Liturginis kalendorius | Religija

Sausio 29 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Angelė Meriči – moterų švietimo pradininkė

Uršulietės tapo pirmąja religine moterų bendruomene, išėjusia už vienuolyno ribų ir užsiėmusia moterų švietimu.

Sausio 28 d.
Šv. Tomas Akvinietis, Bažnyčios mokytojas2

Šv. Tomo mo­nu­men­ta­lūs dar­bai at­vė­rė ke­lius ir nu­ro­dė kryp­tis, ku­rio­mis ėjo vi­sų epo­chų moks­lo žmo­nės.

Sausio 27 d.
Pal. Jurgis Matulaitis: „Žmogus pagal Dievo širdį"
Magnificat leidiniai

Gilią ir įvairiapusišką palaimintojo Jurgio asmenybę popiežius Jonas Paulius II atskleidė pavadindamas jį „žmogumi pagal Dievo širdį“.

Sausio 26 d.
Šv. Timotiejus ir Titas – apaštalo Pauliaus bendradarbiai

Šv. Timotiejus buvo šv. Pauliaus mokinys, o šv. Titas – jo sekretorius.

Sausio 25 d.
Šv. Paulius – persekiotojas, tapęs sekėju

Šv. Pauliaus buvo toks reikšmingas pirmiesiems krikščionims, kad net tris kartus yra minimas Apaštalų darbų knygoje.

Sausio 24 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Pranciškus Salezas: žiniasklaidos globėjas
Magnificat leidiniai

Įveikęs tėvo pasipriešinimą Pranciškus atsiliepė į Viešpaties kvietimą ir 1593 metais buvo įšventintas kunigu.

Sausio 23 d.
Šv. Ildefonsas (Idelfonsas), Toledo vyskupas

Romėnų valdymo laikotarpiu buvusi galinga šeima neprarado savo įtakos ir į valdžią atėjus Visgotams: tad suplanavo sūnui atitinkamą karjerą. Tačiau Ildefonsas pabėgo iš namų, pasislėpėdamas Kozmo ir Šventojo Damijano vienuolyne.

Sausio 22 d.
Šv. Vincentas Palloti: Katalikų apaštalavimo sąjungos steigėjas

Kunigas, Katalikų apaštalavimo sąjungos steigėjas.

Sausio 21 d.
Šv. Agnietė – paauglė kankinė

La­biau­siai pa­pli­tęs pa­sa­ko­ji­mas, kad Ag­nie­tė, vos dvy­li­kos me­tų su­lau­ku­si, mi­rė kan­ki­nės mir­ti­mi, no­rė­da­ma iš­sau­go­ti sa­vo skais­tu­mą ir ti­kė­ji­mą.

Sausio 20 d.
Šv. Sebastijonas – krikščionis imperatoriaus rūmuose

Išnaudodamas savo padėtį, Sebastijonas slapta galėjo padėti įkalintiems krikščionims, pasirūpinti laidotuvėmis ir net atversti aukšto rango kariškius bei rūmų kilminguosius.

Sausio 19 d.
Šv. Kanutas – Danijos globėjas

Sausio 19 d. minime šv. Kanutą (m. 1086), Danijos karalių kankinį.

Sausio 18 d.
Pal. Regina Protmann: pramynusi kelią moters orumui

Romos Katalikų Bažnyčioje buvo negirdėta, kad moterys gyventų savarankiškai. Tuo metu Reginos aplinkoje nebuvo moterų vienuolynų, o Tridento susirinkimas buvo ką tik griežtai apribojęs moterų veiklą bei pamaldumą vienuolyno sienomis.

Sausio 17 d.
Šv. Antanas Didysis – vienuolinio gyvenimo tėvas1

Pirmieji vienuoliai sekė krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu, kurį amžiams Apaštalų darbuose paliko pirmosios Jeruzalės bendruomenės tikintieji. Vienu iš tokių ir buvo šv. Antanas Didysis.

Sausio 16 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pirmieji pranciškonai kankiniai4

1219 m. su šventojo Pranciškaus palaiminimu, Berardas kartu su Petru, Adjutu, Akuru, Odu, Vitaliu paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke.

Sausio 15 d.
Penki Ispanijos kankiniai: į smurtą atsakyti gerumu

Kunigas Valentínas Palencia Marquina ir keturi jo bendradarbiai pasauliečiai rūpinosi vaikų globos namais ir ugdymo centru.

Sausio 14 d.
Šv. Sava: mylimiausias serbų šventasis

Šventasis Sava yra neatskiriama serbų nacionalinės tapatybės dalis. Kartu su savo broliu Stefanu jis prisidėjo prie politinės ir religinės Serbijos nepriklausomybės įtvirtinimo.

Sausio 13 d.
Šv. Hiliaras: pažinimo alkį pasotinęs Evangelija

Iš­si­la­vi­nęs pa­go­nis, fi­lo­so­fi­jos ži­no­vas į krikš­čio­ny­bę at­si­ver­tė per­skai­tęs Evan­ge­li­ją.

Sausio 11 d.
Pal. Viljamas Karteris: spaustuvininkas, paliudijęs tikėjimą kankinyste1

Prieš katalikus nukreipto persekiojimo istorija Anglijoje, Škotijoje bei Galijoje prasidėjo 1535 m. ir tęsėsi iki 1681 m.

Sausio 10 d.
Šv. Vilhelmas iš Burgo

1200 m. Vilhelmas buvo išrinktas Burgo vyskupu, tačiau ši žinia jį labai prislėgė. Tik paklusdamas popiežiaus Inocento III ir cistersų vyresniojo nurodymui jis tapo vyskupu.

Sausio 9 d.
Šv. Agata Yi ir Teresė Kim

Korėjietės Agota Yi, jauna mergina gimusi Seule 1824 metais, ir Teresė Kin, našlė, gimusi Myeoncheone 1797 metais, buvo įkalintos, kankinamos ir galiausiai 1840 m. sausio 9 d. nužudytos dėl savo krikščioniškojo tikėjimo.

Sausio 8 d.
Palaimintoji „mama Roza“: kasdienybė kaip pašaukimas

Ši paprasta kaimo moteris sunkią akimirką mėgdavo sakyti: „Visada drąsos. Viešpats juk mus taip myli ir atidavė savo gyvybę už mus. Tai kodėl turėtume nepasitikėti Apvaizda?“

Sausio 7 d.
Šv. Jonas de Ribera: rūpestingas ganytojas sudėtingais laikais

Dėl parodyto uolumo popiežius Pijus V 1568 m. paskyrė Joną de Riberą Antiochijos patriarchu, o visai netrukus ir Valensijos arkivyskupu. Naujasis ganytojas buvo vos 36-erių.

Sausio 6 d.
Kristaus apsireiškimas (Trys Karaliai)
Agnė Rymkevičiūtė - Magnificat leidiniai

Jau krikščionybės pradžioje išminčiai buvo vaizduojami katakombose ant sienų, sarkofagų, taip pat – mozaikose, rankraščiuose.

Sausio 5 d.
Šv. Jonas Niumanas: iš Bohemijos į Naująjį pasaulį

Skaitydamas šv. Paulius laiškus, Jonas pajuto misionieriaus pašaukimą; vėliau to meto Evangelijos skleidėjų raštai paskatino pasukti konkrečia kryptimi: į Šiaurės Ameriką.

Sausio 4 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Angelė iš Folinjo, pasaulietė pranciškonė1

Sausio 4 d. Bažnyčia mini Angelę iš Foligno (Folinjo), vieną pirmųjų italų mistikių, gimusią viduramžių miestelyje 1248 metais.

Sausio 3 d.
Švenčiausiasis Jėzaus Vardas1

Švenčiausiasis Jėzaus Vardas visada buvo gerbiamas Bažnyčioje nuo pat pirmųjų amžių, tačiau tik XIV a. pradėtas minėti liturgijos apeigose.

Sausio 2 d.
Šv. Bazilijus Didysis, vys­ku­pas ir Baž­ny­čios mo­ky­to­jas1

329 me­tais Ce­za­rė­jo­je gi­męs šven­tas Ba­zi­li­jus bu­vo ki­lęs iš me­ni­nin­kų šei­mos ir pats bu­vo me­ni­nin­kas. Jo šei­ma to­kia tur­tin­ga šven­tų­jų, kad ki­tos to­kios ha­giog­ra­fi­jo­je ir nė­ra.

Sausio 1 d.
Marijos – Dievo Gimdytojos šventė

Nors simboliškai motinos labai aukštinamos, tačiau praktiškai jų mažai klausomasi, menkai vertinamas jų vaidmuo visuomenėje, teigia popiežius.

Gruodžio 31 d., 2019
Šv. Silvestras I – pirmasis religinės laisvės popiežius

Romos vyskupu tapo praėjus metams po Romos imperatoriaus Konstantino Milano edikto paskelbimo. 

Gruodžio 30 d., 2019
Šv. Feliksas I, popiežius

Anot trumpos biografijos, pateiktos veikale Liber Pontificalis, Feliksas buvo romėnas, kažkokio Konstantino sūnus; popiežiumi išrinktas 269 m. pradžioje.

Gruodžio 29 d., 2019
Šventoji Šeima – krikščioniškos šeimos pavyzdys 1

Šventosios Šeimos liturginė šventė mums kalba apie mylintį rūpestį, kurį mes turime perimti iš Jėzaus žemiškųjų tėvų ir teikti Kristaus Kūnui. Marija ir Juozapas rūpinosi Jėzaus fiziniu kūnu.

Šv. Tomas Beketas – Bažnyčios laisvės kankinys

Tomą Beketą šventuoju paskelbė popiežius Aleksandras III dar 1173 m. ir pavadino jį „Bažnytinės teisės ir Bažnyčios laisvės kankiniu“.

Gruodžio 28 d., 2019
Šv. Nekaltieji vaikeliai – mirę vietoj Kristaus

Švęsdama Nekaltųjų vaikelių šventę, Bažnyčia pamini visus, mirusius kūdikiško amžiaus.

Gruodžio 27 d., 2019
Šv. Jonas – apašta­las ir evan­ge­lis­tas
Katalikų pasaulio leidiniai

Jo dva­si­nis tes­ta­mentas – tai trys vi­so pa­sau­lio krikš­čio­nims iš­siųs­ti laiš­kai. Juo­se švel­niai, bet pri­myg­ti­nai kar­to­ja: „Die­vas yra mei­lė; vai­ke­liai, my­lė­ki­te vie­ni ki­tus.“ Tai Kris­taus skelb­tos Žinios es­mė.

Gruodžio 26 d., 2019
Šv. Steponas – pirmasis kankinys
Katalikų pasaulio leidiniai

Ste­po­nas pri­klau­sė pir­ma­jai Je­ru­za­lės ben­druo­me­nei. Kar­tu su ki­tais še­šiais bi­čiu­liais dia­ko­nais jis tu­rė­jo val­dy­ti tur­tus, ku­riuos, pa­klus­da­mi kuo nuo­šir­džiau­siam bro­liš­ko­sios ar­ti­mo mei­lės prie­sa­kui, į ben­drą iž­dą su­neš­da­vo ti­kin­tie­ji.

Gruodžio 25 d., 2019
Kristaus gimimas – šv. Kalėdos

Kad Jėzus gimė gruodžio 25 d., pirmą kartą patikimai nustatė Ipolitas Romietis apie 204 metus savo parašytuose Danielio knygos komentaruose.

Gruodžio 24 d., 2019
Kūčios – Kristaus gimimo išvakarės3

Kūčių dieną pagal seną tradiciją nevalgome mėsos. Apribodami maisto įvairovę taip prisimename, kad ir Dievas save apriboja tapdamas žmogumi.

Gruodžio 23 d., 2019
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Antanas Galvao

1761 m. duodamas iškilmingus amžinuosius įžadus, Antanas pagal ano meto paprotį prisiekė ginti Marijos „Nekaltai pradėtosios“ titulą.

Gruodžio 22 d., 2019
Šv. Rimbertas

Rimbertas stengėsi vaduoti į norvegų ir slavų nelaisvę papuolusius krikščionis bei vadovauti Bažnyčiai visoje Skandinavijoje

Gruodžio 21 d., 2019
Šv. Petras Kanizijus

Svarbiausi jo raštai buvo trys katekizmai: pirmasis buvo skirtas teologijos pagrindus turintiems studentams, antrasis – paprastos liaudies vaikams, trečiasis – vidutinio ir aukštesnio išprusimo jaunuoliams.

Gruodžio 20 d., 2019
Šv. Dominykas Silietis – Bažnyčios reformatorius

Vardas Dominykas lotyniškai reiškia „priklausantis Viešpačiui“.

Gruodžio 19 d., 2019
Pal. Urbonas V – Rytų ir Vakarų bažnyčių taikintojas

Nors ir būdamas popiežiumi, Urbonas V laikėsi benediktinų regulos.

Gruodžio 18 d., 2019
Šv. Gracijonas – pirmasis Turo vyskupas

Pamaldas jis laikydavo slapta kur nors urvuose ar miškuose. Pats turėjo nuolat slapstytis nuo jį persekiojančių stabmeldžių.

Gruodžio 17 d., 2019
Šv. Olimpija – diakonė

Gavusi Konstantinopolio vyskupo šv. Nektarijaus pritarimą, Olimpija tapo diakone. Kai į vyskupiją atvyko šv. Jonas Auksaburnis, Olimpija globojo jį ir jo mokinius.

Gruodžio 16 d., 2019
Šv. Adas Vienietis, vyskupas

Gruodžio 16 d. minime šv. Adą Vienietį, vyskupą (apie 800–875 m.). Būdamas aukštos kilmės bei aštraus proto, jis galėjo tikėtis ryškios pasaulietinės karjeros, tačiau tapo vienuoliu.

Gruodžio 15 d., 2019
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Pranciška Schervier

Motina Pranciška ir jos pirmosios seserys, kurių greitai jau buvo dvidešimt trys, 1851 metais įkūrė naują kongregaciją. Jos pasivadino Šv. Pranciškaus neturtėlėmis seserimis.

Gruodžio 14 d., 2019
Šv. Kryžiaus Jonas – vienas didžiausių katalikų mistikų
Magnificat leidiniai

XVI amžius – lūžių, politinių ir religinių perversmų epocha, kurioje Karmelitų ordine subrendo vienas didžiausių Katalikų Bažnyčios mistikų.

Gruodžio 13 d., 2019
Šv. Liucija, mergelė, kankinė

Le­gen­da pa­sa­ko­ja, kad jai bu­vo išlup­tos akys, to­dėl Liu­ci­jai mel­džia­si akių li­go­mis sergan­tys žmo­nės.

 

Gruodžio 12 d., 2019
Gvadalupės Dievo Motina

Gruodžio 12 d. Meksikos Bažnyčia mini Gvadalupės Motinos apsireiškimų šv. Jonui Didakui metines.

Gruodžio 11 d., 2019
Šv. Damazas I, popiežius

Lotyniškai šis vardas reiškia „deimantinis“.