Komentarai ir pokalbiai | Religija

Kun. Eitvydas Merkys. Pro gyvenimo iššūkių properšas – su Dievu
Rosita Garškaitė - Kelionė

„Kartais gyvenime atrodo, lyg dideliu greičiu judėtum dviejų uolų link, tarp kurių reikia praplaukti, o tarpas kaskart vis siauresnis“, – kalbėjo kunigas, kuriam ne sykį teko tarp tų uolų nerti.

Naujai susibūrusi grupė puoselėja gedulines giesmes

Giedojimas už mirusiuosius turi turtingas, ilgus amžius puoselėjamas tradicijas, padeda geriau išreikšti ne tik liūdesį, bet ir jį pranokstančią viltį.

Ar iš užmaršties dulkių prikelsime Lietuvos karalaitį?

Bažnytinio paveldo muziejuje – šv. Kazimierui, Lietuvos karalaičiui ir globėjui, skirta ypatinga paroda. Ką mums skelbia unikalus istorinis palikimas?

Kun. Juozapas Minderis. Lietuvai paaukota kunigystė15
Rosita Garškaitė - Kelionė

1987 metais Juozapas Minderis buvo įšventintas į kunigus ir per primicijas savo kunigystę paaukojo Lietuvai, kurios tuo metu dar nebuvo regėjęs.

Evangelizacijos sėkmės pamatas – kunigijos atnaujinimas ir pasauliečių rengimas
Katalikai.lt

Jonas Paulius II, 1993 m. susitikęs su Lietuvos vyskupais, kalbėjo apie būtinybę rūpintis kunigų sielovada ir pasauliečių ugdymu, jų misija Bažnyčioje ir visuomenėje.

Čilės Bažnyčioje – skausminga, bet reikalinga operacija

„Piktnaudžiavimas nebūtų buvęs įmanomas be politinio, socialinio ir religinės galios tinklo, veikusio ištisus 50 metų."

Popiežius Pranciškus: tik laisvėje įmanomas visavertis gyvenimas

Šioje knygoje Pranciškus šiltai ir atvirai kalba apie gailestingumą, moterų teisių svarbą, apie iššūkius, su kuriais susiduria šiandienos jaunimas, ir apie tai, kodėl kova su diskriminacija – tai meilės artimui pagrindas.

Apie palaimintąjį su fufaike

Jei Dievas, tapdamas žmogumi, būtų išvengęs kančios, Jis būtų tarsi koks antropologas, atkeliavęs pagyventi su Amazonijos čiabuvių gentimi.

Šventieji ženklai

Knygoje „Šventieji ženklai“ Romano Guardini atskleidžia pagrindinius krikščioniškojo gyvenimo simbolius ir ženklus. Kokia vidinė nuostata išreiškiama per kryžiaus ženklą, stovėjimą, klūpėjimą?

Keliaujantis pamokslininkas – Lenkijos Bažnyčios sensacija

Apie Lenkijoje gyvenantį misijonierių, borlį dominikoną Adamą Szustaką pasakoja jį sutikę ir jo misijos atgaivinti tikintieji.

Apie tikėjimo galią
Kauno arkivyskupija

Kauno arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus kalba LR Seime minint Gedulo ir vilties dieną. 

Kaip padėti vaikams pažinti Dievą?

„Gerojo Ganytojo katechezė“ padeda vaikams pažinti Dievą ir prie Jo artėti.

Kaune likęs pal. Teofiliaus Matulionio žingsnių aidas

Istorinė apybraiža pasakoja apie pal. vysk. Teofiliaus Matulionio darbus Kaune, jam grįžus po daugelio metų lageriuose.

Šventumo link su Teofiliumi Matulioniu

Prieš metus palaimintuoju paskelbtas Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis (1873–1962) pasižymėjo nepaprastu tvirtumu. Tiek carinės, tiek bolševikinės valdžios kalintas kankinys liko ištikimas kunigo pašaukimui.

Bažnyčia – už moterų prigimtines teises

Bažnyčia kviečia gerbti prigimtines žmogaus teises ir užtikrinti, kad žmogaus orumas nebūtų temdomas smurto. Bet kokia smurto – taip pat ir smurto prieš moteris – forma yra nepateisinama.

Italijos vyskupai: „nepasiduokime baimei ir pykčiui, inicijuokime procesus“

„Šiandien pagaliau turime vyriausybę, tačiau negalime pamiršti ore tvyrojusios įtampos ir konfliktinių situacijų, iškilusių iš pačių šalies gelmių.“

Teofilius
Vytautas Rudys, Ieva Kalpakovaitė - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Pjesė skirta moksleivių rašinių ir piešinių konkursui „Palaimintasis Teofilius ir popiežius Pranciškus“.

Kun. A. Toliatas: Marija po kryžiumi yra turtingesnė nei Marija Betliejuje

„Panašu, kad aš kaip kunigas ieškojau bažnyčios, o bažnyčia ieškojo sau kunigo“, – teigia kunigas Algirdas Toliatas, prisimindamas kelią, kuris jį atvedė į penktadienį atšventintą Švč. Mergelės Marijos bažnyčios koplyčią. 

Kristau, išgirsk mus!

Įsiklausyti į Dievą, kaip Jis įsiklauso į mano šauksmą – taip vyksta pokalbis. Pokalbis, atveriantis sielą dialogui su Dievu.

Kas yra laimė? Palaimintojo Teofiliaus ir popiežiaus Pranciškaus patirtis
Airinga Kneitaitė - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Šiandieninėje visuomenėje visavertės laimės ieškojimą galime palyginti su Šventuoju graliu ir jo paslaptimi. O gal mes tiesiog nežinome – kur ieškoti? Arba nesuvokiame, ko turėtume ieškoti?  

Litanija palaimintajam Teofiliui ir popiežiui Pranciškui
Rapolas Tamoševičius - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos septintokas Rapolas Tamoševičius parašė litaniją, skirtą pal. Teofiliui ir popiežiui Pranciškui.

Kaišiadorių katedra, kur palaimintasis Teofilius

Vis daugiau piligrimų traukia pas palaimintąjį Teofilių Matulionį į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą. Šios 1936 m. konsekruotos šventovės istorija ypač įdomi. 

Šventumo link su Uršule Leduchovska

Būti geru – tai gyventi kitų labui. Šitaip sakydavo besišypsančia šventąja vadinama Uršulė Leduchovska (Urszula Ledóchowska, 1865-1939).

Jonas Paulius II Šiluvoje: Lietuva – tikrosios ramybės išsiilgusi tauta
Katalikai.lt

1993 m. rugsėjo  7 d. Šiluvoje popiežius Jonas Paulius II klausė susirinkusių: „kokia išties yra toji ramybė, kurią stengiatės užtikrinti savo šalyje?“

Neišeinanti iš mados Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios istorija susijusi su dviem garsiomis pavardėmis – V. Landsbergio-Žemkalnio ir R. Kalpoko. Apie tai – videoreportaže.

Vyskupas Teofilius Matulionis alantiškių atsiminimuose
Simona Nicole Baltrušaitis - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Šįkart Jūsų dėmesiui Alantos gimnazijos pirmos klasės gimnazistės Simonos Nicole Baltrušaitis darbas, kuriam vadovavo mokytoja Genė Jakučionienė.

Eucharistijoje – Jo ir mūsų gyvenimas

Mūsų visus žmogiško bendravimo būdus ir asmenines aukas pranoksta išskirtinis bendravimas su pačiu Kristumi per Jo kryžiaus auką, kuri dėl mūsų išganymo kaskart sudabartinama, kai mes dalyvaujame Eucharistijos šventime.

Ką man angelas papasakojo apie popiežių Pranciškų
Algirdas Pauliukėnas - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Buvo ramus vasaros vakaras... Danguje spindėjo pirmosios žvaigždės, kvepėjo vakaro vėsa, netoliese skambėjo žiogo smuiko melodija, vėjas lengvai šiureno medžių lapus... Visame Dievo sukurtame pasaulyje tvyrojo harmonija ir ramybė...

Birželinės pamaldos – prancūzų jėzuitų dovana Lietuvai

XVII–XVIII a. ši pamaldumo praktika iš Prancūzijos per Lenkiją pasiekė ir Lietuvą. Daugiausia prie jos išplitimo prisidėjo tėvai jėzuitai.

Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius
Vanda Ibianska - Artuma

Palikti savo kaimenę ir pasitraukti į Vakarus vyskupui neleido kunigystė, principai, sąžinė ir Tėvynės meilė.

Vatikanas siūlo receptą kaip sužmoginti rinkos ekonomiką

Dokumentas „Ekonomikos ir finansų klausimai“ yra „galinga pasaulinės ekonominės rinkos kraštutinumų kritika”. 

Jono Pauliaus II apsilankymas – pirmasis tokio masto įvykis nepriklausomoje Lietuvoje

Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos VRM Policijos departamento generalinis komisaras Petras Liubertas, pasakoja apie popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje 1993 metais.

Plunksna iš angelo sparno
Jogailė Aušrotaitė - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Prieš pat Velykas paskelbtas per Sekmines pasibaigė Lietuvos moksleivių rašinių ir piešinių konkursas palaimintojo Teofiliaus ir popiežiaus Pranciškaus tema. Renginį organizavo Teofiliaus Matulionio fondas.

Pranciškonų vienuolynas Kauno Žaliakalnyje pokario metais
Vanda Ibianska - Artuma

Žaliakalnyje nuo tarpukario laikų iki pokario metų veikė vyrų pranciškonų vienuolynas.

Begalybė, kurią bandau pažinti


Apie Dievo ir žmogaus susitikimą: „Šv. Trejybės slėpinys talpina savyje begalybę, kur aš, ribota ir maža, esu pakviesta švęsti savo sielos išgelbėjimo istoriją.“

Prisimenant arkivyskupą Mečislovą Reinį
Grasilda Reinytė - Žurnalas „Ateitis“

Net ir kalėjimo prižiūrėtojai liudija, kad jis išliko geros širdies žmogus. Pats neprarasdavo vilties, ir kitiems sugebėdavo padėti.

Trejybės meilė – tikroji Jos ir mūsų laimė

Dievo buvimui bei veikimui nėra pradžios ir nebus pabaigos, o mes atsiradome grynai iš Jo malonės, kad amžinai galėtume kontempliuoti meile degančią Jo širdį.

Lietuvos jaunimas pakeliui į Sinodą

Pasirengimo Sinodui kelionė yra puiki proga Bažnyčiai iš tiesų susitikti ir išgirsti jauną žmogų ten, kur jis yra.

Jonas Paulius II: Kryžiaus lemtis kliuvo daugeliui jūsų tautiečių
Katalikai.lt

Popiežius Jonas Paulius II Kryžių kalne susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie svarbiausią išganymo istorijos paslaptį – kryžių.

„Konfucijus ir Kristus“ – nauja prof. R. Dulskio knyga

Kai susitinka dvi skirtingos didžios kultūros, jos turi dvi galimybes: viena nuo kitos atsiriboti „puikybės ir baimės sienomis“ arba viena su kita komunikuoti, viena kitą ignoruoti arba integruoti viena kitos vertybes.

Kad Geroji naujiena pasiektų ir atskirtuosius nuo visuomenės
XFM Radijas

Kiekvieną kartą pamokslaujant kaliniams reikia priminti sau, kad nors dalis tų žmonių yra baisūs nusikaltėliai, jų akyse galima pamatyti širdį ir sielą.

Naujosios Sekminės Bažnyčioje: atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje
Artuma

Apie Dievo įkvėptą charizminį atsinaujinimą pokalbyje su bendruomenės „Gyvieji akmenys“ koordinatore Rūta Šalaševičiene.

Arkiv. G. Grušas: Norėti būti laisvam ir laimingam reiškia norėti būti šventam
Vilniaus arkivyskupija

Žmogus yra laisvas būti šventas. Žinoma, daug dažniau mes norėtume nebūti šventi. Dažnai atrodo, kad šventumas pernelyg įpareigoja, atrodo, kad šventumas suvaržo. 

Vilniaus Kalvarijų atstatymo stebuklas

1963 m. sugriautų Vilniaus Kalvarijų atstatymą lydėjo stebuklai.

Apie laimę susikalbėti

Sekminės – didžiausia gegužės šventė, o aš taip seniai laukiu progos papasakoti apie savo mėgstamiausią Sekminių stebuklą. Apie tai pradėjau galvoti prieš keletą metų, kai po pertraukos vėl grįžau prie akademinių tekstų.

Mums visiems pradėtas tyrimas

Laikraščiai klykauja apie nerimą keliančias naujienas: korupciją, piktnaudžiavimą padėtimi, žlungančius aljansus, skandalų audros nušluojamus pareigūnus, įtarimo rūdžių pagraužtas amžinas institucijas. Ką rodo šie ženklai? 

Sekminės – išganymo viršūnė

Laukiame Sekminių – mūsų išganymo viršūnės, nes Šventoji Dvasia apvainikavo Išganytojo gimimą, mirtį, prisikėlimą iš numirusių ir įžengimą į dangų.

Birštone – ne tik į sanatoriją, bet ir į muziejų

„Žmonės ateina į muziejų mokytis, pažinti. Taip pat pasipildyti, atsigauti“, – kalba Birštono sakralinio muziejaus vadovė Roma Zajančkauskienė. 

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

Bažnyčia pastatyta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto iniciatyva 1409 m. ir jai suteiktas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą titulas. 

Ką gi švenčiame per Sekmines?

Sekminės buvo švenčiamos dar iki Šventosios Dvasios nužengimo, tai yra iki krikščionių Sekminių.