Katechezė | Religija

Alfa. Kodėl ir kaip meldžiuosi?

Malda – vienas iš universaliausių polinkių. Dauguma žmonių meldžiasi bent kartą gyvenime. 

Trys dalykai, kuriais laikosi tikėjimas

Yra trys dalykai, kuriais laikosi tikėjimas, remiasi pasiaukojimas, įtvirtinama dorybė: malda, pasninkas, gailestingumas.

Didybė pakylėjo nusižeminimą

„Didybė pakylėjo nusižeminimą, galybė – silpnumą, amžinybė – marumą.“

Kaip nugalėti blogus įpročius
Arkivysk. Fulton Sheen - Šv. Pijaus X kunigų brolija

Blogų įpročių neišrauna mūsų neapykanta jiems (nes mes ne visada jų tinkamai nekenčiame). Juos išstumia mūsų meilė kam nors kitam.

Sekmadienio homilija. Gavėnia kviečia į didesnį šventumą
Kun. Gabrielius Satkauskas - Bernardinai.TV

Išpildydami visas svarbiausias kataliko pareigas, jaučiamės atlikę viską, ką esame Dievui skolingi ir laukiame, kad už tai Jis mums atsilygintų.

Atsiversti – tai išvysti nematytą pasaulį

Atsiversti – leisti taip Dievo Sūnui užvaldyti mūsų esybę, kad pirmiausia žmogaus proto veikla būtų paimta į Jo nelaisvę. 

Gėris yra dieviškas

„Niekas nėra geras, tik vienas Dievas, vadinasi, kas yra gera, tas dieviška, kas dieviška, tas gera.“

R. Cantalamessa OFM: netapti išorės kaliniu
Vatican News

„Tu buvai mano viduje, o aš buvau lauke“, – rašė šv. Augustinas apie savo gyvenimą iki atsivertimo. Dažnas gali šiuos žodžius pakartoti kaip savo, pripažinti, jog buvo išorės kaliniu.

Kryžius – tai meilės aukos triumfas
Katalikų pasaulio leidiniai

Jėzaus kančios apmąstymai, rasti tarp popiežiaus Pauliaus VI nepublikuotų asmeninių užrašų. 

Iš Viešpaties garbės semti sau garbę

Štai kur žmogaus prakilnybė, štai kur jo garbė ir didybė – tai iš tiesų pažinti tą, kuris yra didis, su juo vienytis, ir iš Viešpaties garbės semti sau garbę.

Popiežius: ar Dievas manęs ieško?
Vatican News

„Tėve mūsų“ yra ne vergų, o vaikų malda. Vaikų, kurie pažįsta Tėvo širdį ir yra įsitikinę Jo meilės planu.

Kur ir kaip geriau vaikams kalbėti apie Dievą?

Kaip galima panaudoti namuose esančius daiktus (skrynią) džiugiam tikėjimo temos atskleidimui?

Mokytis baimės

„Pagarbios Dievo baimės reikia mokytis, nes jos yra mokoma. Ji glūdi ne bauginimuose, bet protingame pamokyme.“

Alfa. Kaip įmanoma tikėti?

Tikėjimas nėra aklas šuolis. Tai protingas, apgalvotas žingsnis, paremtas tvirtais įrodymais.

Kad suskambėtų išganymo giesmė

Dievas žmogų sukūrė tam, kad nuo pat pradžių jam parodytų savo gerumą. Jis įvairiausiais būdais ruošė žmonių giminę, kad joje suskambėtų išganymo giesmė.

Šv. Juozapas – ne kalbos, o veiklos žmogus

Mūsų dienomis, kai brandus vyriškumas ir atsakingas tėviškumas patiria galingų išbandymų, tylusis Juozapas ateina į pagalbą savo galingu pavyzdžiu bei užtarimu.

Viešpaties kvapas

„Tyra, iš tikinčiojo širdies trykštanti malda kyla tarsi smilkalų dūmai nuo švento aukuro. Nėra nieko malonesnio už Viešpaties kvapą; tegu taip kvepia visi, kurie tiki.“

Dvasios versmė

Mozė sudavė į uolą, ir pasipylė vandens srautas, o Kristus paliečia stalą, suduoda į dvasinę lentelę, ir prasiveržia Dvasios versmė. 

Sekmadienio homilija. Prieš užkopiant į kalną
Kun. Andžej Šuškevič - Bernardinai.TV

Kalnas dėl savo didingumo ir nepajudinamumo visada buvo laikomas Dievo įvaizdžiu. Jis – ir susitikimo su Dievu vieta. 

Velykų šviesos proveržis

Kai Jėzus paskelbė, kad savęs atsižadėjimas yra neatskiriama Jo sekėjų dalia, savo artimiausiems mokiniams atvėrė dangaus kraštelį – Velykų paslapties šydo dalį...

Du būdai vaikams papasakoti apie gavėnią

Du būdai vaikams papasakoti  apie gavėnią – žinantiems, jog žmonės miršta ir tiems, kurie pamažu turės tai suprasti. 

Sudėti visą savo tikėjimą ir viltis

„Dievas negali nieko nuveikti tuose, kurie atsisako į ji vieną sudėti visą savo tikėjimą ir viltis.“

Vysk. A. Jurevičius: Marija moko atsivertimo greičio
Kauno arkivyskupija

Marija nedelsė su atsakymu angelui Gabrieliui. Ji buvo greita vykdyti Dievo valią, Jo reikaluose nieko neatidėliojanti.

Broliškos meilės tobulumas

„Kas gi, girdėdamas anuos nuostabius žodžius, kupinus švelnumo, atlaidumo ir nepaprastos ramybės: Tėve, atleisk jiems, iškart neapgaubs savo priešų meile?“

Kurių vardas reiškia žmogiškumą

„Jūs, kurie esate krikščionys ir kurių vardas reiškia žmogiškumą, sekite Kristaus meile.“

Per vargą einama į poilsį

„Tegu niekas nesibaimina kentėti dėl teisybės, tegu neabejoja pažadėtu atlygiu, nes per vargą einama į poilsį, per mirtį – į gyvenimą.“

Kad eitume gyvenimo keliu

„Jis pats ateina, mums atveria ir parodo kelią, kad mes anksčiau akli, be tikslo klajoję mirties šalyje, eitume gyvenimo keliu.“

„Prarasti šventumo troškimą yra baisiau, nei prarasti laisvės troškimą“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pamokslas 2019 m. Kovo 11-ąją Vilniaus arkikatedroje bazilkoje. 

Esi tapęs lyg Dievas

„Iš kur gavai tai, kad esi Dievo Sūnus, Kristaus dalininkas, ir, drąsiai sakant, esi tapęs lyg Dievas?“

Kad Mišios keistų gyvenimą

Penki naudingi patarimai katalikams, kaip sąmoningai ir aktyviai dalyvauti šv. Mišiose. 

Sekmadienio homilija. Gundymų valandą
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Krikščionio dvasinėje kelionėje netrūksta ir išbandymų. 

Pripildyti širdies tuštumas

Kai kovojame net su mažiausiomis savo priklausomybėmis, kartais jos paguldo mus ant menčių, bet mes vis tiek laimime.

Priimdami malonę nuo šviesos ima spindėti

„Kurie yra šviesoje, tie šviesos neapšviečia, bet patys yra jos apšviečiami ir nutvieskiami; jie nieko jai neprideda, bet priimdami malonę nuo šviesos ima spindėti.“

Žodžiais neišsakoma meilė

„Kai sakau – malda, nemanyk, jog tai žodžiai. Tai Dievo troškimas, žodžiais neišsakoma meilė, ne iš žmonių kylanti, bet suteikta Dievo malonės.“

Tobulėjame tik per išbandymus

„Savo gyvenime, šioje žemės kelionėje, neišvengsime gundymų, nes tobulėjame tik per išbandymus.“

Apsivalyti mirtingumo rūdis

Šią gavėnią kviečiame drauge ruoštis Prisikėlimui. Publikuosime trumpus tekstus apmąstymui, padėsiančius sąmoningai išgyventi dykumos laiką. 

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėniai
Vilniaus arkivyskupija

Pasninkauti reiškia mokytis keisti savo santykį su kitais žmonėmis ir kūriniais: nuo pagundos viską „ryti“, norint patenkinti godumą, pereiti prie gebėjimo kentėti iš meilės.

Popiežius: nuo liežuvavimo prasideda karai
Vatican News

„Kas yra geras, iš to širdies ir lūpų sklinda gėris. Kas yra blogas, tas skleidžia blogį ir apkalbas, blogai kalba apie kitus.

Tapk tuo, ką gavai iš Dievo: būk palaiminimas!

Jo dovanos neatima iš mūsų laisvės, priešingai, mus išlaisvina. Priimdamas Dievo dovanas žmogus taria Dievui taip ir įeina į giluminį ryšį su Juo.

Akys kaktoje – širdis Dieve

Vidinis aklumas – akimis matyti daiktus bei žmones, bet protu bei širdimi nenorėti matyti jų esminės Priežasties – Dievo.

Sekmadienio homilija. Kokiu vedliu galiu pasitikėti
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Kaip atskirti gerus mokytojus nuo blogų?

Sekmadienio homilija. Didžiausia žmonijos inovacija
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Ar tikrai žmogus yra vien „kalašnikovu ginkluota beždžionė?“ 

Radikali priešų meilė

Kaip galiu jį laiminti, jei ant jo pykstu, nes buvau įžeistas, o jis net neketina atsiprašyti?

Popiežius: meilės alkis nėra tuščias
Vatican News

Popiežiaus katechezė apie Viešpaties maldos eilutę „Tėve mūsų, kuris esi danguje“. Kiekviena malda, pabrėžė Šventasis Tėvas, turi „įžengti“ į Dievo tėvystės slėpinį.

Moters, pripildytos Dievo, grožis
Popiežius Pranciškus - Katalikų pasaulio leidiniai

Kiekvieną kartą, kai pakartojame Mariją esant malonės pilną, pasakome jai patį didžiausią komplimentą, tokį patį, kokį jai ištarė Dievas.

Nuosaikumas – godumo priešprieša

Viskas, ką gauname, turime ir naudojamės, yra duotybė. Tai – paskolintos vertybės, ir jas vieną dieną turėsime palikti. 

Sekmadienio homilija. Įspėjimas kaip palaiminimas
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Jėzaus palaiminimai Evangelijoje pagal Luką pateikiami kartu su įspėjimais.

Žmogus yra sukurtas kontempliacijai
Katalikų pasaulio leidiniai

Nuoširdi kontempliacija tėra ūmus sielos judesys, netikėtas skrydis Dievo link, kaip skrieja nuo laužo pakilusi žiežirba. Nuostabu, kiek tokių judesių per valandą gali atlikti siela, pasiskyrusi šiai veiklai.

Alfa. Kodėl Jėzus mirė?

Kryžius yra krikščionybės simbolis, lyg logotipas. Apie trečdalis evangelijose aprašytų įvykių kalba apie Kristaus mirtį, o didžioji Naujojo Testamento dalis aiškina, kodėl Jis mirė. 

Popiežius: tikroje maldoje nėra žodžio „aš“
Vatican News

Pokalbyje su Dievu nėra vietos jokiam individualizmui. Iš kiekvieno atskiro žmogaus širdies kylanti malda yra brolių ir seserų bendruomenės malda.