Liturginis kalendorius | Religija

Gruodžio 5 d., 2017
Šv. Sabas2

Iškilus nesutarimams tarp jo ir kai kurių vienuolių, Sabas pasitraukė į dykumą ir įkūrė ten kitą vienuolyną netoli Tekos, tačiau vėliau Jeruzalės patriarchas Elijas liepė jam sugrįžti.

Gruodžio 4 d., 2017
Šv. Jonas Damaskietis

Jis gi­mė maž­daug VII am­žiaus vi­du­ry­je Da­mas­ke, mies­te, ku­ria­me ma­lo­nės apa­kin­tas Pau­lius iš krikš­čio­nių per­se­kio­to­jo vir­to aist­rin­gu Kris­taus se­kė­ju.

Gruodžio 3 d., 2017
Šv. Pranciškus Ksaveras

Gruodžio 3 d. minime Šv. Pranciškų Ksaverą (1506-1552), Azijos apaštalą.

Gruodžio 2 d., 2017
Šv. Bibijana (Vivijana)

Gruodžio 2 d. minime šv. Bibijaną (Vivijaną), kankinę. Šv. Bibijana buvo mirtinai nuplakta švininiais rimbais, o jos kūnas buvo paliktas šunims, tačiau niekas jos nepalietė.

Gruodžio 1 d., 2017
Palaimintasis Šarlis de Fuko3

Gruodžio 1 d. minime kunigą palaimintąjį Šarlį de Fuko, kuris ypač išsiskiria tarp naujų Bažnyčios palaimintųjų dramatiškais savo gyvenimo pasikeitimais.

Lapkričio 30 d., 2017
Šv. apaštalas Andriejus

Tai pirmasis evangelijose sutinkamas Jėzaus mokinys: žvejys Andriejus, gimęs Galilėjos Betsaidoje, Simono Petro brolis.

Lapkričio 29 d., 2017
Visi Serafiškojo pranciškonų ordino šventieji

Šiandieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę.

Lapkričio 28 d., 2017
Šv. Kotryna Laburietė1

Sulaukusi dvidešimt ketverių metų Zoja Labouré tapo Šv. Vincento Pauliečio Gailestingąja seserimi. Ji priėmė vienuolinį vardą Kotryna. 

Lapkričio 27 d., 2017
Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)

Kristaus Karaliaus šventė sutampa su paskutiniu liturginių metų sekmadieniu – aliuzija į tai, kad Kristus Išganytojas yra vienintelis istorijos ir visų laikų Viešpats.

Šv. Jokūbas, kankinys

Visą laiką, kol buvo kankinamas, jis liudijo savo tikėjimą, kad jo kūnas vieną dieną bus prikeltas šlovėje. 

Lapkričio 26 d., 2017
Šv. Silvestras Guzzolinis

Lapkričio 26 d. minime šv. Silvestrą Guzzolinį (1177-1267).

Lapkričio 25 d., 2017
Šv. Kotryna Aleksandrietė

Lapkričio 25 d. minime šv. Kotryną, kankinę.

Lapkričio 24 d., 2017
Andriejus Dung-Lakas ir 177 Vietnamo kankiniai

Lapkričio 24 d. minime Andriejų Dung-Laką, kunigą, kankinį. 

Lapkričio 23 d., 2017
Šv. Klemensas I

Lapkričio 23 d. minime popiežių, kankinį, apaštališkąjį tėvą šv. Klemensą. Vardas Klemensas lotyniškai reiškia „nuolankus, romus, švelnus“.

Lapkričio 22 d., 2017
Šv. Cecilija, kankinė, šlovintojų globėja1

Cecilija iškelia vidinį giedojimą, kurį aprašė jau Paulius laiške efeziečiams: „cantantes et psallentes in cordibus vestris“, „giedokite ir šlovinkite savo širdyse“.

Lapkričio 21 d., 2017
Švč. Mergelės Marijos paaukojimas

Pirmųjų amžių Bažnyčios rašytojai teigia, kad Mergelė Marija, kai jai sukako treji metai, savo tėvų Joakimo ir Onos buvo atvesta į Jeruzalės šventovę ir ten paaukota Dievui.

Lapkričio 20 d., 2017
Šv. Rapolas Kalinauskas4

Rapolas Kalinauskas išsiskyrė pamaldumu, apaštaliniu uolumu, buvo vertinamas kaip geras dvasios vadovas.

Lapkričio 19 d., 2017
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Agnė Asyžietė

Šv. Pranciškus greitai atpažino ypatingas dorybes Agnės sieloje. Kai 1221 m. Florencijoje buvo įkurtas naujas Neturtėlių seserų vienuolynas, jis išsiuntė Agnę būti vyresniąja.

Lapkričio 18 d., 2017
Šv. Apaštalo Petro ir apaštalo Pauliaus bazilikų Romoje pašventinimas

Šv. Petro bazilika Vatikane – didžiausia pasaulio bažnyčia, pastatyta ant šv. Petro kapo. Šv. Pauliaus baziliką  jo kapo vietoje, prie Ostijos kelio, pirmoji pastatė šv. Elena.

Lapkričio 17 d., 2017
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Elžbieta Vengrė6

Lapkričio 17 d. švenčiama šv. Elžbieta Vengrė, Pasauliečių pranciškonų ordino globėja.

Lapkričio 16 d., 2017
Švč. Aušros Vartų Marijos, Gailestingumo Motinos, iškilmė1

Nuo 1735 m. Aušros Vartuose lapkričio antrą savaitę imta švęsti Dievo Motinos Globos šventę. Ji išaugo į iškilmingus aštuonias dienas trunkančius atlaidus.

Lapkričio 15 d., 2017
Šv. Albertas Didysis

Lapkričio 15 d. minimas Albertas Didysis (1206 – 1280), vyskupas ir Bažnyčios mokytojas.

Lapkričio 14 d., 2017
Šv. Gertrūda Didžioji, mergelė1
Bažnyčios žinios

Gertrūda priklausė šiam pasauliui, ji buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta „Didžiąja“: savo gyvenimu ir mirtimi ji nepakartojamai paveikė krikščioniškąjį dvasingumą.

Lapkričio 13 d., 2017
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Didakas iš Alkalos

Maldoje jis gaudavo tokių antgamtinių įžvalgų apie Dievą ir tikėjimo slėpinius, kad mokyti teologai su nuostaba klausėsi įkvepiančių pokalbių su šiuo bemoksliu pasauliečiu broliuku.

Lapkričio 12 d., 2017
Šv. Juozapatas Kuncevičius, kankinys1

Juozapato dvasiniai ieškojimai subrendo Lietuvos žemėje, Vilniuje, kur jis 1604 m. tapo bazilijonų vienuoliu.

Lapkričio 11 d., 2017
Šv. Martynas Turietis, vyskupas1

Prancūzijoje jam dedikuota apie 4000 bažnyčių, o jo vardu pavadinti tūkstančiai miestelių ir kaimų. Šv. Martynas gerbiamas ne tik Europoje, bet ir Amerikos žemyne.

Lapkričio 10 d., 2017
Šv. Leonas I, popiežius ir Bažnyčios daktaras
„Magnificat“

Suvokdamas savo gyvenamo meto istorinį momentą ir gilią krizę, vykstant virsmui nuo pagoniškosios Ro­mos į krikščioniškąją Romą, Leonas Didysis įstengė būti artimas liaudžiai ir tikintiesiems savo sielovadine veikla bei pamokslais.

Lapkričio 9 d., 2017
Laterano bazilikos pašventinimas3

Laterano bazilika – viena iš penkių didžiausių senųjų bazilikų Romoje. Vadinamoji Išganytojo bazilika, arba Šventojo Gelbėtojo arkibazilika, yra seniausia tarp didžiųjų bazilikų.

Lapkričio 8 d., 2017
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Jonas Dunsas Škotas1

Tėvas Jonas tapo žinomas kaip „Marijos daktaras“. Jis gynė Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo sampratą ir paneigė visus to meto mokytų žmonių prieštaravimus šiai tiesai. 1854 m. popiežius Pijus IX iškilmingai patvirtino šią tėvo Jono gintą doktriną.

Lapkričio 7 d., 2017
Pal. Antanas Baldinuci

Jis atvertė nemažai žmonių, prieš tai pagarsėjusių nusidėjėlių. Tačiau ir dvasininkai mielai klausydavosi jo pamokslų.

Lapkričio 6 d., 2017
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Margarita iš Lotaringijos

Sumaniai tvarkydama ekonominius reikalus, ji sugebėdavo sutaupyti lėšų, kurias skirdavo padėti vargšams. Margaritai itin patiko slaugyti ligonius ir raupsuotuosius.

Lapkričio 5 d., 2017
Šv. Elžbieta ir Zacharijas

Lapkričio 5 d. minimi Elžbieta ir Zacharijas (I a.), Jono Krikštytojo tėvai.

Lapkričio 4 d., 2017
Šv. Karolis Boromiejus2

Nepaisydamas įvairių trukdymų jis diegė reformas: įsteigė Krikščioniškosios Doktrinos Broliją, davė pradžią sekmadieninėms mokykloms, įkūrė šv. Ambraziejaus Oblatų (pasišventėlių) ordiną, sušaukė 11 sinodų ir 6 provincijos susirinkimus.

Lapkričio 3 d., 2017
Šv. Martynas Poresas, dominikonas

Martynas Poresas gimė Limoje (Peru) 1579 metais. Jo tėvas – ispanų aristokratas Juan de Porres iš pradžių nenorėjo jo pripažinti, nes vaiko motina buvo juodaodė, afrikiečių palikuonė, buvusi vergė.

Lapkričio 2 d., 2017
Vėlinės. Teisiųjų mirusiųjų diena3

998 m. Kluny abatijos abatas šv. Odilis įrašė į visų jam priklausančių vienuolynų kalendorių, kad po Visų Šventųjų šventės būtų meldžiamasi už visus jau mirusius jų vienuolijos narius.

Lapkričio 1 d., 2017
Lapkričio 1-ąją – Visų Šventųjų iškilmė3

Kasdien prisimindami ir minėdami vieną ar kitą šventąjį, kartą per metus pagerbiame visus šventuosius, pasiekusius Dangų ir gavusius, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli.

Spalio 31 d., 2017
Šv. Volfgangas2

Jo atsiskyrėliškas gyvenimas buvo nuolat trukdomas velnio, kuris visada ieškojo galimybių palaužti Volfgangą.

Spalio 30 d., 2017
Šventojo Jono Marija Teresė (Ana Marija) Taušer

1891-aisiais Berlyne ji įkūrė Šv. Juozapo namus, skirtus vargstantiems vaikams.

Spalio 29 d., 2017
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Restituta Kafka

Kai jai sukako 19 metų, buvo vadinama „krikščioniškos meilės pranciškone“ ir įgijo vienuoliškąjį vardą Marija Resituta bei tarnavo Vienos ligoninės operacinėje, kur Marija buvo mylima už savo draugiškumą.

Spalio 28 d., 2017
Šv. Simonas ir Judas Tadas, apaštalai2

Legenda mini Simoną ir Judą Tadą kaip jaunojo Jokūbo brolius. Pasak legendos, apaštalas Simonas kartu su Judu Tadu apaštalavo Sirijoje ir Mesopotamijoje, vėliau Persijoje, kur abu Babilono karaliui išpranašavo pergalę ir taiką.

Spalio 27 d., 2017
Šv. Ivo Helory - neturtingųjų advokatas

Šv. Ivo pavyzdžiu seka Šv. Ivo brolijos nariai, kurie rūpinasi teisėsauga. 

Spalio 26 d., 2017
Šv. Amandas iš Mastrichto1

Jis buvo pirmasis misijų vyskupas prancūzų – frankų kraštuose.

Spalio 25 d., 2017
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Katerino iš Bosnijos

Žinių apie šventosios gyvenimą išlikę mažai, tačiau pakankamai, kad atsiskleistų visa jos asmenybės didybė. Gyveno Katerina Balkanų valstybėje, kurioje vyravo islamas.

Spalio 24 d., 2017
Šv. Antanas Marija Klaretas

1849 metais įsteigia apaštalavimo Kongregaciją Marijos Nekaltosios Širdies Sūnūs. Trečiojo tūkstantmečio pradžioje jie dirba jau 65 šalyse visuose penkiuose žemynuose.

Spalio 23 d., 2017
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas Kapestranas

Šis bernardinų šventasis aplankė ir Šventąją Žemę, kur vedė derybas su armėnais dėl galimybės susivienyti su Romos Katalikų Bažnyčia. Jis net buvo prisikvietęs keletą jų atstovų į ekumeninį Florencijos susirinkimą.

Spalio 22 d., 2017
Šv. Jonas Paulius II
vatikano radijas

Liturginio kalendoriaus data primena istorinę dieną šv. Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II gyvenime: naujojo Romos vyskupo ir popiežiaus Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystės oficialią pradžią 1978 metų spalio 22-ąją.

Spalio 20 d., 2017
Šv. Marija Bertila Boskardin

Prie jos kapo visuomet kas nors meldžiasi, kam reikia jos, sesers slaugės, pagalbos: ligoniai kreipiasi į ją prašydami gelbėti iš įvairiausių ligų, ir pagalba ateina.

Spalio 19 d., 2017
Šv. Izaokas Žagas, kankinys2

Izaokas Žagas metus buvo indėnų kankinamas, suluošintas ir pažemintas.

Spalio 18 d., 2017
Šv. Lukas, evangelistas

Dan­tė jį pa­va­di­no Kris­taus ro­mu­mo liu­dy­to­ju, nes jo Evan­ge­li­jos pus­la­piuo­se vy­rau­ja švel­nu­mo, džiaugs­mo ir mei­lės pil­ni epi­zo­dai. Tik jis vie­nas iš vi­sų evan­ge­lis­tų ap­ra­šė Jė­zaus vai­kys­tę.

Spalio 17 d., 2017
Šv. Ignotas Antiochietis

Tapo Petro įpėdiniu Antiochijoje (Sirija). Antiochija tuo metu buvo trečias pagal dydį senojo pasaulio didmiestis po Romos ir Egipto Aleksandrijos.