Liturginis kalendorius | Religija

Gruodžio 1 d., 2019
Palaimintasis Šarlis de Fuko3

Gruodžio 1 d. minime kunigą palaimintąjį Šarlį de Fuko, kuris ypač išsiskiria tarp naujų Bažnyčios palaimintųjų dramatiškais savo gyvenimo pasikeitimais.

Lapkričio 30 d., 2019
Apaštalas šv. Andriejus: krikščionybės ir helenizmo susitikimas

Turime būti kuo labiausiai dėkingi už paveldą, išaugusį iš vaisingo krikščioniškosios žinios susitikimo su helenistine kultūra.

Lapkričio 29 d., 2019
Visi Serafiškojo pranciškonų ordino šventieji

Šiandieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę.

Lapkričio 28 d., 2019
Šv. Kotryna Laburietė1

Sulaukusi dvidešimt ketverių metų Zoja Labouré tapo Šv. Vincento Pauliečio gailestingąja seserimi. Ji priėmė vienuolinį vardą Kotryna. 

Lapkričio 27 d., 2019
Šv. Jokūbas, kankinys

Visą laiką, kol buvo kankinamas, jis liudijo savo tikėjimą, kad jo kūnas vieną dieną bus prikeltas šlovėje. 

Lapkričio 26 d., 2019
Šv. Silvestras Guzzolinis

Lapkričio 26 d. minime šv. Silvestrą Guzzolinį (1177-1267).

Lapkričio 25 d., 2019
Šv. Kotryna Aleksandrietė

Lapkričio 25 d. minime šv. Kotryną, kankinę.

Lapkričio 24 d., 2019
Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)

Kristaus Karaliaus šventė sutampa su paskutiniu liturginių metų sekmadieniu – aliuzija į tai, kad Kristus Išganytojas yra vienintelis istorijos ir visų laikų Viešpats.

Andriejus Dung-Lakas ir 177 Vietnamo kankiniai

Lapkričio 24 d. minime Andriejų Dung-Laką, kunigą, kankinį. 

Lapkričio 23 d., 2019
Šv. Kolumbanas: puoselėjęs Europos krikščioniškąsias šaknis
Magnificat leidiniai

Pasak legendos, šventojo Kolumbano motina, laukdamasi jo, sapnavo pagimdžiusi saulę.

Lapkričio 22 d., 2019
Šv. Cecilija, kankinė, šlovintojų globėja1

Cecilija iškelia vidinį giedojimą, kurį aprašė jau Paulius laiške efeziečiams: „cantantes et psallentes in cordibus vestris“, „giedokite ir šlovinkite savo širdyse“.

Lapkričio 21 d., 2019
Švč. Mergelės Marijos paaukojimas

Pirmųjų amžių Bažnyčios rašytojai teigia, kad Mergelė Marija, kai jai sukako treji metai, savo tėvų Joakimo ir Onos buvo atvesta į Jeruzalės šventovę ir ten paaukota Dievui.

Lapkričio 20 d., 2019
Šv. Rapolas Kalinauskas: karys ir karmelitas
Magnificat leidiniai

Nenorėdamas kovoti prieš savo tautiečius, J. Kalinauskas pasitraukė iš carinės kariuomenės tarnybos ir įsitraukė į 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukilimą. 

Lapkričio 19 d., 2019
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Agnė Asyžietė

Šv. Pranciškus greitai atpažino ypatingas dorybes Agnės sieloje. Kai 1221 m. Florencijoje buvo įkurtas naujas Neturtėlių seserų vienuolynas, jis išsiuntė Agnę būti vyresniąja.

Lapkričio 18 d., 2019
Šv. Apaštalo Petro ir apaštalo Pauliaus bazilikų Romoje pašventinimas

Šv. Petro bazilika Vatikane – didžiausia pasaulio bažnyčia, pastatyta ant šv. Petro kapo. Šv. Pauliaus baziliką  jo kapo vietoje, prie Ostijos kelio, pirmoji pastatė šv. Elena.

Lapkričio 17 d., 2019
Šv. Elzbieta Vengrė: meilė veda į tikrąją lygybę ir teisingumą

Viena didžiausią susižavėjimą kėlusių viduramžių moterį – šventoji Elzbieta Vengrė, taip pat vadinama Elzbieta Tiuringiete.

Lapkričio 16 d., 2019
Švč. Aušros Vartų Marija – Gailestingumo Motina

Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos paveikslas – vienas garsiausių Lietuvoje, susilaukęs daugelio legendų ir įvairiausių vertinimų.

Lapkričio 15 d., 2019
Šv. Albertas Didysis: scholastikos pradininkas ir gamtos mokslų globėjas

Lapkričio 15 d. minimas Albertas Didysis (1206–1280), vyskupas ir Bažnyčios mokytojas.

Lapkričio 14 d., 2019
Šventoji Gertrūda Didžioji: mistikė ir dvasinio gyvenimo ekspertė
Magnificat leidiniai

Gertrūda buvo viena iš garsiausių mistikių, vienintelė vokiečių kilmės moteris, dėl savo kultūrinės ir evangelinės reikšmės pavadinta „Didžiąja“.

Lapkričio 13 d., 2019
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Didakas iš Alkalos

Maldoje jis gaudavo tokių antgamtinių įžvalgų apie Dievą ir tikėjimo slėpinius, kad mokyti teologai su nuostaba klausėsi įkvepiančių pokalbių su šiuo bemoksliu pasauliečiu broliuku.

Lapkričio 12 d., 2019
Šv. Juozapatas Kuncevičius – vilnietis, paaukojęs gyvybę už vienybę1

Juozapato dvasiniai ieškojimai subrendo Lietuvos žemėje, Vilniuje, kur jis 1604 m. tapo bazilijonų vienuoliu.

Lapkričio 11 d., 2019
Šv. Martynas Turietis – žmonių vyskupas1

Prancūzijoje jam dedikuota apie 4000 bažnyčių, o jo vardu pavadinti tūkstančiai miestelių ir kaimų. 

Lapkričio 10 d., 2019
Šv. Leonas Didysis: taikos popiežius
Magnificat leidiniai

Šv. Leonas Didysis (400–461 m.)  – iš tiesų vienas didžiausių popiežių, atnešęs Romos Sostui garbę, aiškiai prisidėjęs prie jos autoriteto bei prestižo sustiprinimo.

Lapkričio 9 d., 2019
Šventoji Švč. Trejybės Elzbieta: „Dievo namai“
Magnificat leidiniai

Ponia Katez dukters ateitį siejo su muzika ir pasaulietiniu gyvenimu, todėl tvirtai laikėsi sprendimo neleisti Elzbietai stoti į vienuolyną.

Laterano bazilikos pašventinimas3

Laterano bazilika – viena iš penkių didžiausių senųjų bazilikų Romoje. Vadinamoji Išganytojo bazilika, arba Šventojo Gelbėtojo arkibazilika, yra seniausia tarp didžiųjų bazilikų.

Lapkričio 8 d., 2019
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Jonas Dunsas Škotas1

Tėvas Jonas tapo žinomas kaip „Marijos daktaras“. Jis gynė Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo sampratą ir paneigė visus to meto mokytų žmonių prieštaravimus šiai tiesai. 1854 m. popiežius Pijus IX iškilmingai patvirtino šią tėvo Jono gintą doktriną.

Lapkričio 7 d., 2019
Pal. Antanas Baldinuci

Jis atvertė nemažai žmonių, pagarsėjusių nusidėjėlių. Tačiau ir dvasininkai mielai klausydavosi jo pamokslų.

Lapkričio 6 d., 2019
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Margarita iš Lotaringijos

Sumaniai tvarkydama ekonominius reikalus, ji sugebėdavo sutaupyti lėšų, kurias skirdavo padėti vargšams.

Lapkričio 5 d., 2019
Šv. Elžbieta ir Zacharijas – Jono Krikštytojo tėvai

Lapkričio 5 d. minimi Elžbieta ir Zacharijas (I a.), Jono Krikštytojo tėvai.

Lapkričio 4 d., 2019
Šv. Karolis Boromiejus2

Nepaisydamas įvairių trukdymų jis diegė reformas: davė pradžią sekmadieninėms mokykloms, įkūrė šv. Ambraziejaus Oblatų (pasišventėlių) ordiną, sušaukė 11 sinodų ir 6 provincijos susirinkimus.

Lapkričio 3 d., 2019
Šv. Martynas Poresas, dominikonas

Martynas Poresas gimė Limoje (Peru) 1579 metais. Jo tėvas – ispanų aristokratas nenorėjo sūnaus pripažinti, nes jo motina buvo juodaodė, buvusi vergė.

Lapkričio 2 d., 2019
Ką švenčiame per Vėlines?

Paprotys melstis už mirusiuosius yra senas kaip pati Bažnyčia, tačiau pati liturginė šventė buvo įsteigta tik 998 m. lapkričio 2-ąją. 

Lapkričio 1 d., 2019
Visų Šventųjų iškilmė: šventųjų bendrystė

Šventųjų bendravimas yra viena labiausiai guodžiančių tikėjimo tiesų, nes ji mums primena, jog nesame vieni, kad yra gyvenimo bendrystė, kurią sudaro visi priklausantys Kristui.

Spalio 31 d., 2019
Šv. Volfgangas - vyskupas ir atsiskyrėlis2

Jo atsiskyrėliškas gyvenimas buvo nuolat trukdomas velnio, kuris visada ieškojo galimybių palaužti Volfgangą.

Spalio 30 d., 2019
šv. Marija Teresė Taušer - vaikų globos namų steigėja

1891-aisiais Berlyne ji įkūrė Šv. Juozapo namus, skirtus vargstantiems vaikams.

Spalio 29 d., 2019
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Restituta Kafka

Kai jai sukako 19 metų, buvo vadinama „krikščioniškos meilės pranciškone“ ir įgijo vienuoliškąjį vardą Marija Resituta bei tarnavo Vienos ligoninės operacinėje, kur Marija buvo mylima už savo draugiškumą.

Spalio 28 d., 2019
Šv. Simonas ir Judas Tadas, apaštalai2

Pasak legendos, apaštalas Simonas kartu su Judu Tadu apaštalavo Sirijoje ir Mesopotamijoje, vėliau Persijoje, kur abu Babilono karaliui išpranašavo pergalę ir taiką.

Spalio 27 d., 2019
Šv. Ivo Helory - neturtingųjų advokatas

Šv. Ivo pavyzdžiu seka Šv. Ivo brolijos nariai, kurie rūpinasi teisėsauga. 

Spalio 26 d., 2019
Šv. Amandas iš Mastrichto - misionierius frankų kraštuose1

Jis buvo pirmasis misijų vyskupas prancūzų – frankų kraštuose.

Spalio 25 d., 2019
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Katerino iš Bosnijos

Žinių apie šventosios gyvenimą išlikę mažai, tačiau pakankamai, kad atsiskleistų visa jos asmenybės didybė. Gyveno Katerina Balkanų valstybėje, kurioje vyravo islamas.

Spalio 24 d., 2019
Aloyzas Guanela – visų gyvenimo sužeistųjų samarietis
Magnificat leidiniai

Aloyzas Guanela (1842 m. gruodžio 19 d. Kampodolčine–1915 m. spalio 24 d. Kome) buvo italas katalikų kunigas ir kelių ordinų, besirūpinančių ligoniais ir atstumtaisiais, įkūrėjas.

Spalio 23 d., 2019
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas Kapestranas - pirmasis bernardinų šventasis

Šis bernardinų šventasis aplankė ir Šventąją Žemę, kur vedė derybas su armėnais dėl galimybės susivienyti su Romos Katalikų Bažnyčia. Jis net buvo prisikvietęs keletą jų atstovų į ekumeninį Florencijos susirinkimą.

Spalio 22 d., 2019
Šv. Jonas Paulius II
Vatican News

Liturginio kalendoriaus data primena istorinę dieną šv. Karolio Wojtylos – Jono Pauliaus II gyvenime: naujojo Romos vyskupo ir popiežiaus Visuotinės Bažnyčios ganytojo tarnystės oficialią pradžią 1978 metų spalio 22-ąją.

Spalio 21 d., 2019
Šv. Uršulė, kankinė

Spalio 21 d. Bažnyčia mini šv. Uršulę, mergelę ir kankinę.

Spalio 20 d., 2019
Šv. Marija Bertila Boskardin

Prie jos kapo visuomet kas nors meldžiasi, kam reikia jos, sesers slaugės, pagalbos: ligoniai kreipiasi į ją prašydami gelbėti iš įvairiausių ligų, ir pagalba ateina.

Spalio 19 d., 2019
Kun. Jerzy Popiełuszko - herojiškas Evangelijos liudytojas sovietmečiu
Magnificat leidiniai

Šis jaunas dvasininkas buvo nukankintas lenkų saugumo vien dėl to, kad buvo ištikimas katalikų kunigas.

Spalio 18 d., 2019
Šv. evangelistas Lukas - Jėzaus vaikystės autorius

Dan­tė jį pa­va­di­no Kris­taus ro­mu­mo liu­dy­to­ju, nes jo Evan­ge­li­jos pus­la­piuo­se vy­rau­ja švel­nu­mo, džiaugs­mo ir mei­lės pil­ni epi­zo­dai. Tik jis vie­nas iš vi­sų evan­ge­lis­tų ap­ra­šė Jė­zaus vai­kys­tę.

Spalio 17 d., 2019
Šv. Ignotas Antiochietis - Bažnyčios vienybės sergėtojas
Magnificat leidiniai

Keliaudamas mirti, vyskupas parašė septynis laiškus, kurie prilyginami apaštalo Pauliaus laiškams. 

Spalio 16 d., 2019
Šv. Marija Margarita Alakok - pamaldumo į Jėzaus Širdį pradininkė3

Per apreiškimą 1674 m. Marijai Margaritai buvo parodyta Švč. Širdis liepsnose, akinanti labiau už saulę ir skaidri kaip krištolas, su garbinama žaizda.

Spalio 15 d., 2019
Šv. Teresė Avilietė, Bažnyčios mokytoja4

Šv. Teresė Avilietė siūlo septynių buveinių maldos modelį – kaip vidinę sielos kelionę, kurios tikslas – susitikimas su pilies Karaliumi – Kristumi.