Liturginis kalendorius | Religija

Vasario 23 d.
Šv. Polikarpas, Smirnos vyskupas, kankinys, apaštališkasis tėvas

Vasario 23 d. katalikai, evangelikai, anglikonai ir ortodoksai mini šv. Polikarpą. Šis vardas graikiškai reiškia „duodantis daug vaisių“.

Vasario 22 d.
Šv. apaštalo Petro Sostas

Šią dieną Katalikų Bažnyčia švenčia šv. Petro Sosto šventę, pagerbdama ir paminėdama pirmąjį popiežių ir visus jo įpėdinius.

Vasario 21 d.
Šv. Petras Damijonas, Bažnyčios mokytojas

Šv. Damijono svarba Bažnyčios gyvenime matyti iš jo dalyvavimo sinoduose ir įvairiose popiežiaus pavestose misijoje Milane, Prancūzijoje, Vokietijoje.

Vasario 20 d.
Pal. Jacinta Marto, Mergelės Marijos regėtoja

Tai jauniausioji Dievo Motinos apsireiškimo Fatimoje liudytoja.

Vasario 19 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Konradas iš Piacenzos

Konradas gimė 1290 m. Piacenzoje, kilmingoje šeimoje. Kartą jis apkaltino nekaltą žmogų sukėlus gaisrą, kurį išties per medžioklę sukėlė jis pats.

Vasario 18 d.
Pal. Jurgis Kašyra

Vasario 18 d. minime pal. Jurgį Kašyrą (Jerzego Kaszyra, 1904-1943), kunigą marijoną.

Vasario 17 d.
Septyni šventieji Servitų ordino steigėjai

Apie 1233 m., tuo metu, kai Florencija kentėjo nuo brolžudiškų kovų, septyni pirkliai susibūrė į vieną pasaulietinę broliją, pasišventusią Švč. Mergelei Marijai.

Vasario 16 d.
Šv. Julijona

Šv. Julijona patyrė kankinystę Dioklecijano persekiojimų metu.

Vasario 15 d.
Pal. Mykolas Sopočka1

Kunigos Sopočkos pastangomis buvo įgyvendinti visi svarbiausi šv. Faustinai apreikšti Išganytojo priesakai: nutapytas jo atvaizdas, įkurta Dievo Gailestingumą skelbianti vienuolija, Atvelykis tapo Dievo Gailestingumo švente.

Vasario 14 d.
Šv. Kirilas ir Metodijus – Rytų Europos globėjai1
Katalikų pasaulio leidiniai

Jie tuo metu abėcėlės dar neturėjusiai slavų kalbai sukūrė rašmenis. Šių dviejų šventųjų užrašytos raidės dar ir dabar, pagal vieno iš brolių vardą, vadinamos kirilica.

Vasario 13 d.
Šv. Katerina de Riči2

Šv. Katerina gimė Florencijoje (Italija) 1522 metais. Nuo vaikystės mergaitė pasižymėjo polinkiu maldai, sulaukusią šešerių, tėvas apgyvendino ją Montičeli vienuolyne, Florencijoje.

Vasario 12 d.
Šv. Benediktas iš Aniano

Pirmasis „didis germaniškos kilmės monastinio gyvenimo tėvas“.

Vasario 11 d.
Lurdo Švč. Mergelė Marija1

1862 m. Bažnyčia Mergelės Marijos apsireiškimus Lurde oficialiai pripažino autentiškais. Lurdas tapo Prancūzijos, o iš dalies ir Europos religinės dvasios atgimimo centru.

Vasario 10 d.
Šv. Skolastika

Šv. Skolastika (480-543), šv. Benedikto sesuo.

Vasario 9 d.
Šv. Mikelis Febres Cordero

„Širdis yra turtinga, kai ji pilna, o ji pilna visada, kai jos troškimai nukreipti į Dievą“ – Šv. Mikelis iš Ekvadoro.

Vasario 8 d.
Šv. Jozefina Bakhita1

Kai jai buvo septyneri, ji buvo pagrobta ir parduota į vergiją. Jai buvo suteiktas vardas Bakhita, kuris reiškė „laiminga“.

Vasario 7 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Koletė1

Dievas paskyrė Koletei ypatingą užduotį. Jis sužadino merginos širdyje troškimą atnaujinti griežtos šv. Klaros regulos laikymąsi, nes daugelis šv. Klaros neturtėlių seserų konventų naudojo pakeistą versiją.

Vasario 6 d.
Šv. Paulius Mikis ir kankiniai

Vasario 6 d. minime šv. Paulių Mikį bei kitus jėzuitų ir pranciškonų kankinius Japonijoje.

Vasario 5 d.
Šv. Agota, mergelė kankinė4

Ago­tą, šauk­da­ma­si Die­vo, mi­rė de­gi­na­ma ant lė­tos kait­rios ug­nies. Bū­tent dėl šios jos žiau­rios ago­ni­jos žmo­nės ėmė šauk­tis jos už­ta­ri­mo dėl ug­nin­gos la­vos.

Vasario 4 d.
Šv. Andriejus Korsinis

Vasario 4 d. minime Andriejų Korsinį (1302-1371), vyskupą.

Vasario 3 d.
Šv. Blažiejaus palaiminimas
Katalikų pasaulio leidiniai

Viduramžių krikščionys netikėjo magišku tokių ritualų poveikiu. Tačiau jie troško pasitikti Dievą su viskuo, ką išgyvena, taip pat ir su silpnosiomis savo pusėmis, kūno ir sielos ligomis.

Vasario 2 d.
Kristaus paaukojimas (Grabnyčios)1
Katalikų pasaulio leidiniai

Ši šventė buvo svarbi ir kitoms kultūroms bei religijoms. Ji siekia romėnų, senovės graikų, žydų, keltų, germanų tradicijas ir savaip jas aiškina.

Vasario 1 d.
Šv. Brigita iš Airijos4

Brigita buvo viena žymiausių savo meto moterų. Jos gyvenimas apipintas legendomis, tačiau nėra abejonių, kad jos ypatingas dvasingumas, beribė meilė buvo tikri.

Sausio 31 d.
Šv. Jonas Bosko, saleziečių kongregacijos įkūrėjas
„Magnificat“

„Laimėkite mokinio širdį, – sakė šv. Jonas Boskas, – ir galėsite daryti didelę įtaką jam, siekiant gėrio.“

Sausio 30 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Hiacinta Mariskotti1

Hiacinta įkūrė Marijos oblates, pasišventusias tarnystei senyvo amžiaus vargšams ir skurstantiems.

Sausio 29 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Angelė Meriči

Angelė subūrė apie save grupelę jaunų moterų iš Trečiojo ordino ir kitų draugių, jos mokė mergaites tikėjimo tiesų, padėjo vargšams ir rūpinosi ligoniais.

Sausio 28 d.
Šv. Tomas Akvinietis, Bažnyčios mokytojas2

Iš tie­sų To­mas nu­si­pel­no pa­gar­bos pir­miau­sia dėl sa­vo pro­to, ku­rį pa­šven­tė tar­nau­ti krikš­čio­niš­ka­jai te­olo­gi­jai bei mo­ky­mui, aiš­ku­mo ir gi­lu­mo. Jo iš­ties mo­nu­men­ta­lūs dar­bai at­vė­rė ke­lius ir nu­ro­dė kryp­tis, ku­rio­mis ėjo vi­sų epo­chų moks­lo žmo­nės.

Sausio 27 d.
Arkivyskupo Jurgio Matulaičio portretas

Šventumo garsas, įgijęs, kaip minėta vox populi išraišką, nenuslūgo. Jis plito nuo pat arkivyskupo mirties (net anksčiau), ir ne vien Kaune, bet taip pat Romoje, Vilniuje, Varšuvoje, Gdanske, Lvove, Miunsteryje, Čikagoje.

Sausio 26 d.
Šv. Timotiejus ir Titas, vyskupai

Šv. Timotiejus buvo šv. Pauliaus mokinys, o šv. Titas – jo sekretorius.

Sausio 25 d.
Šv. apaštalo Pauliaus atsivertimas

Apaštalai jį pavadino Pauliumi (lot. k. paulus – „mažas“ – šį vardą jis prisiėmė iš nusižeminimo).

Sausio 24 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Pranciškus Salezas

Įveikęs tėvo pasipriešinimą Pranciškus atsiliepė į Viešpaties kvietimą ir 1593 metais buvo įšventintas kunigu.

Sausio 23 d.
Šv. Ildefonsas (Idelfonsas), Toledo vyskupas

Romėnų valdymo laikotarpiu buvusi galinga šeima neprarado savo įtakos ir į valdžią atėjus Visgotams: tad suplanavo sūnui atitinkamą karjerą. Tačiau Ildefonsas pabėgo iš namų, pasislėpėdamas Kozmo ir Šventojo Damijanio vienuolyne.

Sausio 22 d.
Šv. Vincentas Palloti

Kunigas, Katalikų apaštalavimo sąjungos steigėjas.

Sausio 21 d.
Šv. Agnietė, kankinė

La­biau­siai pa­pli­tęs pa­sa­ko­ji­mas, kad Ag­nie­tė, vos dvy­li­kos me­tų su­lau­ku­si, mi­rė kan­ki­nės mir­ti­mi, no­rė­da­ma iš­sau­go­ti sa­vo skais­tu­mą ir ti­kė­ji­mą.

Sausio 19 d.
Šv. Kanutas, kankinys

Sausio 19 d. minime šv. Kanutą (m. 1086), Danijos karalių kankinį.

Sausio 18 d.
Maldų už krikščionių vienybę aštuondienio pradžia5

Vatikano II Susirinkimas sako, kad yra daug daugiau dalykų, kurie mus vienija, negu kad mus skaldo.

Sausio 17 d.
Šv. Antanas Didysis1

Pirmieji vienuoliai sekė krikščioniško gyvenimo pavyzdžiu, kurį amžiams Apaštalų darbuose paliko pirmosios Jeruzalės bendruomenės tikintieji. Vienu iš tokių ir buvo šv. Antanas Didysis.

Sausio 16 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pirmieji pranciškonai kankiniai4

1219 m. su šventojo Pranciškaus palaiminimu, Berardas kartu su Petru, Adjutu, Akuru, Odu, Vitaliu paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke.

Sausio 15 d.
Šv. Paulius Atsiskyrėlis

Pasak legendų, jo kontempliatyvų eremito gyvenimą pertraukė šv. Antanas, aplankęs jį senatvėje.

Sausio 14 d.
Šv. Feliksas

Feliksas gimė Noloje, netoli Neapolio, romėnų kario šeimoje. Po tėvo mirties Feliksas išdalijo tėvo turtą vargšams.

Sausio 13 d.
Šv. Hiliaras, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Hi­lia­ras gi­mė ant­ra­me IV am­žiaus de­šimt­me­ty­je Pu­at­jė mies­te, Pran­cū­zi­jo­je.
Iš­si­la­vi­nęs pa­go­nis, fi­lo­so­fi­jos ži­no­vas į krikš­čio­ny­bę at­si­ver­tė per­skai­tęs Evan­ge­li­ją.

Sausio 12 d.
Šv. Cezarijus ir šv. Cezarija

Cezarijus kilęs iš Šalono, esančio Burgundijoje. Būdamas 18 metų tapo vienuoliu. Tačiau dėl ligos ir blogos sveikatos buvo priverstas palikti vienuolyną. 

Sausio 11 d.
Pal. Viljamas Karteris, kankinys1

Sausio 11 d. minimas Pal. Viljamas Karteris, kankinys (Londonas, 1548 – 1584 m. sausio 11 d.)

Sausio 10 d.
Šv. Vilhelmas iš Burgo

1200 m. Vilhelmas buvo išrinktas Burgo vyskupu, tačiau ši žinia jį labai prislėgė. Tik paklusdamas popiežiaus Inocento III ir cistersų vyresniojo nurodymui jis tapo vyskupu.

Sausio 9 d.
Šv. Agata Yi ir Teresė Kim

Korėjietės Agota Yi, jauna mergina gimusi Seule 1824 metais, ir Teresė Kin, našlė, gimusi Myeoncheone 1797 metais, buvo įkalintos, kankinamos ir galiausiai 1840 m. sausio 9 d. nužudytos dėl savo krikščioniškojo tikėjimo.

Sausio 8 d.
Šv. Apolinaras

Šv. Apolinaras buvo vienas iš žymiausių II a. vyskupų. Jis parašė „Apologiją“ imperatoriui Markui Aurelijui, gindamas krikščionybę.

Kristaus Krikšto šventė

Viešpaties Krikšto (gr. Βάπτισμα του Κυρίον, lot. Baptisma Domini) įvykį randame atpasakotą evangelijose – įkvėptieji autoriai pasakoja, kaip Jonas krikštija Jėzų Kristų Jordano vandenyse.

Sausio 7 d.
Šv. Jonas de Ribera2

Sausio 6 d. minime šv. Joną de Ribera, Valencijos (Ispanija) arkivyskupą.

Sausio 6 d.
Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Liaudyje ji vadinama „Trimis karaliais". Bažnyčia vadina ją „Kristaus Apsireiškimu“ (Epifanija, gr. epiphaneia – „pasirodymas"), nes taip paminimas žmonių susitikimas su Dievo Apsireiškimo šviesa.

Sausio 5 d.
Šv. Jonas Niumanas, vyskupas

Skaitydamas šv. Paulius laiškus, Jonas pajuto misionieriaus pašaukimą; vėliau to meto Evangelijos skleidėjų raštai paskatino pasukti konkrečia kryptimi: į Šiaurės Ameriką.