Katechezė | Religija

Popiežius: šypsena – ramybės širdyje ženklas
Vatican News

„Žmogus, kuris gyvena su šia ramybe širdyje, niekada nepraranda humoro jausmo. Moka pasijuokti iš savęs, linksminti kitus, nebijo savo šešėlio, juokiasi.“

Džiaugtis su besidžiaugiančiuoju

Daryti gera artimui, kad būtų nuolat garbinamas Neregimasis, yra tolygu mylėti Dievą.

Vaizdo homilija. Jėzaus testamentas ir palikimas
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Mirus žmogui, paprastai yra skaitomas jo testamentas. Ar žinojote, kad ir Jėzus mums paliko savąjį? Jis yra skaitomas kaip tik dabar, Velykų laiku.

Popiežius: „Niekas negali sakyti, kad blogis jo neliečia“
Vatican News

Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus komentavo „Tėve mūsų“ maldos prašymą: „Gelbėk mus nuo pikto“. 

Alfa. Kas yra Šventoji Dvasia?

Motina Teresė kartą pasakė, kad didžiausia pasaulio liga… tai ne badavimas, bet vienatvė, kurią žmonės patiria gyvendami Dievo sukurtame pasaulyje, bet neturėdami santykio su savo Kūrėju. 

„Aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane“

Dieviškasis žvilgsnis viską mato po vieną. O mes, dėl žmogiškojo proto silpnumo, dalykus bei žmones, esame priversti matyti grupėmis. Mes nepajėgūs kiekvieną matyti atskirai.

Sekmadienio homilija. Išgirsti balsą, kviečiantį namo
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Šiandien ir mes norime išgirsti Jėzaus balsą tarp visų pasaulio triukšmų.

Drąsa rizikuoti dėl Dievo pažado
Popiežius Pranciškus - Lietuvos vyskupų konferencija

Popiežiaus Pranciškaus žinia 56-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga.

„Dvasinis Jėzaus autoritetas nesislėpė po pareigomis. Jis slėpėsi po rankšluosčiu“

Verta Gerojo Ganytojo charakterio savybių maldose linkėti ne tik būsimam mūsų šalies vadovui, bet ir visiems, kuriems tenka vadovauti savo pavaldiniams. 

Alfa. Kaip Dievas mus veda

Nuostabi krikščioniško tikėjimo žinia yra ta, kad mes nesame vieni. Mums nereikia patiems nešti visos gyvenimo naštos. Dievo vedimas – tai mūsų santykis su Juo. 

Grąžinkime Dievui Jo galią

„Atsiversti ir tikėti“ nereiškia dviejų vienas po kito einančių žingsnių, bet vieną ir tą patį fundamentalų veiksmą: atsiverskite – t. y. tikėkite!

Sekmadienio homilija. Tu žinai, kad Tave myliu

Jėzaus nėra su mokiniais valtyje – ir prisiartina piktasis su savo pagundomis bei tamsa.

Vaikai – neilgam laikui patikėta dovana

Motinos dieną tesikreipia mamos į Mariją, motinų Motiną, kuri ištvėrusi visus išbandymus, kaskart vis iš naujo mokys jas visus širdies skausmus aukoti vidiniam savo vaikų bei vyrų keitimuisi. 

Gegužę popiežius prašo melstis už Bažnyčią Afrikoje
Vatican News

„Šį mėnesį melskimės, kad savo narių pastangomis Bažnyčia Afrikoje ugdytų tautų vienybę, būtų šiam žemynui vilties ženklas.“

„Tėvas nespendžia spąstų savo vaikams“
Vatican News

Popiežius Pranciškus, tęsdamas katechezių ciklą apie „Tėve mūsų“ maldą, komentuoja kreipinį: „Ir neleisk mūsų gundyti“.

Popiežius prašo darbovietėse liudyti krikščioniškas vertybes
Vatican News

Popiežius kirpėjų ir kosmetikių paprašė krikščioniškai atlikti savo amatą, klientams liudyti gerumą ir mandagumą, padrąsinti geru žodžiu, tačiau niekuomet nepasiduoti apkalbų pagundai.  

Gailestingumo sekmadienio homilija. Kad patirtume gyvenimo apstumą
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Paskutinės vakarienės kambaryje susirinkę mokiniai, tačiau nesakoma, kad jie yra kartu. Tarsi pasislėpę, nieko neieškantys – ne taip kaip moterys.ž

Už mirtį stipresnis gyvenimas

Kristaus kūne buvusių žaizdų randai liudija, kad gyvenimas yra stipresnis už mirtį. Ši nuoroda į tai, kas dar laukia mūsų.

Alfa. Kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją?

Biblija, kaip žinote, yra populiariausia knyga pasaulyje. Šekspyro veikalai buvo išversti į 60 kalbų. Biblija buvo išversta į daugiau nei 2000 kalbų. Tai nepralenkiamas pasaulio bestseleris.

„Gyvenkime Kristaus prisikėlimu“

Kauno arkivyskupijos ganytojų velykinis sveikinimas.

Kuo džiaugiamės per šventas Velykas?
Bernardinai.TV

Jei namuose dingsta elektra, viskas sustoja, užgęsta. Taip ir be Velykų, be Kristaus prisikėlimo Bažnyčios gyvenime viskas netektų prasmės, sako kun. Ramūnas Mizgiris OFM.

Popiežius Pranciškus: Kristus – kiekvieno iš mūsų bei viso pasaulio jaunystė
Vatican News

Popiežiaus Pranciškaus kalba prieš palaiminimą Urbi et orbi.

„Meilė atneša pergalę“

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo Velykų sveikinimas.

„Evangelijos knyga turi būti atversta visą dieną“

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio Velykų sveikinimas.

„Būkime tvirti apsipręsdami turėti viltį“

Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo Velykų sveikinimas. 

„Kristus kviečia visus jus gyventi“

Pavevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM Velykų sveikinimas.

Velykų homilija. Prisikėlimą liudijanti bendruomenė
Vysk. Darius Trijonis - Bernardinai.TV

Prisikėlimą liudija ne žodžiai, o buvimas šalia.

Netektyje slypi Velykų aušra

Pirmadienio vakare Jis tarytum sakė: „Jūsų mylima katedra dėl nelaimės patyrė didžiulių nuostolių, bet užtat jūsų vidinės šventovės jau dabar atsinaujina...“ 

Aš esu mirusiųjų gyvenimas

„Kelkis iš numirusių; aš esu mirusiųjų gyvenimas. Kelkis mano rankų kūrinį; kelkis mano atvaizde, kuris esi sukurtas pagal mano paveikslą. “

Didysis penktadienis: kryžius – prakilniausias Jėzaus Sostas, kančia – Jo karūna

„Šitas yra mano išrinktasis Sūnus, klausykite Jo“, – skelbė ant Taboro kalno pasigirdęs balsas. Didįjį penktadienį vietoje šio balso – spengianti tyla.

Kunigas – ir aukotojas, ir auka
Vilniaus arkivyskupija

Arkivysk. G. Grušo pamokslas Didžiojo ketvirtadienio Krizmos Mišiose.

Iš savo šono Kristus pastatydino Bažnyčią

„Iš savo šono Kristus pastatydino Bažnyčią, kaip iš Adomo šono buvo sukurta jo žmona Ieva.“

Didysis ketvirtadienis: reikia daug nuolankumo, kad priimtume Dievo gailestingumą

Kiekvieną kartą, kai šv. Mišiose girdime „Tą naktį, kurią turėjo būti išduotas“, mes prisimename vieną iš intensyviausių ir reikšmingiausių Jėzaus gyvenimo dienų.

Mūsų sielas pažymėjo savąja Dvasia

Atvestas it ėriukas ir papjautas lyg avinėlis, Jis išpirko mus iš pasaulio stabmeldystės. Jis pažymėjo mūsų sielas savąja Dvasia, mūsų kūno narius – savuoju krauju.

Didysis trečiadienis: Viešpats tarsi boksininkas stoja į kovą su piktąja dvasia

Viešpats tarsi antikos laikų imtynininkas ar šiandienos boksininkas, narsiai stoja į kovą su savo varžovu – piktąja dvasia ir ją nugali. Tik Jėzaus ginklai yra – meilė ir auka už visus.

Kaip vaikams kalbėti apie Jėzaus kančią ir mirtį?

Mes, suaugusieji, esame įpratę mąstyti apie Kristaus kančią ir mirtį prisikėlimo šviesoje. Tačiau vaikų, kurie galbūt tik šiemet sužinojo apie Jėzų ir su Juo susidraugavo, laukia sukrėtimas – Jėzus miršta. 

Nėra didesnės meilės

Išties turime vieni kitus mylėti taip, kaip mus mylėjo tas, kuris už mus paguldė gyvybę.

Didysis antradienis: Kristaus kančia – neatsitiktinė

Kristaus kančia nebuvo atsitiktinė, Jėzus nebuvo nelaimingai susiklosčiusių aplinkybių auka. Tai buvo Jo valanda, dėl kurios Jisai ir buvo Tėvo atsiųstas į šį pasaulį.

Kito gyvenimo pradžia

„Gyvenimui keičiantis tarp praeito ir būsimo gyvenimo, atrodo, būtinai turi įsiterpti mirtis, užbaigti tai, kad buvo, ir duoti pradžią tam, kas bus.“

Pasiimdamas iš mūsų mirtį

„Pasiimdamas iš mūsų mirtį, kurią rado mumyse, jis ištikimai pažadėjo mums savyje suteikti gyvenimą, kurio patys kaip tokie negalėjome turėti.“

Verbų sekmadienio paradoksas

Matome, kad Kristus yra garbės karalius, bet kartu ir pranašo Izaijo minimas kenčiantis tarnas, kuris savo garbę įrodys meilės auka ant kryžiaus.

Nesuvokiama meilės kaina

Nors kenčiantis ant kryžiaus Teisusis agonijos valandą buvo prislėgtas pasaulio blogio naštos ir šaukėsi savojo Tėvo, bet Jis nebuvo vienas. 

Sekmadienio homilija. Ramybė kančioje kyla iš pasitikėjimo Dievu
Kun. Andžej Šuškevič - Bernardinai.TV

Nepastovumo patirtis nuolat lydi žmogaus gyvenimą.

Nauja yra tai, kas suprantama dabar

Netrukus Velykos bus tobulesnės ir tyresnės, nes Žodis gers su mumis naują vyną savo Tėvo Karalystėje, atskleisdamas ir pamokydamas mus to, ką jis ne iki galo atvėrė. 

Melskime, kad gautume Dvasią

Per Sekmines „Charis“ – naujai kuriama tarnyba, tarnausianti Katalikų charizminio atsinaujinimo malonės srovei, pradės savo veiklą. 

Kai skaitome, Dievas su mumis kalba

„Kas nori visuomet būti su Dievu, privalo dažnai melstis, dažnai ir skaityti. Mat melsdamiesi patys kalbamės su Dievu; o kai skaitome, Dievas su mumis kalba.“

Kaip vaikams pristatyti Verbų sekmadienį

Jėzus yra karalius, tačiau Jis nori būti nuolankus ir paprastas, kad neišgąsdintų savo draugų ir vaikučių.

Kurių širdyse kaip šventovėje gyvena Šventoji Dvasia

„Tos tautos būsena yra Dievo vaikų, kurių širdyse kaip šventovėje gyvena Šventoji Dvasia, orumas ir laisvė.“