Krikščionybės istorija | Religija

Kauno fortų vaikų Kalėdos

„Paklausęs mokinių, kas norėtų su juo kartu aplankyti pirmąjame forte ten skurstančius žmones, pamačiau nemažai pakeltų rankų.“

Dienoraštį rašęs partizanų kapelionas kun. J. Lelešius-Grafas13

Sukako 100 m., kai 1917 m. lapkričio 23 d. Navasodų k., Javaravo (vėliau Igliškėlių) vls., Marijampolės aps. gimė kun. Justinas Lelešius- Grafas, Tauro apygardos vienintelis kovojantis kapelionas.

Ko šiandien moko M. Valančiaus kovingos knygelės?6

1867 m. popiežius Pijus IX išleido Aplinkraštį, kuris Žemaičių vyskupą Motiejų Valančių paskatino pradėti akciją – pasak V. Biržiškos, kone atvirą kovą su imperija.

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos išsiskleidusi misija3

„Bažnyčiai vis tiek reikia dirbti. Reikia kurti naują vienuolyną, kuris veiktų pogrindyje labai slaptai ir galėtų padėti Bažnyčiai gelbėti sielas.“ 

Šventieji sutuoktiniai16

Dešimt įkvepiančių šventųjų sutuoktinių pavyzdžių Bažnyčios istorijoje. 

Šv. Jonų šventovė ir jos bendruomenė: istorijos fragmentai3
Liudas Jovaiša - Laiškai bičiuliams

Vilniaus šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Evangelisto bažnyčios atsiradimas skęsta nežinios ūkanose.

1987-ųjų birželis: Palaimintojo Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmės

Kokios nuotaikos 1987-ųjų birželio pabaigoje vyravo Šventajame Soste, vykstant Lietuvos Krikšto 600-ųjų metinių minėjimo iškilmėms, ir kaip vyko iškilmės Marijampolėje.

In memoriam kard. J. Meisner: „Dabar visi mano norai yra išsipildę.“3
Giedrius Tamaševičius - Mažoji studija

Nuo scenos nužengė didis Bažnyčios žmogus. Jis nebuvo tas, kuris slepiasi už rašomojo stalo ar visą laiką leidžia posėdžiaudamas.

Apie ,,Padre Casimiro“ – pal. Jurgio Matulaičio generalinį postulatorių

„Neturiu drąsos kalbėti apie tėvo Rėklaičio patrauklius asmens savumus. Kaip dvasios aristokratas, visą savo gyvenimą jis buvo tikras džentelmenas“, – rašė jo biografas dr. Z. Ivinskis.

Į viską iš mirties taško? Arba šis tas apie Eucharistinio Jėzaus seseris2
Ligita Ryliškytė SJE - Laiškai bičiuliams

Šis žvilgtelėjimas į Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos, kuriai priklausau jau daugiau kaip dvidešimt metų, ištakas nėra vien himnas šlovingai praeičiai. 

Pijusė ar mitra, alba ar arnotas?2

Apie liturginius drabužius, jų simboliką, istoriją ir spalvas pagal kun. Mozės Mitkevičiaus paskaitą.

Arkiv. Teofilius Matulionis (23): „Norėta jį išbraukti iš žmonių atminimo, bet įvyko priešingai“4

„Nors Matulionis buvo gerbiamas laisvųjų lietuvių, latvių ir estų dėl atkaklios drąsos, tačiau jis buvo daugiau nei baltiečių patriotas, kovojąs su sovietiniu milžinu.“

Likus 55 metams iki beatifikacijos10

1962 m., birželio 25 d., pirmadienis. Šeduva. KGB sekamą Teofilių Matulionį aplanko moteris iš Šiaulių. Skaitykite jų pokalbio stenogramą. 

Arkiv. Teofilius Matulionis (22): Dar viena tremtis ir popiežiaus dėmesys1

Kvietimus dalyvauti Vatikano II Susirinkime gavo visi Lietuvos vyskupai, tačiau dauguma jų valdžios valia buvo nušalinti. Vietoj jų režimas rengėsi į Romą siųsti tuos, kurie buvo jam visiškai lojalūs.

Arkiv. Teofilius Matulionis (21): Įpėdinystė

Pasitari­mo tikslas buvo nustatyti vienodą valdytojų laikyseną sovietų valdžios atžvilgiu ir mėginti apsaugoti kunigų seminariją nuo per didelio valdžios kišimosi, vykdomo per kun. J. Stankevičių. 

„Milęs Tave Teofilius“: vyskupo Matulionio laiškai iš tremties5

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškai – bene tikriausias ir jautriausias būdas pajusti žmogaus dvasinę ir fizinę būseną tremtyje.

Arkiv. Teofilius Matulionis (20): Proveržis į laisvę

„Pas vyskupą dažnai lankydavosi „svečiai“ iš Maskvos ir įkalbinėdavo jį pasirašyti prieš popiežių, su jais bendradarbiauti, tai tuojau galėtų būti laisvas.“

Kaip šnekėjo ir rašė šv. Pranciškus Asyžietis?
vatikano radijas

XIII amžiuje beveik tuo pat metu gimė du ordinai, kurie gerai žinomi visoje katalikų Bažnyčioje, pranciškonai ir dominikonai.

Turtėtume nepamiršti: prelatui Konstantinui Olšauskui – 150 metų8

Paskelbus Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Aktą, K. Olšauskas nuvykęs į Berlyną raštu reikalavo Reichstago deputatų to Akto pagrindu nedelsiant pripažinti Lietuvos nepriklausomybę.

Smurtas krikščionybės vardu?37
Dirk Ansorge - Bažnyčios žinios

Krikščionybės istorijoje smurtui įteisinti išties būdavo dažnai pasitelkiami dualistinių tendencijų turintys bibliniai tekstai. 

Arkiv. Teofilius Matulionis (19): Kur avys, ten ganytojai1

K. Liaudis vėl prašė A. Sniečkų, kad vysk. T. Matulioniui ir toliau nebūtų leidžiama grįžti į tėvynę, nes jo grįžimas „gali suaktyvinti priešišką reakcingai nusiteikusių kunigų veiklą ir pakeisti padėtį Kaišiadorių vyskupijos valdyme“.

Apie dėdę vyskupą – trys artimiausi T. Matulionio šeimos palikuonys2

T. Matulionio gausios šeimos atstovų – trijų artimiausių palikuonių neseniai įrašyti atsiminimai apie dėdę vyskupą Teofilių.

Arkiv. Teofilius Matulionis (18): 1946 m. – trijų ganytojų areštai

Teofiliaus Matulionio istorija šįkart persipina su 1946-ųjų metų represijomis Lietuvoje ir kitų vyskupų likimais; sunkiu prel. S. Jokūbauskio pasirinkimu.

Parodoje „Beginklė tiesa" – T. Matulionio fotografijos, laiškai, vyskupo daiktai iš sovietinių kalėjimų1

Kauno paroda „Palaimintasis Teofilius Matulionis – beginklė tiesa“ GTI Perkūno name veiks nuo gegužės 4 d. iki beatifikacijos iškilmių, birželio 25 d.

Arkivysk. Teofilius Matulionis (17). Pokario išbandymai1

Buvo spėjama, kad vyriausybė norės iš vyskupo išgauti partizanams likviduoti atsišaukimą, kokį buvo pasirašęs prel. Stanislovas Jokūbauskis. 

Šv. Faustinos palikimas1
Rasa Baškienė - IQ Economist

Pagal vienuolės Faustinos vizijas nutapytą Gailestingojo Jėzaus paveikslą visame pasaulyje išgarsino ne Vilniuje saugomas jo originalas, bet gerokai vėliau sukurta jo kopija.

Arkiv. Teofilius Matulionis (16): Tvirta laikysena komunistinių galiūnų atžvilgiu

„Pasilieku“, – tarė kancleris kun. Stanislovas Kiškis, kurį vyskupas Teofilius „iš džiaugsmo karštai išbučiavo“.

15 kalėjimų Velykų9
Kun. Algirdas Jurevičius - www.teofilius.lt

Kaip jaučiasi žmonės, kurie Prisikėlimą švenčia jausdami mirties alsavimą?

Arkiv. Teofilius Matulionis (15): Karo metų sielovados sėklos1

1944 m. liepą karo frontui artėjant prie Vilniaus, vysk. T. Matulionis dekanams išsiuntė tokią telegramą: „Aš lieku vietoje. Įsakau ir visiems parapijų klebonams pasilikti savo vietose.“

Kryžiaus kelio Koliziejuje istorija
vatikano radijas

Kasmet Didžiojo penktadienio vakarą popiežius vadovauja Kryžiaus keliui prie Koliziejaus – romėniško antikos laikų amfiteatro, menančio pirmųjų krikščionių persekiojimų laikus.

Renginys Vilniuje apie Lenkijos sakralinės architektūros fenomeną

Projekto „VII dienos architektūra” pristatyme balandžio 19 d. – pasakojimas, kaip Lenkijos sakralinė architektūra tapo pasipriešinimo komunistų valdžiai ir krikščionybės svarbos lenkų tautinei savimonei išraiška.

Arkiv. Teofilius Matulionis (14): Kaišiadorių vyskupijos antrasis ganytojas

Arkiv. J. Skvireckas Kaišiadorių vyskupijos kapitulai raštu pranešė, kad balandžio 20 d. savo privačioje koplyčioje Kaune iš vyskupo T. Matulionio yra priėmęs „Juramentum“ - reikalingą priesaiką. 

Arkiv. Teofilius Matulionis (13): Artėjant Lietuvos okupacijoms1

Jei Dievo malonė gyvena žmoguje, kaip ją beslėptumei, ji spinduliuoja į aplinką. Visi tai pajutome. Kalbėjo nedaug – lygiai, paprastai, be jokio patoso. Norėjosi, kad pietūs nesibaigtų greit, kad ilgiau pabūtume su tuo nuostabiu svečiu.

Arkiv. Teofilius Matulionis (12): „Mes turėjome Tėvą“

Teofiliaus idėja – Krikšto jubiliejaus proga Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje įvesti amžinąją Švč. Sakramento adoraciją.

Arkiv. Teofilius Matulionis (11): piligrimystė Šventojoje Žemėje1

Pasak Pr. Gaidos-Gaidamavičiaus, Šventojoje Žemėje vysk. T. Matulionis pasireiškė kaip krikščionis piligrimas ir lietuvis, kuriam rūpi ne tiktai misteriškoji Kristaus viešpatija, bet ir krikščioniškąja dvasia gyvenanti kasdienybė.

Arkiv. Teofilius Matulionis (10): tarp Amerikos lietuvių1

Kokį įspūdį mums padarė vyskupas Matulionis? Žavintį! Rodėsi, kad tai asmuo, atvykęs iš kito „nežemiško“ pasaulio. Jautėsi, kad vidinė dvasios galybė veržiasi iš jo ir užkrečia visus.

Sostinėje minimi LDK Reformacijos veikėjo metai4
Reformacijai 500

Didelį indėlį į Reformacijos judėjimą Baltarusijoje įnešė pirmasis LDK spaustuvininkas ir didis mūsų krašto švietėjas, Martyno Liuterio amžininkas Pranciškus Skorina.

Arkiv. Teofilius Matulionis (9). Kelionė į Lietuvą: triumfo stotys

Rygos arkivyskupas metropolitas Antanas Springovičius buvo įpareigojęs pagarbiai prie Latvijos sienos sutikti iš Rusijos atgabenamus lietuvius, jiems užsakyti specialų vagoną.

Arkiv. Teofilius Matulionis (8): „Niekados tų dienų nepamiršiu“3

„Buvome pasiruošę net pačiam blogiausiam atvejui... Išklausėm vienas kito išpažinties“, – atsiminimuose rašė kun. V. Dainys.

„Šventadienio mintys“: pažintis su Garbinguoju arkivyskupu Teofiliumi Matulioniu (I)3
lrt

Pirmojoje laidoje mintimis dalijasi T. Matulionio bylos postulatorius kun. Mindaugas Sabonis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir mons. Algirdas Jurevičius.

Arkiv. Teofilius Matulionis (7): erškėčiuotas vyskupo kelias32

Paslaptis rūpestingai buvo saugojama, net artimiausi įšventinto vyskupo draugai to nežinojo. „Aš gi neturėjau teisės sakyti“,– vėliau teisinosi konsekracijos liudininku buvęs kun. Augustinas Pronckietis.

Arkiv. Teofilius Matulionis (6): Vyskupas „in partibus infidelium“

Vysk. M. d’Herbigny atsiuntė mažo, plono popieriaus raštelį. Jo turinys buvo toks: perskaityti jį prie dviejų liudytojų kunigų, o jei tokių nebūtų – prie pasauliečių; perskaičius tuojau sunaikinti.

Arkiv. Teofilius Matulionis (5): Maskvoje – parodomajame arkiv. J. Ciepliako ir kunigų teisme

„Tiesa nugalės“, – vienas kitą stiprino trijų tautybių ašarojantys katalikai, tarpusavyje aptarinėdami neseniai pasibaigusį ortodoksų patriarcho N. Tichono teismą. 

Žmogus, neleidęs įsiplieksti konfliktams13
Vytautas Ališauskas - Bernardinai.TV

Anot pašnekovo, butent A. Bačkis suformavo Vilniaus arkivyskupo įvaizdį. Kodėl? Sužinosite vaizdo pokalbyje.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis (4): Rusijos revoliucijos akivaizdoje

Rytą atsikėlus, šventikas jam sako: „Gerai, kad manęs naktį neįsileidai! Aš norėjau tave papjauti! Mano nervai jau nebeišlaiko: GPU įpareigojo mane apie tave pranešinėti raštu.“

Palaimint. Jurgio Matulaičio mirties 90-mečiui: „Jis mirė in odore sanctitatis“2

Kun. Stasys Yla rašė: „Mirus ark. Jurgiui, prasivėrė amžininkų ir buvusių jo mokinių lūpos, liudydamos, jog netekome didelio moralinio vado ir didelio lietuvio, didesnio, negu galvojome.“

Šeimos albumą atvertus: disidentas Alvydas Šeduikis

Prabėgo jau 30 metų, kai 1987 m. sausio 24 d. Alvydas Šeduikis iškeliavo į Amžinybę.

Arkivysk. Teofilius Matulionis (3). Statant Švč. Jėzaus Širdies šventovę už Nevos Vartų

„Būti prie Šv. Kotrynos bažnyčios“, – toks, 1910 m. sausio 5 d. atskriejęs Mogiliavo arkivyskupijos valdytojo prel. Stepono Denisevičiaus nurodymas kun. Teofiliaus Matulionio nenustebino. 

Arkivysk. Teofilius Matulionis (2). Pakeitęs Bikavos parapijos veidą

„Tamsta visą mūsų šeimą išmokei garbinti Jėzaus Širdį“, – susipažinęs su kun. Teofiliu Matulioniu kalbėjo Varaklianuose gimęs vyskupas Boleslovas Sloskans.

Paskutinis Leningrado vyskupas apie T. Matulionį
www.teofilius.lt

Vyskupas pagalbininkas Ciepliakas, administravęs vyskupiją, įsakė savo kunigams neapleisti savo tikinčiųjų tuo baisiu išbandymų metu ir pasilikti su jais. Mons. Matulionis pakluso.