Katechezė | Religija

Mergelė Marija – Gailestingumo ikona
Arūnas Peškaitis - Marijos radijas

Gailestingumas kartais mus prašo dėl kito daryti dalykus, viršijančius mūsų jėgas ir įsivaizdavimus.

Popiežius: vyskupas – tarnas, o ne kunigaikštis
Vatican News

Šv. Paulius vyskupus vadina „Dievo reiklų šeimininkais, tvarkytojais“ – ne turtų, ne galios, ne grupuočių, bet „Dievo reikalų“ tvarkytojais. 

Sekmadienio homilija. Gyventi ne sau
Kun. Vytautas Brilius - Bernardinai.TV

Neretai taip ir nesiryžtame tokiam žingsniui. Išdrįstame tada, kai patikime, kad Dievas tikrai mus myli ir tikrai mokės mumis pasirūpinti.

Dangaus vartų raktas
Katalikų pasaulio leidiniai

Kryžius yra raktas, išlaisvinęs spyną nuo nuodėmės, o skląstį – nuo mirties. Tik kryžius, ir niekas kitas, atveria dangaus vartus.

Pirma padėti sau

Tik tada galėsime kitiems daugiau, racionaliau bei drąsiau patarnauti, patarti ir įvairiais būdais pagelbėti, kai pirmiausia patys sau padėsime – visa savo širdimi prie Jo Širdies kaskart glausimės.

Popiežius: Velnias į žmogaus gyvenimą įlenda per kišenę
Vatican News

„Nevok“ reiškia mylėk savo turtais, pasinaudok turimomis priemonėmis, kad labiau mylėtum. 

Lapkritį popiežius kviečia melstis už taiką
Vatican News

Labiau už kitus taikos nori tie, kas kenčia dėl jos nebuvimo. Galime gražiai kalbėti, tačiau jei nėra taikos mūsų širdyje, nebus ir pasaulyje.

Popiežius Pranciškus apie meilę
Vatican News

Iš varžymosi gimsta ir apkalbos, nes daug žmonių jaučia, kad neauga, tačiau, norėdami pasirodyti aukštesni už kitą, jį sumažina apkalbomis. 

Popiežius: Viešpačiui svarbu ne išvaizda, o širdis
Vatican News

Gyvenimo paslaptis glūdi tarnavimo gyvenime. Tarnavimas yra bilietas, kurį reikės parodyti įžengiant į amžinąsias vestuves.

Sekmadienio homilija. Atpažinti Dievo meilę savo ir tautos istorijoje
Kun. Francišek Jusiel - Bernardinai.TV

Dažnai įstatymuose įžvelgiame vien draudimus ir apribojimus, tačiau tikroji jų paskirtis ne ši.

Ką reiškia krikščionių tikėjimas amžinuoju gyvenimu
Kard. Joseph Ratzinger - Bažnyčios žinios

Laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimo amžinojo gyvenimo“ tariame per kiekvieno sekmadienio liturgiją kalbėdami Didįjį tikėjimo išpažinimą. Tačiau ar iš tikro laukiame?

Sunykimui nepriklausome

Viešpatie, gelbėk mus nuo pragaro, kuris traukia nuodėmių pavergtuosius kaip laužo ugnis peteliškes... 

Popiežius: paleistuvis – nebrandus žmogus
Vatican News

Kas gi yra neištikimas žmogus, svetimautojas, paleistuvis? Tai nebrandus žmogus, kuris rūpinasi tik savimi ir viską vertina tik pagal savo gerovę ir pasitenkinimą.

Šventųjų iškilmės ir Vėlinių prasmė

Apie tikrąją Visų Šventųjų iškilmės prasmę ir maldos už mirusiuosius Vėlinių aštuondienį svarbą pasakoja br. kun. Kūdikėlio Jėzaus Pranciškus CSJ.

Ką turėtume žinoti apie šventųjų gerbimą

Kanonizacijos pirmaisiais krikščionybės amžiais nevyko, buvo gerbiami persekiojimų metu nukankinti krikščionys.

Sekmadienio homilija. Kada gyvenimas teikia džiaugsmą
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Tarp elgetų, kurie tikėjosi išmaldos – ir mūsų herojus, aklasis Bartimiejus, Timiejaus, tai yra, „išdidžiojo“ sūnus.

Dvasinė trumparegystė

Piktnaudžiavimas regėjimu, kai žiūrima į dalykus, kurie žadina geismus ir aptemdo individo mintis, sukelia dvasinės trumparegystės ligą.

Popiežius apie Dievo įsakymą „Nesvetimauk!“: ištikimybė yra gyvenimo būdas
Vatican News

Ištikimybe persmelktas gyvenimas visur tai parodo, daro mus bet kokiomis aplinkybėmis išliekančiais patikimais vyrais ir moterimis.

Šventumas. Kas gali būti aktualiau?!
Kauno arkivyskupija

Arkivykupo Liongino Virbalo homilija Atsinaujinimo dienoje „Dėmesio – šventumas – kitoks“ .

Pokalbiai su popiežiumi apie „Sveika, Marija“
Vatican News

Čia ir glūdi pirmoji pamoka, kurios mus moko Mergelė Marija: nuoširdus nustebimas susidūrus su tuo, kas neišsitenka mūsų rutinoje, mūsų pasaulėžiūroje.

Jonas Paulius II jaunimui: nesitenkinkite niekuo, išskyrus aukščiausiuosius idealus!
Bažnyčios žinios

Tiktai labai trokšdami Viešpaties, galėsite išvengti mūsų visuomenėje taip paplitusių vidutiniškumo bei konformizmo.

Popiežius: tarnavimas – priešnuodis karjerizmui
Vatican News

Tarnavimas yra labai veiksmingas priešnuodis liguistam pirmųjų vietų siekimui, yra vaistas nuo karjerizmo. Šia liga užsikrečia daug žmonių. Jos neišvengia ir krikščionys.

Sekmadienio homilija. Tarp dviejų pasaulių
Kun. Algimantas Gudaitis SJ - Bernardinai.TV

Jėzaus mokiniai derasi dėl vietų Dangaus karalystėje. Jėzus, kaip geras mokytojas, išklauso Jokūbą bei Joną, ir duoda pamoką. 

Šokti į Dievo glėbį

Mus turėtų guosti žinojimas, kad net „mažiausiasis Dievo Karalystėje“ yra didis, nes šviesmečiai jį skiria nuo pragaro.

Popiežius Pranciškus – ką reiškia įsakymas „Nežudyk“
Vatican News

Abejingumas žudo. Tai tarsi sakyti kitam – „man esi miręs“, nes jį nužudei savo širdyje. Nemeilė yra pirmasis žingsnis žudymo link.

Sekmadienio homilija. Ar drįstame sau užduoti svarbius klausimus
Kun. Jurgis Czarniawski - Bernardinai.TV

„Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą“, – klausia tikriausiai jaunas ir stiprus žmogus, atskubėjęs prie Jėzaus. Jis ne šiaip ateina, o atbėga, nes klausimas jam – išties svarbus.

Rafinuotos klastos apnuodyta širdis

Kai blogos mintys savaip mumyse įleidžia šaknis, materializuojasi, tada daiktai, pinigai bei žmonės tampa svarbiau už Dievą...

„Esame laisvi ir orūs atiduoti pagarbą savo didvyriams“
Arkivysk. Gintaras Grušas - Vilniaus arkivyskupija

Homilija, pasakyta per partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuves.

Šventumas pagal Pranciškų (pabaiga): kova, budrumas ir įžvalgumas

Krikščioniškasis gyvenimas yra nuolatinė kova. Ši kova yra labai graži, nes leidžia mums švęsti kaskart, kai mūsų gyvenime nugali Viešpats.

Sekmadienio homilija. Ne vien savo jėgomis
Kun. Ramūnas Mizgiris OFM - Bernardinai.TV

Santuokos neišardomumas - visais laikais aktuali tema. Tekste girdime garsiuosius Jėzaus žodžius, tapusius ir sutuoktinių priesaikos dalimi: „Ką Dievas sujungė – žmogus teneperskiria.“

Santuoka vaizduoja Trejybę

Nuo neatmenamų laikų vyro ir moters santuoka išreiškia Dievo bei žmogaus artumą. 

„Pranciškau, eik ir atstatyk mano griūvančius namus“
Popiežius Benediktas XVI - Bažnyčios žinios

Spalio 4 d. Bažnyčia mini šv. Pranciškų Asyžietį. 

Popiežius Sinodo jaunimui dalyviams: būkite svajonių ir vilties dovanomis
Vatican News

Spalio 3 d. iškilmingomis šv. Mišiomis prasidėjo Vyskupų sinodas jaunimui.

Saugi kelionė Jėzaus valtyje
Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ - Kauno arkivyskupija

Kelionėje kartu yra Jėzus, kuris gali ne vien pagerinti gyvenimo sąlygas ar padaryti mus šiek tiek drąsesnius ar džiugesnius, – Jis duoda patį gyvenimą, nugalintį mirtį.

Visos popiežiaus Pranciškaus Lietuvoje pasakytos kalbos

Lietuvoje Šventasis Tėvas pasakė septynias kalbas. Pateikiame jų video įrašus ir tekstus.

Popiežius prašo melstis už Bažnyčią
Vatican News

Popiežius Pranciškus prašo spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio.

Šventumas pagal Pranciškų (15): humoro jausmas ir drąsa

Paprastai krikščioniškąjį džiaugsmą lydi humoro jausmas. Prasta nuotaika nėra šventumo ženklas.

Sekmadienio meditacija. Kas yra mūsiškiai

Žmogų, kuris išlaisvino kitus iš blogio ir sugrąžino juos į gyvenimą, Jėzaus sekėjai sustabdo.

Grįžti į Tiesą – grįžti į save

Kol mūsų vidinis žvilgsnis nukreiptas į Jėzų, nesvarbu, ką darytume ir kur būtume, priklausysime Jam, laikysimės Jo kelio, gerbsime vienas kitą ir net visus laiminsime.

Popiežius po vizito: šios tautos daug iškentėjo, dėl to Viešpats į jas maloningai žvelgia
Vatican News

Trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie ką tik pasibaigusią savo apaštališkąją kelionę į Baltijos šalis.

Popiežius Mišiose Estijoje: siekdami galios rodome, jog mums trūksta saugumo

Dievas nori laisvo mūsų apsisprendimo, o ne meilės iš išskaičiavimo. 

Popiežius Agluonoje: Marija parodo, kaip prisiliesti prie kitų kentėjimo
Vatican News

Paskutinė popiežiaus Pranciškaus kelionės Latvijoje stotis buvo Latvijos katalikybės centru vadinama Agluona.

Pranciškus Latvijoje: seneliai pasmerkiami vienatvei laisvės vardu
Vatican News

Rygos šv. Jokūbo katedroje popiežius susitiko su seneliais, kurių daugelis patyrė sovietinio režimo persekiojimus. 

Popiežius: visų krikščionių misija bendra – kad Evangelijos muzika skambėtų aikštėse
Vatican News

Rygos liuteronų katedroje įvyko pagrindinis ekumeninis susitikimas Baltijos šalyse. 

„Viešpaties Angelo“ malda: jauskime atsakomybę atsiliepti į kito kančią

Kreipdamasis į susirinkusiuosius Santakos parke, popiežius kalbėjo apie bet kokios formos smurto amoralumą, įspėdamas apie būtinybę budėti ir laiku atpažinti panašių užmačių pradus šiandien.

Pranciškus Kauno Santakoje: „Susitaikymas su savo praeitimi atveria solidarumui“

„Valdžios ir garbės troškimas yra labai paplitęs gyvenimo stilius tų, kurie nepajėgia išgyti iš savo praeities žaizdų, ir galbūt todėl šiandien nenori įsipareigoti darbui.“

Sekmadienio meditacija. Naujas civilizacijos vardas

Evangelija mus užklumpa neįprastais žodžiais, įteikia mums tris Jėzaus vardus, einančius prieš srovę.

Sekmadienio meditacija. Kas tau nutiko, kai mane sutikai?

Jėzus mokė klausdamas, klausimais ugdė tikėti, nuo pat pirmųjų savo žodžių: ko ieškote? 

Kas man yra Jėzus

Kas laikosi dvigubų standartų, mėgina daryti du nesuderinamus dalykus: būti Dievo draugu ir keliaklupsčiauti prieš savo egoizmą.   

Šventumas pagal Pranciškų (14): kai kurie šventumo požymiai

Šie požymiai – tai penkios didelės meilės Dievui ir artimui apraiškos, kurias laikau itin svarbiomis dėl tam tikrų šiandienės kultūros grėsmių bei trūkumų.