Liturginis kalendorius | Religija

Rugsėjo 1 d.
Šv. Egidijus abatas

Manoma, kad Egidijus buvo atsiskyrėlis Provanse, gyveno oloje netoli Rhone miesto Prancūzijoje. Čia jis įkūrė St. Giles vienuolyną ir buvo jo abatu.

Rugpjūčio 31 d.
Pal. Petras Tarrés i Claret1

Kiekvienas, kuris jį sutikdavo, jusdavo, kad Petras buvo labai pasišventęs kunigas, kuriam iš tikrųjų rūpėjo kiti ir kuris aukojo save kitų, ypač atstumtų ir apleistų žmonių, dvasinės bei fizinės gerovės labui.

Rugpjūčio 30 d.
Pal. Ildefonsas Šusteris
Katalikų pasaulio leidiniai

Šusteriui tekusi rykštė buvo Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras, vė­liau vir­tęs be­veik pi­lie­ti­niu ka­ru tarp į at­kak­lią ko­vą įsi­trau­ku­sių fa­šis­tų ir an­ti­fa­šis­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių par­ti­za­nų.

Rugpjūčio 29 d.
Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas

Jonas Krikštytojas užantspauduoja savo, kaip mesijo pirmtako, ir pranašo, skelbiančio apie besiartinančią Dievo karalystę, misiją kankinyste, kuri minima rugpjūčio 29 d.

Rugpjūčio 28 d.
Šv. Augustinas iš Hipono: „mylėk ir daryk, ką nori“1
Katalikų pasaulio leidiniai

410 metai – didžiulės imperijos, kuri, rodėsi, buvo metusi iššūkį laikui ir istorijai, žlugimo pradžia. 

Rugpjūčio 27 d.
Šv. Monika – šv. Augustino motina1
Katalikų pasaulio leidiniai

Nedaugeliui šventųjų taip, kaip Monikai, teko garbė turėti tokį dėmesingą ir pamaldų biografą. 

Rugpjūčio 26 d.
Pal. Luidžis ir Marija Beltrame Kuatrokiai - pirmoji palaimintųjų pora

Italai Luidžis ir Marija Beltrame Kuatrokiai  tapo pirmąja sutuoktinių pora Bažnyčios istorijoje, kurie palaimintaisiais buvo paskelbti kartu.

Rugpjūčio 25 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Liudvikas IX, Prancūzijos karalius

Valdydamas jis liko ištikimas katalikų tikėjimui. Jam labai patiko dažnai lankytis konventuose, kur kartu su vienuoliais dalyvaudavo liturgijoje.

Rugpjūčio 24 d.
Šv. Baltramiejus – apaštalas

Baltramiejus buvo vienas iš tų, kurie gyveno pirminės Bažnyčios rūpesčiais. Maža to – jis buvo tarp tų, kurie ypatingu būdu augino ir brandino pirminę Bažnyčią. 

Rugpjūčio 23 d.
Šv. Rožė Limietė

Rožė kanonizuota 1671 m. ir yra pirmoji Amerikos žemyne gimusi šventoji, Naujojo Pasaulio globėja.

Rugpjūčio 22 d.
Švč. Mergelė Marija Karalienė

Istorinis kontekstas kreipia mūsų dėmesį į tai, kaip labai aktuali yra Dievo Motina Naujųjų laikų Bažnyčiai.

Rugpjūčio 21 d.
Šv. Pijus X

Pijus X buvo vienas iš pirmųjų popiežių, nuėjusių visą sielovadininko kelią nuo kapeliono iki popiežiaus.

Rugpjūčio 20 d.
Šv. Bernardas Klervietis – Bažnyčios Tėvas
Bažnyčios žinios

Kartu su Bernardu Klerviečiu turime ir mes pripažinti, kad Dievo „geriau ieškoti ir jį lengviau galima surasti malda“. 

Rugpjūčio 19 d.
Šv. Jonas Eudas

Rugpjūčio 19 d. minime šv. Joną Eudą (1601-1680), prancūzų pamokslininką, vienuolijų steigėją.

Rugpjūčio 18 d.
Šv. Lauras ir Floras, kankiniai

Romos Martirologijoje jie minimi kartu su šventaisiais Prokulu ir Maksimu. Lauras ir Floras buvo laikomi broliais, akmenskaldžiais, namų statytojais, Prokulo ir Maksimo mokiniais.

Rugpjūčio 17 d.
Šv. Hiacintas - Lenkijos ir Lietuvos globėjas

Misijonieriavo daugiausia Rusijoje ir Prūsijoje (1236 - 1238), lankėsi Lietuvoje (1231), Latvijoje, Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje. Buvo vadinamas „šiaurės apaštalu”.

Rugpjūčio 16 d.
Šv. Steponas Vengras
Katalikų pasaulio leidiniai

No­rė­da­mas su­vie­ny­ti sa­vo tau­tą, Ste­po­nas rė­mė­si mo­ra­le ir re­li­gi­ja. 

Rugpjūčio 15 d.
Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)52

Visai teisėta ir normalu klausti, kokių ženklų vedama Bažnyčia, aiškindamasi tiesą apie šį įvykį, nusprendė Marijos Ėmimą į dangų paskelbti dogma.

Rugpjūčio 14 d.
Šv. Maksimilijonas Kolbė OFMConv4

Iš prigimties būdamas ūmaus būdo, amžininkų prisiminimuose jis charakterizuojamas kaip itin romus ir susitvardantis.

Rugpjūčio 13 d.
Šventieji Poncijonas ir Ipolitas

Rugpjūčio 13 d. minime šventuosius Poncijoną, popiežių, ir Ipolitą, kunigą, kankinius.

Rugpjūčio 12 d.
Šv. Joana Šantalietė – šeimos motina ir vienuolijos steigėja

Uošvis ne tik pasižymėjo laukiniu gyvenimo būdu, bet ir visaip engė Joaną, kurios vienintele priebėga tapo paklusnumas – kaip būdas ieškoti Dievo valios savo gyvenime.

Rugpjūčio 11 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Klara Asyžietė
Katalikų pasaulio leidiniai

Pran­ciš­kaus at­si­ver­ti­mas stip­riai pa­vei­kė ir vie­ną gra­žią Asy­žiaus mer­gi­ną iš kil­min­gos gi­mi­nės – aš­tuo­nio­lik­me­tę Kla­rą Of­re­du­ci (Of­fre­duz­zi), gy­ve­nu­sią griež­to sti­liaus na­muo­se-tvir­to­vė­je San Ru­fi­no aikš­tė­je.

Rugpjūčio 10 d.
Šv. Laurynas, kankinys
Katalikų pasaulio leidiniai

Jo pa­rei­ga bu­vo va­do­vau­ti veik­lai tų pa­siun­ti­nių, ku­rie įvai­riuo­se mies­to kvar­ta­luo­se, vargšams da­ly­da­mi Eu­cha­ris­ti­ją ir teik­da­mi iš­mal­dą, ku­ni­gams pa­dė­da­vo jų apaš­ta­la­vi­mo bei gai­les­tin­gu­mo dar­buo­se.

Rugpjūčio 9 d.
Šventoji Edita Štein11
Katalikų pasaulio leidiniai

1942 me­tų rug­pjū­čio 2 d. vo­kie­čiai įsi­ver­žė į kar­me­li­čių vie­nuo­ly­ną, su­ėmė Edi­tą ir nusiun­tė į Auš­vi­cą, kur po ke­lių dienų ji bai­gė gy­ve­ni­mą du­jų ka­me­ro­je.

Rugpjūčio 8 d.
Šv. Dominykas

Pa­sa­ko­ja­ma, kad Tu­lū­zo­je Do­mi­ny­kas iš­ti­są nak­tį ban­dė įti­kin­ti vie­ną ka­ta­rą, kad šis klys­ta. Ši pa­tir­tis tik su­tvir­ti­no vie­ną jo įsi­ti­ki­ni­mą: ge­riau­sias gin­klas ere­zi­jai nu­ga­lė­ti yra pa­vyz­di­nis as­ke­tiš­kas gy­ve­ni­mas ir ge­ras te­olo­gi­nis išsi­moks­li­ni­mas.

Rugpjūčio 7 d.
Šv. Ka­je­to­nas Tje­nas: „Kris­tus lau­kia, Jis nepa­si­trau­kia“
Katalikų pasaulio leidiniai

 „Kris­tus lau­kia, Jis nepa­si­trau­kia“, taip daž­nai nusiminęs kar­to­da­vo Ka­je­to­nas Tje­nas, kal­bė­da­mas apie ne­ati­dė­lio­ti­ną bū­ti­ny­bę re­for­muo­ti abe­jin­gu­mo ir iš­tvir­ki­mo men­ki­na­mą Baž­ny­čią.

Rugpjūčio 6 d.
Kristaus Atsimainymas
Bažnyčios žinios

Svarbu yra ne tiek pats atsimainymo įvykis, o tai, kad atsimaino Jėzus, mūsų brolis, pažįstantis mūsų silpnybes.

Rugpjūčio 5 d.
Švč. Mergelės Marijos bazilikos pašventinimas

Bazilikos viduje, Borgezės koplyčioje, yra senovinis bizantiškas Madonos su kūdikiu paveikslas, priskiriamas šventajam Lukui. 

Rugpjūčio 4 d.
Šv. Jonas Marija Vianėjus, kunigas2
Katalikų pasaulio leidiniai

Nie­kas ne­bū­tų la­ži­nę­sis nė iš su­di­lu­sio ska­ti­ko dėl to ne­ran­gaus jau­nuo­lio, ku­ris lan­kė aba­to Bei­lio mo­kyk­lą Eku­ly­je. 

Rugpjūčio 3 d.
Palaimintasis Augustinas Kažotič OP – Zagrebo vyskupas

Savo pavyzdžio trauka ir įtikinama žodžių jėga per vienus metus Augustinas sugrąžino nusiaubtam miestui krikščionišką veidą ir ramų gyvenimą.

Rugpjūčio 2 d.
Švč. Mergelė Marija, Angelų Karalienė – Porciunkulės atlaidai3

Vieną naktį Porciunkulėje šv. Pranciškų apėmė dvasios pagava. Jis pamatė Viešpatį ir Dievo Motiną, apsuptą dangaus angelų. Tuomet jis išgirdo Viešpaties balsą, su neapsakomu švelnumu kviečiantį prašyti specialios malonės.

Rugpjūčio 1 d.
Šv. Alfonsas Marija Liguoris – vyskupas ir Bažnyčios mokytojas6

Tai­gi tas pui­kią ad­vo­ka­to kar­je­rą nu­trau­kęs at­si­ti­ki­mas bu­vo lem­tin­gas jo gy­ve­ni­mui, ku­rį jis vis la­biau ėmė pa­švęs­ti bro­lių kan­čioms su­ma­žin­ti.

Liepos 31 d.
Šv. Ignacas Lojola – Jė­zaus drau­gi­jos įkū­rė­jas

Ig­na­co dva­sin­gu­mo pa­slap­tis la­bai pa­pras­ta, kaip pa­pras­tas ir nuo­lan­kus bu­vo vi­sas jo gy­ve­ni­mas: my­lė­ti ir tar­nau­ti Die­vui „vi­sa šir­di­mi, vi­sa sie­la ir vi­sa va­lia“.

Liepos 30 d.
Šv. Petras Auksažodis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas

Žmogus, kuris energingai siekia tikslo, gali pasiekti daug daugiau, nei pats iš pradžių tikėjosi ar vylėsi. Taip nutiko ir su Petru Auksažodžiu, kuris jaunas būdamas tapo Ravenos vyskupu.

Liepos 29 d.
Šv. Morta – tvirto tikėjimo moteris2

Evangelistas Jonas kviečia mus pažvelgti į Mortos žodžius, pasakytus Marijai prieš Lozoriaus prisikėlimą, kaip į kvietimą, į kurį kiekvienas krikščionis turi atsiliepti.

Liepos 28 d.
Šv. popiežius Viktoras I – liturgijos lotynizacijos pradininkas

Nors ir buvo smarkiai kritikuojamas už savo kilmę ir už konfliktą su Rytų krikščionimis, tačiau savo pontifikavimo metu Viktoras I sugebėjo sugrąžinti Romos vyskupo apaštališkajį autoritetą ir šlovę.

Liepos 27 d.
Šv. Pantaleonas - dosnus gydytojas

Liepos 27 d. minime šv. Pantaleoną (m. 305), kankinį. Pataleonas – pagonio Eustorgijaus ir krikščionės Eubulos sūnus.

Liepos 26 d.
Šv. Joakimas ir Ona, Švč. Mergelės Marijos tėvai

Kaip teigia sena krikščionybės tradicija, Marijos gimdytojų vardus mums išsaugojo žydai įvairiuose apokrifiniuose raštuose.

Liepos 25 d.
Šv. Jokūbas vyresnysis, apaštalas

Evangelistų pateikiamuose apaštalų sąrašuose minimi du Jokūbai – Zebediejaus sūnus, Jono brolis ir Alfiejaus sūnus; vienas jų vadinamas vyresniuoju, kitas – jaunesniuoju.

Liepos 24 d.
Šv. Kinga - Abiejų Tautų Respublikos globėja

Buvo trečias vaikas Vengrijos karaliaus Belos IV iš Arpadų dinastijos ir jo žmonos Marijos, Bizantijos imperatoriaus Teodoro I Laskario dukters, šeimoje.

Liepos 23 d.
Europos globėja šv. Brigita Švedė1
Magnificat

Brigita buvo kontempliatyvaus ir aktyvaus gyvenimo sujungimo pavyzdys, nepailstanti krikščionių vienybės apaštalė.

Liepos 22 d.
Šv. Marija Madalietė - apaštalų apaštalė

Marija Magdalietė iš „isapóstolos (lot. „lygi apaštalamstapo „atgailautoja“ ir tokia liko iki pat 1969 m.

Liepos 21 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Laurynas Brindizietis, kapucinas

Lauryno charakteryje puikiai derėjo talentas, žmogiška atjauta bei administraciniai sugebėjimai, kurie jam itin pasitarnavo, vykdant savo pareigas.

Liepos 20 d.
Šv. Margarita Antiochietė

Margarita, dar žinoma Marijos vardu, buvo Antiochijos (Pisidija) pagonių šventiko dukra, kuri atsivertė į krikščionybę, ir už tai tėvo buvo išvaryta iš namų.

Liepos 19 d.
Šv. Arsenijus Didysis: „siek vidinės ramybės“

Dykumos tėvas šv. Arsenijus, kilęs iš turtingos Romos senatoriaus šeimos, gyveno IV a. pab. ir V a. pr.

Liepos 18 d.
Šv. Arnolfas – didis Metzo vyskupas1

Ši legenda susijusi ir su istorine tikrove: Arnolfo laikais išties nelengva nenusidėti, ypač jei eini aukštas pareigas.

Liepos 17 d.
Šešiolika kankinių karmeličių5

Liepos 17 d. prisimename šešiolika karmeličių vienuolių, nukankintų per Prancūzijos revoliuciją.

Liepos 16 d.
Karmelio kalno Švenčiausioji Mergelė Marija9

Liepos 16-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Karmelio kalno Švenčiausiąją Mergelę Mariją, liaudies pamaldumo tradicijoje vadinamą Škaplierine.

Liepos 15 d.
Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Bonaventūras

Kartu su Jonu Dunsu Škotu Bonaventūras laikomas intelektualinės pranciškonų tradicijos svarbiausiu akademiniu teologu.

Liepos 14 d.
Šv. Kamilis Lelietis: karo lauko ligoninės šventasis

Pasitaręs su savo nuodėmklausiu šv. Pilypu Nėriu, tapo kunigu, vėliau įkūrė Ligonių Tarnų kongregaciją.