Katechezė | Religija

Popiežiaus homilija. Nevenkime minties apie mūsų laukiančią mirtį
vatikano radijas

Vienus Viešpats pasišauks staigiai, kitus po ilgos ligos. Kokia bus mūsų  gyvenimo pabaiga nežinome, tačiau žinome, kad vieną dieną teks atsisveikinti su šiuo gyvenimu.

Popiežiaus audiencija šventimus gavusiųjų draugijų nariams
vatikano radijas

Ketvirtadienį popiežius priėmė Tarptautinės apaštalinių klero draugijų konfederacijos atstovus. 

Popiežiaus bendroji audiencija. Mišios – kilniausia ir konkrečiausia malda
vatikano radijas

Mišios yra malda – pagrindinė, svarbiausia, kilniausia ir tuo pat metu „konkrečiausia“ malda, – sakė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus homilija. Papiktinimai žeidžia žmonių širdis ir žudo viltį
vatikano radijas

Papiktinimai žeidžia širdis ir žudo viltis, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje.

Popiežius: Tikėjimas įkvepia gerus darbus, geri darbai stiprina tikėjimą
vatikano radijas

Negana vien tikėjimo, kad būtume pasiruošę susitikimui su Viešpačiu ir įeitume į Dangaus karalystę, bet reikia ir meilės artimui.

Vaizdo homilija. Kam žmogui protas?46
Kun. Jonas Chrizostomas - Bernardinai.TV

Perskyra, kuri parodo, ar esame protingos, ar paikos mergaitės, yra durys, simbolizuojančios susitikimą su Kristumi mirties valandą. 

Popiežiaus homilija. Krikščionis neturi būti naivus
vatikano radijas

Penktadienio Mišių Evangelijoje girdėjome Jėzaus palyginimą apie nesąžiningą prievaizdą.

Popiežiaus homilija. Šventoji Dvasia – kūrėja, mes – gyvieji akmenys1
vatikano radijas

Lapkričio 9 dieną Bažnyčia liturgijoje mini Laterano bazilikos, Romos vyskupo katedros, visų bažnyčių mieste ir pasaulyje „motinos ir galvos“ dedikavimo metines.

Mišių svarba, prasmė ir grožis. Popiežius pradėjo naują katechezių ciklą1
vatikano radijas

Labai svarbu, kad mes, krikščionys, gerai suprastume šventųjų Mišių vertę ir prasmę, nes tik taip įmanoma gyventi palaikant ryšį su Dievu, – sakė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus homilija. Nepraraskime sugebėjimo jaustis mylimi2
vatikano radijas

Dievas mus myli visada. Jis meilę dovanoja ne dėl mūsų nuopelnų, bet vien savo iniciatyva.

Popiežiaus homilija. Visi esame Dievo išrinktieji1
vatikano radijas

„Dievo malonės dovanos ir pašaukimas – neatšaukiami“, sako šv. Paulius Laiške romiečiams, kurio ištrauka buvo skaitome pirmadienio Mišių Žodžio liturgijoje.

Popiežius: Krikščionis nesivaiko tuštybės, bet tarnauja broliams ir seserims
vatikano radijas

Jei norime būti tikri Jėzaus mokiniai, nesivaikykime tuštybės, bet tarnaukime broliams ir seserims, kad jų džiaugsmas būtų mūsų džiaugsmas.

Įveikti puikybės demoną79
Kun. Arūnas Peškaitis OFM - Bernardinai.TV

Šiandien Jėzus ragina: nė vieno nevadinkite nei Mokytoju, nei Tėvu, nes visi esate broliai. Tad ar Jėzus paneigia žmogiškąją tėvystę?

Popiežius: Tikime prisikėlimu, esame vilties žmonės
vatikano radijas

Liūdėdami atsisveikiname su žmonėmis, kurie mums buvo artimi ir kurie nuveikė daug gerų darbų, tačiau kartu liturgija stiprina viltį, kad ir jiems ir mums gyvenimas nesibaigia žemiška mirtimi.

„Leisk ateiti pas tave“4

Nors galime racionaliai išaiškinti mirtį biologiniu požiūriu, neįmanoma išgyventi jos kaip „natūralaus“ dalyko. Ji prieštarauja giliausiam žmogaus instinktui.

„Visada kiekvienoje vietoje galime tapti šventi“22

„Oi, esu toks pavargęs, taip daug šiandien dirbau…“ „Vis dėlto sėsk ir paklausyk savo sūnaus, nes jam to reikia.“ Tu prisėdi ir kantriai klausaisi: tai žingsnis šventumo link.

Popiežius: Dievo karalystė turi augti, o ne būti konservuojama
vatikano radijas

Turime su viltimi eiti pirmyn, nes mes „esame išgelbėti viltimi“.

Popiežiaus homilija. Geras ganytojas visada artimas žmonėms
vatikano radijas

Geras ganytojas, geras kunigas, yra su kenčiančiais ir atstumtais žmonėmis, jis nebijo ir nesigėdija savo rankomis prisiliesti prie kenčiančio žmogaus žaizdų.

Popiežius: Geri darbai be meilės nieko neverti27
vatikano radijas

„Tu gali nuveikti daug gerų dalykų, gali laikytis visų įsakymų, bet jei tai darysi be meilės, visi tie darbai bus nieko neverti“, – sakė popiežius Pranciškus.

Vaizdo homilija. Jei nori išmokti mylėti, pasižiūrėk į motiną64
Kun. Algirdas Toliatas - Bernardinai.TV

Meilė Dievui ir meilė artimui – neatskiriamos. Tačiau meilė Dievui gana abstraktus dalykas, tad lengva su ja nejučiomis ir prasilenkti. Kada galiu žinoti, kad išties myliu Dievą? Ir ką reiškia gerai mylėti savo artimą?

Kiek kainuoja Dievo patarnavimai12

Gavau tokį klausimą: Ar galima priimti šv. Komuniją gyvųjų asmenų intencija, kai prašo maldų? Ar Komuniją galima aukoti kaip ir visuotinius atlaidus tik už save arba už mirusiuosius?

Pranciškus: diplomas – didesnės atsakomybės ženklas
vatikano radijas

Šventasis Tėvas pabrėžė, kad universitetinis diplomas neturi būti vien didesnių pinigų sinonimu, bet pirmiausia turi reikšti sugebėjimą priimti didesnę atsakomybę sprendžiant savo laiko problemas.

Popiežiaus homilija. Jėzus atnešė ugnį, kad kovotume1
vatikano radijas

Jėzus mus ragina keisti gyvenimą, atsiversti, niekada nesitaikyti su blogiu, bet su juo kovoti.

Popiežiaus bendroji audiencija. Rojus – mūsų vilties tikslas
vatikano radijas

„Šiandien su manimi būsi rojuje“ (Lk 23,43), – pažadėjo Jėzus kartu su juo nukryžiuotam atgailaujančiam nusikaltėliui.

Popiežiaus homilija. Prašykime malonės įeiti į Kristaus slėpinį7
vatikano radijas

Mes žinome, kad Viešpats pas mus ateina savo Žodyje ir Mišių aukoje, tačiau paties žinojimo negana, žodžių negana, bet reikia įeiti į patį slėpinį, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius: Mokslas tetarnauja integraliai žmogaus plėtrai
vatikano radijas

Popiežių Vatikane aplankė Tel Avivo universiteto rektoriaus vadovaujama delegacija. 

Vaizdo homilija. Didžioji privilegija3
Kun. Bernardas Verbickas OP - Bernardinai.TV

Senovės teisė pripažino visišką autoritetą ir valdžią valstybei – įskaitant ir religiją. Valstybė ir religija buvo viena, ir jos abi priklausė ciesoriui.

Turto menkystė65

Pinigas iš tiesų yra geras tarnas, bet labai blogas šeimininkas, ir tik viena iš mūsų turto išraiškų – ištrauka iš naujos kun. Algirdo Toliato knygos „Gerumo liūnas“.

Nuo savižudiškų minčių išgelbėjo mergelė Marija (2)4

Anksčiau niekada nebuvau galvojusi apie savižudybę, buvau tikinti, gerbiau Bažnyčios mokymą apie gyvenimo vertę. Nemaniau, kad savižudybės tema kada nors bus man asmeniškai tokia aktuali. 

Popiežiaus homilija. Tesimato išorėje, kas yra mūsų viduje2
vatikano radijas

Šios dienos Evangelijoje kalbama apie kitokį žmonių bandymą būti teisiems prieš kitus – apie veidmainystę, apsimetinėjimą, savo tikro veido dangstymą.

Popiežiaus homilija. Neužtrenkime durų norintiems įeiti7
vatikano radijas

Jei užmirštama, kad Dievas už dyką dovanoja išganymą, kad jį mums duoda ne dėl mūsų nuopelnų, bet vien iš meilės, kartu virš visko iškeliamas įstatymas, sakė popiežius.

Popiežius: Tęsti religijų bendradarbiavimą vardan taikos10
vatikano radijas

Visi geros valios žmonės pašaukti darbuotis vardan taikos širdimi, protu ir rankomis. Religijų vaidmuo taikos kūrime ypatingas ir nepamainomas.

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščioniška viltis ir mirties slėpinys
vatikano radijas

Šiandien mes gyvename su amžino gyvenimo viltimi, tačiau tai, kas šiandien yra viltis, vieną dieną taps tikrove – amžinu gyvenimu, kalbėjo popiežius Pranciškus.

Popiežiaus homilija. Kas neklauso Dievo Žodžio, tam tikėjimas tampa ideologija2
vatikano radijas

Antradienio Mišių skaitiniuose nenoras išgirsti ir priimi Dievo Žodį du kartus pavadintas neišmintingumu, kvailumu.

Popiežius: Krikščioniškas gyvenimas tai meilės istorija su Dievu3
vatikano radijas

Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Evangelijoje skambėjusį Jėzaus palyginimą apie vestuvių pokylį.

Vaizdo homilija. Vestuvių drabužis7
Bernardinai.TV

Visais laikais ir įvairias būdas Dievas nepaliauja kviesti žmogų bendrystei. Gali atrodyti, kad, atsiliepiant į kvietimą, Dievui daroma malonė. 

Popiežius: Būkime budrūs, nežaiskime pagal velnio taisykles14
vatikano radijas

Netyrosios dvasios lėtai įeina į mūsų gyvenimą, mus suvedžioja, suvilioja mus keisti kriterijus, atitolina nuo Dievo, veda į supasaulėjimą, padaro drungnais krikščionimis.

Popiežiaus katechezė: laukiame Viešpaties budriai, nepalaužiamai ir veikliai
vatikano radijas

Trečiadienio bendrosios audiencijos pradžioje, prieš pradedant katechezę, buvo perskaitytos eilutės iš Evangelijos pagal Luką 12 skyriaus.

Popiežiaus homilija. Dievo visagalybė – gailestingumas.6
vatikano radijas

Antradienio Mišių pirmasis skaitinys pasakoja apie pranašą Joną, kuris Dievo vardu ragina Ninivės miesto gyventojus atsiversti.

Popiežiaus homilija. Ką darau sutikęs kenčiantį žmogų?
vatikano radijas

Rūpinkimės sužeistais žmonėmis, sekime Gerojo Samariečio pavyzdžiu, - ragino popiežius Pranciškus pirmadienio rytą aukotų Mišių homilijoje.

Popiežius: Gailestingumas – „jaunas vynas“ iš Viešpaties vynuogyno1
vatikano radijas

Viešpats laukia iš mūsų gerumo ir vilties vaisių, – sakė popiežius Pranciškus kreipdamasis į maldininkus, sekmadienio vidudienį susirinkusius į Šv. Petro aikštę.

Vaizdo homilija. Kasdienis budrumas17
Kun. Saulius Bužauskas - Bernardinai.TV

Sulaukus gamtos rudens yra gera pagalvoti ir apie savo gyvenimo rudenį. Kokius vaisius ir kam būsime subrandinę? Ar vien sau? Ar būsime sutikę vynuogyno šeimininką?

Popiežiaus homilija. Gėdos jausmas dėl nuodėmių – malonė, vedanti į atleidimą1
vatikano radijas

„Niekas negali sakyti – „aš esu teisus“, „aš nesu kaip tas arba ana“. Visi esame nusidėjėliai. Sakyčiau, kad tai pirmasis mūsų visų vardas – nusidėjėliai“, – homilijoje sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius Gyvybės akademijai: vyro ir moters sąjunga atsakinga už pasaulį2
vatikano radijas

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios Gyvybės akademijos narius, susirinkusius į savo kasmetinę sesiją.

Popiežiaus homilija. Atraskime savo šaknis, negyvenkime vidinėje tremtyje
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus kalbėjo apie mūsų kaip žmonių, kaip krikščionių, kaip bendruomenės narių tapatybę.

Popiežiaus bendroji audiencija. Krikščionis – vilties misionierius
vatikano radijas

„Krikščionis nėra nelaimių pranašas“, – sakė Pranciškus.

Popiežiaus homilija. Prašykime malonės drąsai ir kantriai sekti Jėzumi
vatikano radijas

„Atėjus metui, kai turėjo būti atimtas iš pasaulio, Jėzus ryžtingai nukreipė savo žingsnius į Jeruzalę“.

Kas teikia Santuokos sakramentą?60

Katalikų tradicijoje vienintelis sakramentas, kurio teikėjas nėra dvasininkas, yra Santuoka.

Trys atspirties taškai: „Žodis“, „Duona“, „Vargšai“
vatikano radijas

Popiežius homilijoje kalbėjo apie veidmainiškumą, apie kurį kalbama 26 eilinio sekmadienio Mišių Evangelijoje.

Vaizdo homilija. Du sūnūs22
Kun. Vladimiras Solovej - Bernardinai.TV

Žvelgiant į šį palyginimą šiandien Bažnyčioje galima išskirti dvi sau priešingas apaštalavimo tendencijas.