Katechezė | Religija

Jos į dangų Ėmimas – mūsų likimas

Kiekvieno žmogaus galutinė paskirtis yra ne kapas, skirtas palaikams palaidoti, o anapusybė.

Petras – Bažnyčios uola ar suklupimo akmuo?

Kai tik Petras pradeda remtis ne Kristumi, o savo akiračiu ir žmogišku supratimu, jis greitai iš uolos, remiančios Bažnyčią, tampa papiktinimo ir suklupimo akmeniu. 

Sekmadienio meditacija. Kuo maitini savo sielą ir mintis?

Pasaulyje paslėpta džiugi paslaptis, ir Dievas tau ją atskleidžia.

Šventumas pagal Pranciškų (9): alkti teisingumo, dalintis gailestingumu

Atsidėti teisingumui to alkstant bei trokštant – štai šventumas.

A. Toliatas: „Nešiojamės Dievo atvaizdą savo moliniuose induose. Ir tai yra žmogaus grožis“

Skaitykite ištrauką iš naujosios kunigo Algirdo Toliato knygos „Šeštas jausmas yra pirmas. „Žmogaus ir Dievo metų“ trečioji knyga“. 

Ruoštis jaunimo sinodui su Turino drobule
Vatican News

Turino drobulė byloja apie patį tamsiausią mūsų tikėjimo slėpinį, kuris tuo pat metu yra pats šviesiausias beribės vilties ženklas.

Žvelgti Prisikėlimo žvilgsniu

Be Prisikėlimo šviesos matome pasaulį ir žmones tarsi negatyve. Ir būtent tos sritys, kurios mumyse ir kituose mums atrodo tamsiausios, Kristaus galia gali būti šviesiausios.

Dekalogas geroms sielos atostogoms
Vatican News

„Puoselėk nuostabą“, „klausykis Žodžio“, „išsilaisvink iš triukšmo“. Tai Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų vienuolijos patarimai atostogaujantiems.

Sekmadienio meditacija. Dievo darbas – maitinti gyvenimą

Svarbių klausimų Evangelija. Jėzaus klausia: ką turime daryti, kad atliktume Dievo darbus? Jis atsako: štai Dievo darbas – tikėti tą, kurį Jis siuntė.

Šventumas pagal Pranciškų (8): kas yra romumas?

Savo tikėjimą bei įsitikinimus irgi būtina ginti švelniai, net priešai traktuotini taikiai. Bažnyčioje dažnai klydome, nes neatsiliepdavome į tokį Dievo žodžio reikalavimą. 

Šventumas pagal Pranciškų (7): būti neturtingos širdies

Jėzus labai paprastai paaiškino, ką reiškia būti šventam, palikdamas Palaiminimus. Jie yra tarsi krikščionio tapatybės chartija. Tad ką reiškia būti beturčiu dvasioje?

Sekmadienio meditacija. Raugo reikia labiau negu duonos

Duonos padauginimas yra toks svarbus, kad tai vienintelis stebuklas randamas visose keturiose Evangelijose. 

Malda prasideda... nuo kvailų ir beprasmiškų prašymų

Visgi malda yra kelias, taigi kvaili ir beprasmiški prašymai gali būti žingsnis gilesnės maldos link. 

Krikščionio gyvenimo stilius

Kai krikščionis sako, kad tiki Dievu, bet netiki Bažnyčia, tai jis sako, kad netiki savimi pačiu. 

Gyvybės kultūra ir narcizų visuomenė
Bažnyčios žinios

Gimdymas tikrai yra dieviškasis veiksmas, ir kiekviena moteris dalyvauja kūrimo slėpinyje, vis atsinaujinančiame sulig žmogaus gimimu.

Šventumas pagal Pranciškų (6): kas trukdo malonei veikti?

Persiėmę pelagijonybe, saldžiai kalba apie Dievo malonę, tačiau galiausiai pasitiki „tik savo paties jėgomis“. 

Sekmadienio meditacija. Išmokti žiūrėti

Jėzus pamatė didžiulę minią ir pajuto užuojautą. Žodis, gražus tarsi stebuklas, visų Jėzaus gestų aukso gija: užuojauta.

Poilsis – atlygis už darbą

Gerai atliktas darbas pritraukia poilsio dovaną, nes darbininkas vertas atlygio. 

Marija Magdalietė – vilties apaštalė
Kataliko balsas

Meditacija ruošiantis popiežiaus Pranciškaus vizitui: „Nuostabiausią žmonijos istorijoje įvykį suvokia tuomet, kai galiausiai pašaukiama vardu: „Marija!“

Šventumas pagal Pranciškų (5): Mokymas be slėpinio?

Tariamos doktrininio bei drausminio tikrumo formos, duoda pradžią „narciziškam ir autoritariškam elitiškumui.

Jėzus mums siunčia popiežių Pranciškų

Sekmadienio Evangelijos komentaras: „Reikia sekti tik Jėzų. Kas seka bendruomenę, yra avis, bet ne Jo.“

Didžioji svajonė kiekvieno atžvilgiu
Bažnyčios žinios

Pateikiame katechetinį kelią, paremtą popiežiaus Pranciškaus posinodiniu apaštališkuoju paraginimu „Amoris laetitia“.

Ar apsimoka sekti Jėzų?

Kun. R. Doveikos homilija pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje: „Mums patinka sutanos, siuvinėtos raudonais siūlais, bet nė vienas nenorime išlieti lašo kraujo už tai, ką darome...“

10 naudingų patarimų iš šv. Benedikto regulos

Benedikto Nursiečio „dvasinio meno įrankiai“ ypač aktualūs, gyvenant šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje veši vartotojiškumas.

Sekmadienio meditacija. Didysis „papiktinimas“

Žmonės labai greitai pereina nuo susižavėjimo prie įtarumo bei atstūmimo. Iš kur Jam visa tai? Tikrai ne iš Nazareto. Ne iš čia.

Šventumas pagal Pranciškų (4): Gyviau, žmogiškiau

Kartais kyla pagunda pastoracinį atsidavimą ar pastangas pasaulyje nuvertinti kaip antraeilius dalykus, tarsi tai būtų „trukdžiai“ šventėjimo ir vidinės ramybės kelyje.

Šventieji – vilties liudytojai
Kataliko balsas

Ketvirtasis mąstymas, skirtas pasiruošti popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje. Mąstymą parengė iniciatyvos „Kataliko balsas“ bendradarbiai.

Sekmadienio meditacija. Jaunas gyvenime, kelkis!

Jėzus eina namų link, kuriuose mirtimi vaduojasi dvylikametė. Eina greta tėvo skausmo. 

Šventumas pagal Pranciškų (3): Kokią žinią Dievas trokšta perteikti pasauliui tavo gyvenimu?

Kiekvienas šventasis yra žinia, kurią Šventoji Dvasia semia iš Jėzaus Kristaus turtų ir dovanoja savo tautai. 

Šv. Petras ir Paulius – garbingi žemės kunigaikščiai
Palendriai.lt

Švenčiame dviejų šventųjų iškilmę: Petras mums – tikėjimo vadas, o Paulius – jo tiesų aiškintojas ir gynėjas.

Būkime Kristaus ir Bažnyčios žmonės
Kauno arkivyskupija

Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje švenčiant Šv. Jono Krikštytojo Gimimą ir Arkivyskupijos dangiškojo globėjo dieną.

Koks mano tikėjimas?
Vatican News

Išmokime pasitikėti Dievu, tylėti jo slėpinių akivaizdoje, nuolankiai kontempliuoti didžiuosius darbus, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje.

Sekmadienio homilija. Vardas ir virsmas
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Kaip parenkame vardus savo vaikams? Neretai ieškome populiaraus arba itin originalaus vardo, pernelyg negalvodami, ką jis vėliau reikš pačiam vaikui.

Šventumas pagal Pranciškų (2): atrask, ką savyje turi geriausio

Svarbu tai, kad kiekvienas tikintysis įžvelgtų savo kelią ir išgautų iš savęs geriausia, ką Viešpats asmeniškai į jį įdėjo, ir nešvaistytų jėgų mėgindamas pamėgdžioti tai, kas buvo sumanyta ne jam.

Popiežius Pranciškus: „Žmogus, kuris meldžiasi, gyvena ramiai“

Kiekvienas žmogus ieško gyvenimo prasmės, stengiasi pasiekti svajones, įgyvendinti planus ir viltis, tačiau laimės paslaptis, pasak popiežiaus Pranciškaus – tapti laisvais ir išlaisvintais žmonėmis.

Dievas nėra šeimininkas, o Tėvas
Vatican News

Dievas visuomet yra tėvas, šito neužmirškite! Net pačiose sunkiausiose valandose prisiminkite, kad turim Tėvą, kuris visus myli, primena popiežius Pranciškus. 

Informacijos klastojimas – pirmas žingsnis į diktatūrą
Vatican News

Pirmadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo dienos Evangeliją.

Įdomios detalės apie krikščionybę: Ar moteris yra žmogus?
Gabrielius E. Klimenka OPs - Mysterium Tremendum

Ar tikrai Bažnyčia manė, jog moteris neturi sielos?

Popiežius Pranciškus: pašaukimo atminimas gaivina viltį
Kataliko balsas

Trečiasis „Kataliko balso“ iniciatyvos paruoštas mąstymas, skirtas pasiruošti popiežiaus Pranciškaus vizitui Lietuvoje.

Mažame grūde – gyvybės pradas

Mūsų asmeninės pastangos puoselėjant dvasinį gyvenimą yra niekuo kitu nepakeičiamos, bet be Dievo – Augintojo – jos būtų lygios nuliui.

Šventumas pagal Pranciškų (1) : pasaulį keičia neregima gyvenimo srovė

„Man patinka matyti šventumą kantrioje Dievo tautoje: tėvų, su didele meile auginančių savo vaikus, vyrų ir moterų, dirbančių, kad parneštų duonos į namus, ligonių, garbaus amžiaus, bet ir toliau besišypsančių vienuolių seserų.“

Sekmadienio homilija. Svarbių dalykų pradžia – dažniausiai nepastebima
Kun. Mykolas Sotničenka - Bernardinai.TV

Reikia tų, kurie nekreiptų dėmesio į sėklos mažumą ir ją nuolat sėtų kitų žmonių gyvenimuose.

Tikroji žmogaus vertė paaiškėja ant kryžiaus
Vilniaus arkivyskupija

Arkivysk. G. Grušo homilija Gedulo ir vilties bei Pal. Teofiliaus minėjimo dieną Vilniaus Katedroje.

Dievo įsakymai ir „sveikas nerimas“
Vatican News

Popiežius Pranciškus pradėjo naują trečiadienio bendrųjų audiencijų katechezių ciklą, skirtą Dievo įsakymams.

Būkime druska ir šviesa kitiems
Vatican News

Popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentavo šios dienos Evangelijoje skambėjusią Kristaus Kalno pamokslo ištrauką.

Popiežius: Kas valdo, privalo būti kaip tas, kuris tarnauja
Vatican News

Popiežius Pranciškus pirmadienį Šv. Mortos namų koplyčioje aukotose Mišiose aptarė tris evangelizavimo dimensijas: skelbimą, tarnystę ir veltumą.

Raktas į gerą išpažintį? Nesigėdyti gėdos
Vatican News

Popiežiaus Pranciškaus įvadas italų dvasininko Giacomo Tantardini (1946–2012) maldaknygei „Kas meldžiasi išsigelbės“.

Jonas Paulius II: Tikrasis tikėjimas protą pripažįsta ir jį vertina
Katalikai.lt

Lankydamasis Lietuvoje Jonas Paulius II Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje susitiko su inteligentija.

Sekmadienio vaizdo homilija. Dvasia dovanoja viltį ir ateitį
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Kartą vieno garsaus rabino paklausė, ar jis negalėtų atskleisi Toros (žydų šventraščio) prasmės, stovėdamas ant vienos kojos.