Liturginis kalendorius | Religija

Gruodžio 17 d.
Šv. Olimpija

Gavusi Konstantinopolio vyskupo šv. Nektarijaus pritarimą, Olimpija tapo diakone. Kai į vyskupiją atvyko šv. Jonas Auksaburnis, Olimpija globojo jį ir jo mokinius.

Gruodžio 16 d.
Šv. Adas Vienietis, vyskupas

Gruodžio 16 d. minime šv. Adą Vienietį, vyskupą (apie 800–875 m.). Būdamas aukštos kilmės bei aštraus proto, galėjo tikėtis ryškios pasaulietinės karjeros, tačiau tapo vienuoliu.

Gruodžio 15 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Pranciška Schervier

Motina Pranciška ir jos pirmosios seserys, kurių greitai jau buvo dvidešimt trys, 1851 metais įkūrė naują kongregaciją. Jos pasivadino Šv. Pranciškaus neturtėlėmis seserimis.

Gruodžio 14 d.
Šv. Kryžiaus Jonas10
Magnificat

Mistiką šv. Kryžiaus Jonas apibrėžė kaip asmeninio santykio judėjimą link paslėptojo, tačiau nuolat esančio Dievo. Žmogus, gyvenantis su Dievu, sako ne tik: „Aš tikiu Dievu“, bet taip pat ir: „Aš tikiu į Tave, Dieve“ bei „Aš tikiu Tavimi, Dieve“.

Gruodžio 13 d.
Šv. Liucija, mergelė, kankinė

Le­gen­da pa­sa­ko­ja, kad jai bu­vo išlup­tos akys, to­dėl Liu­ci­jai mel­džia­si akių li­go­mis sergan­tys žmo­nės.

 

Gruodžio 12 d.
Gvadalupės Dievo Motina

Gruodžio 12 d. Meksikos Bažnyčia mini Gvadalupės Motinos apsireiškimų šv. Jonui Didakui metines.

Gruodžio 11 d.
Šv. Damazas I, popiežius

Lotyniškai šis vardas reiškia „deimantinis“.

Gruodžio 10 d.
Loreto Dievo Motina

Pasak legendos, angelai iš Nazareto atgabeno namo, kuriame, kaip pasakojama, gyveno Švč. Mergelė Marija angelo apsilankymo ir Dievo Žodžio įsikūnijimo metu, sienas į vietovę, kurioje vėliau iškilo Loreto Dievo Motinos šventovė.

Gruodžio 9 d.
Šv. Jonas Didakas Kuautlatoatsinas

Jam Dievo Motina pirmą kartą istorijoje apsireiškė kaip Gvadelupės Dievo Motina.

Gruodžio 8 d.
Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas62

Šiandien švenčiama Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo iškilmė. Ši šventė yra ypač brangi pranciškonams. Apie tai, kaip susiformavo ši tikėjimo tiesa ir kaip prie jos prisidėjo broliai pranciškonai, pasakoja kun. Antanas Blužas OFM.

Gruodžio 7 d.
Šv. Ambraziejus, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Ta­pęs vys­ku­pu sa­vo ne­ma­žą pa­vel­dė­tą tur­tą pa­do­va­no­jo varg­šams, o krikš­čio­nių ben­druo­me­nes įpa­rei­go­jo su­teik­ti pa­gal­bą vest­go­tų or­dų puo­li­mų 378 me­tais au­koms.

Gruodžio 6 d.
Šv. Mikalojus, vyskupas

Ne visi žino, jog už „Kalėdų Senelio“, dalinančio dovanas, figūros slypi garsus krikščionių šventasis – šv. Mikalojus iš Miros, vėliau imtas vadinti šventuoju Mikalojumi iš Bario.

Gruodžio 5 d.
Šv. Sabas2

Iškilus nesutarimams tarp jo ir kai kurių vienuolių, Sabas pasitraukė į dykumą ir įkūrė ten kitą vienuolyną netoli Tekos, tačiau vėliau Jeruzalės patriarchas Elijas liepė jam sugrįžti.

Gruodžio 4 d.
Šv. Jonas Damaskietis

Jis gi­mė maž­daug VII am­žiaus vi­du­ry­je Da­mas­ke, mies­te, ku­ria­me ma­lo­nės apa­kin­tas Pau­lius iš krikš­čio­nių per­se­kio­to­jo vir­to aist­rin­gu Kris­taus se­kė­ju.

Gruodžio 3 d.
Šv. Pranciškus Ksaveras

Gruodžio 3 d. minime Šv. Pranciškų Ksaverą (1506-1552), Azijos apaštalą.

Gruodžio 2 d.
Šv. Bibijana (Vivijana)

Gruodžio 2 d. minime šv. Bibijaną (Vivijaną), kankinę. Šv. Bibijana buvo mirtinai nuplakta švininiais rimbais, o jos kūnas buvo paliktas šunims, tačiau niekas jos nepalietė.

Gruodžio 1 d.
Palaimintasis Šarlis de Fuko3

Gruodžio 1 d. minime kunigą palaimintąjį Šarlį de Fuko, kuris ypač išsiskiria tarp naujų Bažnyčios palaimintųjų dramatiškais savo gyvenimo pasikeitimais.

Lapkričio 30 d.
Šv. apaštalas Andriejus

Tai pirmasis evangelijose sutinkamas Jėzaus mokinys: žvejys Andriejus, gimęs Galilėjos Betsaidoje, Simono Petro brolis.

Lapkričio 29 d.
Visi Serafiškojo pranciškonų ordino šventieji

Šiandieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę.

Lapkričio 28 d.
Šv. Kotryna Laburietė1

Sulaukusi dvidešimt ketverių metų Zoja Labouré tapo Šv. Vincento Pauliečio Gailestingąja seserimi. Ji priėmė vienuolinį vardą Kotryna. 

Lapkričio 27 d.
Šv. Jokūbas, kankinys

Visą laiką, kol buvo kankinamas, jis liudijo savo tikėjimą, kad jo kūnas vieną dieną bus prikeltas šlovėje. 

Lapkričio 26 d.
Šv. Silvestras Guzzolinis

Lapkričio 26 d. minime šv. Silvestrą Guzzolinį (1177-1267).

Lapkričio 25 d.
Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)

Kristaus Karaliaus šventė sutampa su paskutiniu liturginių metų sekmadieniu – aliuzija į tai, kad Kristus Išganytojas yra vienintelis istorijos ir visų laikų Viešpats.

Šv. Kotryna Aleksandrietė

Lapkričio 25 d. minime šv. Kotryną, kankinę.

Lapkričio 24 d.
Andriejus Dung-Lakas ir 177 Vietnamo kankiniai

Lapkričio 24 d. minime Andriejų Dung-Laką, kunigą, kankinį. 

Lapkričio 23 d.
Šv. Klemensas I

Lapkričio 23 d. minime popiežių, kankinį, apaštališkąjį tėvą šv. Klemensą. Vardas Klemensas lotyniškai reiškia „nuolankus, romus, švelnus“.

Lapkričio 22 d.
Šv. Cecilija, kankinė, šlovintojų globėja1

Cecilija iškelia vidinį giedojimą, kurį aprašė jau Paulius laiške efeziečiams: „cantantes et psallentes in cordibus vestris“, „giedokite ir šlovinkite savo širdyse“.

Lapkričio 21 d.
Švč. Mergelės Marijos paaukojimas

Pirmųjų amžių Bažnyčios rašytojai teigia, kad Mergelė Marija, kai jai sukako treji metai, savo tėvų Joakimo ir Onos buvo atvesta į Jeruzalės šventovę ir ten paaukota Dievui.

Lapkričio 20 d.
Šv. Rapolas Kalinauskas4

Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Lapkričio 19 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Agnė Asyžietė

Šv. Pranciškus greitai atpažino ypatingas dorybes Agnės sieloje. Kai 1221 m. Florencijoje buvo įkurtas naujas Neturtėlių seserų vienuolynas, jis išsiuntė Agnę būti vyresniąja.

Lapkričio 18 d.
Šv. Apaštalo Petro ir apaštalo Pauliaus bazilikų Romoje pašventinimas

Šv. Petro bazilika Vatikane – didžiausia pasaulio bažnyčia, pastatyta ant šv. Petro kapo. Šv. Pauliaus baziliką  jo kapo vietoje, prie Ostijos kelio, pirmoji pastatė šv. Elena.

Lapkričio 17 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Elžbieta Vengrė6

Lapkričio 17 d. švenčiama šv. Elžbieta Vengrė, Pasauliečių pranciškonų ordino globėja.

Lapkričio 16 d.
Švč. Aušros Vartų Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmė1

Nuo 1735 m. Aušros Vartuose lapkričio antrą savaitę imta švęsti Dievo Motinos Globos šventę. Ji išaugo į iškilmingus aštuonias dienas trunkančius atlaidus.

Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė1
Bažnyčios žinios

Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta „Didžiąja“: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Lapkričio 15 d.
Šv. Albertas Didysis

Lapkričio 15 d. minimas Albertas Didysis (1206 – 1280), vyskupas ir Bažnyčios mokytojas.

Lapkričio 14 d.
Šv. Alberikas iš Utrechto

Vyskupas ir misionierius, šv. Grigaliaus iš Utrechto sūnėnas ir žymaus mokslininko Alkuino draugas, gyvenęs VIII a.

Lapkričio 13 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Didakas iš Alkalos

Maldoje jis gaudavo tokių antgamtinių įžvalgų apie Dievą ir tikėjimo slėpinius, kad mokyti teologai su nuostaba klausėsi įkvepiančių pokalbių su šiuo bemoksliu pasauliečiu broliuku.

Lapkričio 12 d.
Šv. Juozapatas Kuncevičius, kankinys1

Juozapato dvasiniai ieškojimai subrendo Lietuvos žemėje, Vilniuje, kur jis 1604 m. tapo bazilijonų vienuoliu.

Lapkričio 11 d.
Šv. Martynas Turietis, vyskupas1

Prancūzijoje jam dedikuota apie 4000 bažnyčių, o jo vardu pavadinti tūkstančiai miestelių ir kaimų. Šv. Martynas gerbiamas ne tik Europoje, bet ir Amerikos žemyne.

Lapkričio 10 d.
Šv. Leonas I, popiežius ir Bažnyčios daktaras
Magnificat

Suvokdamas savo gyvenamo meto istorinį momentą ir gilią krizę, vykstant virsmui nuo pagoniškosios Ro­mos į krikščioniškąją Romą, Leonas Didysis įstengė būti artimas liaudžiai ir tikintiesiems savo sielovadine veikla bei pamokslais.

Lapkričio 9 d.
Laterano bazilikos pašventinimas3

Laterano bazilika – viena iš penkių didžiausių senųjų bazilikų Romoje. Vadinamoji Išganytojo bazilika, arba Šventojo Gelbėtojo arkibazilika, yra seniausia tarp didžiųjų bazilikų.

Lapkričio 8 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Jonas Dunsas Škotas1

Tėvas Jonas tapo žinomas kaip „Marijos daktaras“. Jis gynė Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo sampratą ir paneigė visus to meto mokytų žmonių prieštaravimus šiai tiesai. 1854 m. popiežius Pijus IX iškilmingai patvirtino šią tėvo Jono gintą doktriną.

Lapkričio 7 d.
Pal. Antanas Baldinuci

Jis atvertė nemažai žmonių, prieš tai pagarsėjusių nusidėjėlių. Tačiau ir dvasininkai mielai klausydavosi jo pamokslų.

Lapkričio 6 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Margarita iš Lotaringijos

Sumaniai tvarkydama ekonominius reikalus, ji sugebėdavo sutaupyti lėšų, kurias skirdavo padėti vargšams. Margaritai itin patiko slaugyti ligonius ir raupsuotuosius.

Lapkričio 5 d.
Šv. Elžbieta ir Zacharijas

Lapkričio 5 d. minimi Elžbieta ir Zacharijas (I a.), Jono Krikštytojo tėvai.

Lapkričio 4 d.
Šv. Karolis Boromiejus2

Nepaisydamas įvairių trukdymų jis diegė reformas: įsteigė Krikščioniškosios Doktrinos Broliją, davė pradžią sekmadieninėms mokykloms, įkūrė šv. Ambraziejaus Oblatų (pasišventėlių) ordiną, sušaukė 11 sinodų ir 6 provincijos susirinkimus.

Lapkričio 3 d.
Šv. Martynas Poresas, dominikonas

Martynas Poresas gimė Limoje (Peru) 1579 metais. Jo tėvas – ispanų aristokratas Juan de Porres iš pradžių nenorėjo jo pripažinti, nes vaiko motina buvo juodaodė, afrikiečių palikuonė, buvusi vergė.

Lapkričio 2 d.
Vėlinės. Teisiųjų mirusiųjų diena3

998 m. Kluny abatijos abatas šv. Odilis įrašė į visų jam priklausančių vienuolynų kalendorių, kad po Visų Šventųjų šventės būtų meldžiamasi už visus jau mirusius jų vienuolijos narius.

Lapkričio 1 d.
Visų šventųjų iškilmė

Kasdien prisimindami ir minėdami vieną ar kitą šventąjį, kartą per metus pagerbiame visus šventuosius, pasiekusius Dangų ir gavusius, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli.

Spalio 31 d.
Šv. Volfgangas2

Jo atsiskyrėliškas gyvenimas buvo nuolat trukdomas velnio, kuris visada ieškojo galimybių palaužti Volfgangą.