilės artimui pagrindas.

Šventumas pagal Pranciškų (1) : pasaulį keičia neregima gyvenimo srovė

„Man patinka matyti šventumą kantrioje Dievo tautoje: tėvų, su didele meile auginančių savo vaikus, vyrų ir moterų, dirbančių, kad parneštų duonos į namus, ligonių, garbaus amžiaus, bet ir toliau besišypsančių vienuolių seserų.“

Sekmadienio homilija. Svarbių dalykų pradžia – dažniausiai nepastebima
Kun. Mykolas Sotničenka - Bernardinai.TV

Reikia tų, kurie nekreiptų dėmesio į sėklos mažumą ir ją nuolat sėtų kitų žmonių gyvenimuose.

Apie palaimintąjį su fufaike

Jei Dievas, tapdamas žmogumi, būtų išvengęs kančios, Jis būtų tarsi koks antropologas, atkeliavęs pagyventi su Amazonijos čiabuvių gentimi.

Šventieji ženklai

Knygoje „Šventieji ženklai“ Romano Guardini atskleidžia pagrindinius krikščioniškojo gyvenimo simbolius ir ženklus. Kokia vidinė nuostata išreiškiama per kryžiaus ženklą, stovėjimą, klūpėjimą?

Lobynai neaprėpiamojo Viešpaties

Trakų Dievo Motinos atvaizdui skirtą parodą Bažnytinio paveldo muziejuje gaubia slėpininga prigesintų šviesų lobyno atmosfera. Tai lobynas visomis prasmėmis – ir tikėjimo, ir estetikos, ir meistrystės.

Keliaujantis pamokslininkas – Lenkijos Bažnyčios sensacija

Apie Lenkijoje gyvenantį misijonierių, borlį dominikoną Adamą Szustaką pasakoja jį sutikę ir jo misijos atgaivinti tikintieji.

Tikroji žmogaus vertė paaiškėja ant kryžiaus
Vilniaus arkivyskupija

Arkivysk. G. Grušo homilija Gedulo ir vilties bei Pal. Teofiliaus minėjimo dieną Vilniaus Katedroje.

Apie tikėjimo galią
Kauno arkivyskupija

Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus kalba LR Seime minint Gedulo ir vilties dieną. 

Baigėsi moksleivių konkursas „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“. Skelbiami nugalėtojai
Vaidotas Žukas - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Nuo 2018-ųjų Velykų iki Sekminių Lietuvoje vyko moksleivių rašinių ir piešinių konkursas „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“. Renginį organizavo Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas.

Kaip padėti vaikams pažinti Dievą?

„Gerojo Ganytojo katechezė“ padeda vaikams pažinti Dievą ir prie Jo artėti.

Kaune likęs pal. Teofiliaus Matulionio žingsnių aidas

Istorinė apybraiža pasakoja apie pal. vysk. Teofiliaus Matulionio darbus Kaune, jam grįžus po daugelio metų lageriuose.

Dievo įsakymai ir „sveikas nerimas“
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus pradėjo naują trečiadienio bendrųjų audiencijų katechezių ciklą, skirtą Dievo įsakymams.

Šventumo link su Teofiliumi Matulioniu

Prieš metus palaimintuoju paskelbtas Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis (1873–1962) pasižymėjo nepaprastu tvirtumu. Tiek carinės, tiek bolševikinės valdžios kalintas kankinys liko ištikimas kunigo pašaukimui.

Bažnyčia – už moterų prigimtines teises

Bažnyčia kviečia gerbti prigimtines žmogaus teises ir užtikrinti, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Bet kokia smurto – taip pat ir smurto prieš moteris – forma yra nepateisinama.

Italijos vyskupai: „nepasiduokime baimei ir pykčiui, inicijuokime procesus“

„Šiandien pagaliau turime vyriausybę, tačiau negalime pamiršti ore tvyrojusios įtampos ir konfliktinių situacijų, iškilusių iš pačių šalies gelmių.“

Teofilius
Vytautas Rudys, Ieva Kalpakovaitė - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Pjesė skirta moksleivių rašinių ir piešinių konkursui „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“.

Kviečia į konferenciją „Popiežiaus belaukiant. Žmogaus orumas Lietuvoje“

Vilniaus universitetas ir Lietuvių katalikų mokslo akademija kviečia į mokslinę konferenciją Popiežiaus belaukiant. Žmogaus orumas Lietuvoje.

Būkime druska ir šviesa kitiems
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentavo šios dienos Evangelijoje skambėjusią Kristaus Kalno pamokslo ištrauką.

Šventosios Žemės kustodija suorganizavo Ramadano vakarienę Jeruzalėje
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Tęsiant Jeruzalės senamiesčio tradicijas švęsti musulmonams šventą mėnesį, „Casa Nova“ piligrimų priėmimo centras suorganizavo renginį su įžymiomis miesto asmenybėmis. 

„Broliui Antanui, mano vyskupui“

Vieną dieną pas Antaną atėjo brolis, visas apdulkėjęs po ilgos kelionės. Tas brolis, siųstas Pranciškaus, atnešė laišką, rašytą „tėvo“ ir pažymėtą antspaudu, kurį jis mėgo: kryžiumi. Laiške buvo pasakyta: „Broliui Antanui, mano vyskupui.“

Tradiciniai Šv. Antano Paduviečio atlaidai ir Kretingos miesto šventė
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Programa pasižymės ansamblių ir grupių gausa, bus galimybė geriau pažinti šv. Antaną Paduvietį ir mūsų dienų palaimintąjį - arkivyskupą Teofilių Matulionį. 

Popiežius: Kas valdo, privalo būti kaip tas, kuris tarnauja
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus pirmadienį Šv. Mortos namų koplyčioje aukotose Mišiose aptarė tris evangelizavimo dimensijas: skelbimą, tarnystę ir veltumą.

Kun. A. Toliatas: Marija po kryžiumi yra turtingesnė nei Marija Betliejuje

„Panašu, kad aš kaip kunigas ieškojau bažnyčios, o bažnyčia ieškojo sau kunigo“, – teigia kunigas Algirdas Toliatas, prisimindamas kelią, kuris jį atvedė į penktadienį atšventintą Švč. Mergelės Marijos bažnyčios koplyčią. 

Kristau, išgirsk mus!

Įsiklausyti į Dievą, kaip Jis įsiklauso į mano šauksmą – taip vyksta pokalbis. Pokalbis, atveriantis sielą dialogui su Dievu.

Vieno ankstyviausių ir garsiausių stebuklingųjų atvaizdų Lietuvoje istorija – Bažnytinio paveldo muziejuje

Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, oficialiai vainikuotas popiežiaus atsiųstomis karūnomis.

Kas yra laimė? Palaimintojo Teofiliaus ir popiežiaus Pranciškaus patirtis
Airinga Kneitaitė - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Šiandieninėje visuomenėje visavertės laimės ieškojimą galime palyginti su Šventuoju graliu ir jo paslaptimi. O gal mes tiesiog nežinome – kur ieškoti? Arba nesuvokiame, ko turėtume ieškoti?  

„Christian Media Center“: Beduinų Khan al Ahmar kaimo mokyklai iškilo grėsmė būti uždarytai

Ši mokykla vadinama „Padangų mokykla“, nes buvo pastatyta iš daugiau nei 2200 perdirbtų padangų, smėlio ir purvo, kadangi čia gyvenantiems beduinams yra draudžiama naudoti cementą.

Raktas į gerą išpažintį? Nesigėdyti gėdos
vatikano radijas

Popiežiaus Pranciškaus įvadas italų dvasininko Giacomo Tantardini (1946–2012) maldaknygei „Kas meldžiasi išsigelbės“.

Jonas Paulius II: Tikrasis tikėjimas protą pripažįsta ir jį vertina
Katalikai.lt

Lankydamasis Lietuvoje Jonas Paulius II Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje susitiko su inteligentija.

Stebuklas atveria kelią Guadalupės Ortiz beatifikacijai

Po Guadalupės mirties daugelis žmonių iš įvairiausių šalių, taip pat ir iš Lietuvos, liudija apie Guadalupe‘ės užtarimu gautas malones

Sekmadienio vaizdo homilija. Dvasia dovanoja viltį ir ateitį
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Kartą vieno garsaus rabino paklausė, ar jis negalėtų atskleisi Toros (žydų šventraščio) prasmės, stovėdamas ant vienos kojos. 

Sekti Jėzumi – didžiausia dovana

Apmąstydami sekmadienio Evangeliją įsitikiname – Dievas leidžia šėtonui mus gundyti, kad parodytų, kaip su tikėjimu bei malda jį atremiant, mumyse išryškėja Kristaus atvaizdas.

Litanija palaimintajam Teofiliui ir popiežiui Pranciškui
Rapolas Tamoševičius - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos septintokas Rapolas Tamoševičius parašė litaniją, skirtą pal. Teofiliui ir popiežiui Pranciškui.

Atiduota Jėzaus Širdis – iki galo išlieta malonė

Trečiąjį penktadienį po Sekminių Katalikų Bažnyčia švenčia Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmę.

Dalai Lamos XIV vizito Vilniuje organizatoriai dalinasi svarbia informacija

Artėjant Nobelio premijos laureato ir Tibeto dvasinio lyderio vizitui, organizatoriai atsako į dažniausiai užduodamus klausimus. 

Toronto Prisikėlimo parapijos jubiliejus
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Birželio 3 d. išeivijos lietuvių Toronto Prisikėlimo parapija šventė 65 metų jubiliejų, skaičiuojant nuo pirmųjų šv. Mišių, kurios 1953-aisiais vyko kino teatre.

Dievo meilės atminimas atskleidžia mūsų tapatybę
Kauno arkivyskupija

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ: „Viešpatie, apsaugok mus nuo dvasinės sklerozės – kai užmiršę Tavo pagalbą nuolat dejuojame ir skundžiamės.“

Atsakingas socialinių tinklų naudojimas
vatikano radijas

Popiežiaus Pranciškaus birželio mėnesio maldos intencija.

Kaišiadorių katedra, kur palaimintasis Teofilius

Vis daugiau piligrimų traukia pas palaimintąjį Teofilių Matulionį į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą. Šios 1936 m. konsekruotos šventovės istorija ypač įdomi. 

Ar Bažnyčia galėtų apsieiti be liturgijos?

Į klausimą atsako dr. diak. Benas Ulevičius: „liturgija yra kaip Jėzaus Kristaus drabužis, kurį palietęs gali pagyti“.

Šventumo link su Uršule Leduchovska

Būti geru – tai gyventi kitų labui. Šitaip sakydavo besišypsančia šventąja vadinama Uršulė Leduchovska (Urszula Ledóchowska, 1865-1939).

Jonas Paulius II Šiluvoje: Lietuva – tikrosios ramybės išsiilgusi tauta
Katalikai.lt

1993 m. rugsėjo  7 d. Šiluvoje popiežius Jonas Paulius II klausė susirinkusių: „kokia išties yra toji ramybė, kurią stengiatės užtikrinti savo šalyje?“