Religija

Kas yra laimė? Palaimintojo Teofiliaus ir popiežiaus Pranciškaus patirtis
Airinga Kneitaitė - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Šiandieninėje visuomenėje visavertės laimės ieškojimą galime palyginti su Šventuoju graliu ir jo paslaptimi. O gal mes tiesiog nežinome – kur ieškoti? Arba nesuvokiame, ko turėtume ieškoti?  

„Christian Media Center“: Beduinų Khan al Ahmar kaimo mokyklai iškilo grėsmė būti uždarytai

Ši mokykla vadinama „Padangų mokykla“, nes buvo pastatyta iš daugiau nei 2200 perdirbtų padangų, smėlio ir purvo, kadangi čia gyvenantiems beduinams yra draudžiama naudoti cementą.

Raktas į gerą išpažintį? Nesigėdyti gėdos
vatikano radijas

Popiežiaus Pranciškaus įvadas italų dvasininko Giacomo Tantardini (1946–2012) maldaknygei „Kas meldžiasi išsigelbės“.

Jonas Paulius II: Tikrasis tikėjimas protą pripažįsta ir jį vertina
Katalikai.lt

Lankydamasis Lietuvoje Jonas Paulius II Vilniaus universiteto šv. Jonų bažnyčioje susitiko su inteligentija.

Stebuklas atveria kelią Guadalupės Ortiz beatifikacijai

Po Guadalupės mirties daugelis žmonių iš įvairiausių šalių, taip pat ir iš Lietuvos, liudija apie Guadalupe‘ės užtarimu gautas malones

Sekmadienio vaizdo homilija. Dvasia dovanoja viltį ir ateitį
Kun. Vytautas Sadauskas SJ - Bernardinai.TV

Kartą vieno garsaus rabino paklausė, ar jis negalėtų atskleisi Toros (žydų šventraščio) prasmės, stovėdamas ant vienos kojos. 

Sekti Jėzumi – didžiausia dovana

Apmąstydami sekmadienio Evangeliją įsitikiname – Dievas leidžia šėtonui mus gundyti, kad parodytų, kaip su tikėjimu bei malda jį atremiant, mumyse išryškėja Kristaus atvaizdas.

Litanija palaimintajam Teofiliui ir popiežiui Pranciškui
Rapolas Tamoševičius - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos septintokas Rapolas Tamoševičius parašė litaniją, skirtą pal. Teofiliui ir popiežiui Pranciškui.

Atiduota Jėzaus Širdis – iki galo išlieta malonė

Trečiąjį penktadienį po Sekminių Katalikų Bažnyčia švenčia Švenčiausiosios Jėzaus Širdies iškilmę.

Dalai Lamos XIV vizito Vilniuje organizatoriai dalinasi svarbia informacija

Artėjant Nobelio premijos laureato ir Tibeto dvasinio lyderio vizitui, organizatoriai atsako į dažniausiai užduodamus klausimus. 

Toronto Prisikėlimo parapijos jubiliejus
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Birželio 3 d. išeivijos lietuvių Toronto Prisikėlimo parapija šventė 65 metų jubiliejų, skaičiuojant nuo pirmųjų šv. Mišių, kurios 1953-aisiais vyko kino teatre.

Dievo meilės atminimas atskleidžia mūsų tapatybę
Kauno arkivyskupija

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ: „Viešpatie, apsaugok mus nuo dvasinės sklerozės – kai užmiršę Tavo pagalbą nuolat dejuojame ir skundžiamės.“

Atsakingas socialinių tinklų naudojimas
vatikano radijas

Popiežiaus Pranciškaus birželio mėnesio maldos intencija.

Kaišiadorių katedra, kur palaimintasis Teofilius

Vis daugiau piligrimų traukia pas palaimintąjį Teofilių Matulionį į Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedrą. Šios 1936 m. konsekruotos šventovės istorija ypač įdomi. 

Ar Bažnyčia galėtų apsieiti be liturgijos?

Į klausimą atsako dr. diak. Benas Ulevičius: „liturgija yra kaip Jėzaus Kristaus drabužis, kurį palietęs gali pagyti“.

Šventumo link su Uršule Leduchovska

Būti geru – tai gyventi kitų labui. Šitaip sakydavo besišypsančia šventąja vadinama Uršulė Leduchovska (Urszula Ledóchowska, 1865-1939).

Jonas Paulius II Šiluvoje: Lietuva – tikrosios ramybės išsiilgusi tauta
Katalikai.lt

1993 m. rugsėjo  7 d. Šiluvoje popiežius Jonas Paulius II klausė susirinkusių: „kokia išties yra toji ramybė, kurią stengiatės užtikrinti savo šalyje?“

Sportas ugdo
vatikano radijas

Vatikane pristatytas naujas Bažnyčios dokumentas, kalbantis apie sporto ugdomąjį potencialą, sporto varžybų dvasios ir krikščionių pašaukimo siekti šventumo panašumus.

Ekumenizmas – ne tik teologų užduotis
vatikano radijas

Ekumeniniame dialoge turi dalyvauti kiek įmanoma daugiau tikinčiųjų, sakė popiežius Pranciškus priėmęs liuteronų delegaciją iš Vokietijos. 

Neišeinanti iš mados Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios istorija susijusi su dviem garsiomis pavardėmis – V. Landsbergio-Žemkalnio ir R. Kalpoko. Apie tai – videoreportaže.

Vyskupas Teofilius Matulionis alantiškių atsiminimuose
Simona Nicole Baltrušaitis - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Šįkart Jūsų dėmesiui Alantos gimnazijos pirmos klasės gimnazistės Simonos Nicole Baltrušaitis darbas, kuriam vadovavo mokytoja Genė Jakučionienė.

JAV išteisintas gėjams vestuvinį tortą atsisakęs kepti konditeris

Jungtinių Amerikos Valstijų Aukščiausias Teismas išteisino vestuvių tortą gėjų porai dėl religinių įsitikinimų atsisakiusį kepti konditerį.

Martyno Liuterio apmąstymų rinkinys

Reformacijos 500 metų jubiliejaus proga išleistoje knygoje – Martyno Liuterio mintys, parinktos iš jo raštų. 

Lietuvos mokslininkas paneigė nuo IV a. vyravusią gotų Biblijos kilmės teoriją
VU naujienos

Atlikęs gotų tekstų kalbos tyrimą, A. Ratkus įrodė, kad Biblijos vertimo į gotų kalbą priskyrimas gotų vyskupui Vulfilai – klaidingas.

Popiežiaus vadovautos Devintinės Ostijoje. Eucharistija – mūsų maistas ir namai
vatikano radijas

Devintines – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę – popiežius Pranciškus šventė kartu su šalia Romos esančio Ostijos miesto gyventojais.

Knyga apie amžinybę „Jis viską daro nauja“

Knygų „Žavingoji“ ir „Laukinis širdyje“ autorius Johnas Eldredge’as kviečia atidžiau pažvelgti į stulbinamą Dievo pažadą atkurti Dangų ir Žemę.

Pal. Teofiliaus Matulionio pirmosios beatifikacijos metinės Kaišiadoryse

Kaišiadorių vyskupijoje birželio 14-17 dienomis bus minimos pirmosios arkivyskupo ir kankinio beatifikacijos metinės. 

Ruošiamės popiežiaus Pranciškaus vizitui: mąstymas apie vilties kelią
Kataliko balsas

Jėzaus susitikimas su dviem Emauso mokiniais yra trumpas. Tačiau jame glūdi visa Bažnyčios paskirtis. Jis mums sako, jog krikščioniškoji bendruomenė neužsidaro tvirtovėje. 

Kardinolai kartu su popiežiumi turi ieškoti naujų evangelizacijos būdų
vatikano radijas

Arkivyskupas Becciu: „Plinta nukrikščioninimas, ypač Vakarų pasaulyje, tad mūsų kuklus indėlis – atrasti naujas ir tinkamas šiems laikams evangelizacijos formas. Visuomet bendrystėje su popiežiumi: su juo turime kurti naujoves Bažnyčiai.“

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Simonas iš Lipnicos

Šv. Simonas gimė Lenkijos miestelyje Lipnicos Murovanos tarp 1435 ir 1440 metų. 1454 metais įstojo į Krokuvos Jogailos universitetą.

Toronto Prisikėlimo parapijai – 65-eri: Lietuvos inteligentijos žiedas už Atlanto
Monika Midverytė OFS - MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Čia susitelkė tie, kuriems Lietuvoje grėsė represijos – karininkai, advokatai, profesoriai, kunigai, mokytojai, stambesni ūkininkai. Tokiu būdu Kanadoje atsirado naujas lietuvybės židinys, kuris šiemet švenčia 65 metų jubiliejų.

Devintinių vaizdo homilija. Noriu ir aš tapti duona dėl kitų
Mons. Kęstutis Latoža - Bernardinai.TV

Devintinės – šventė, per kurią apmąstome Eucharistiją. Kas iš esmės ji yra?

Liturgija – Dievo pastangos būti su žmogumi

Kas yra liturgija? Į šį klausimą atsako dr. diak. Benas Ulevičius.

Eucharistijoje – Jo ir mūsų gyvenimas

Mūsų visus žmogiško bendravimo būdus ir asmenines aukas pranoksta išskirtinis bendravimas su pačiu Kristumi per Jo kryžiaus auką, kuri dėl mūsų išganymo kaskart sudabartinama, kai mes dalyvaujame Eucharistijos šventime.

Ką man angelas papasakojo apie popiežių Pranciškų
Algirdas Pauliukėnas - Palaimintojo Teofiliaus Matulionio labdaros ir paramos fondas

Buvo ramus vasaros vakaras... Danguje spindėjo pirmosios žvaigždės, kvepėjo vakaro vėsa, netoliese skambėjo žiogo smuiko melodija, vėjas lengvai šiureno medžių lapus... Visame Dievo sukurtame pasaulyje tvyrojo harmonija ir ramybė...

Kaip melstis birželines pamaldas?

Birželio mėnesį Katalikų Bažnyčia meldžiasi Švenčiausiajai Jėzaus širdžiai.

Leiskime, kad mus formuotų Šventoji Dvasia
vatikano radijas

Tęsdamas trečiadienio audiencijų katechezes apie Sutvirtinimo sakramentą, popiežius Pranciškus kalbėjo apie šį sakramentą kaip labai svarbią viso „įkrikščioninimo“ proceso dalį.

Birželinės pamaldos – prancūzų jėzuitų dovana Lietuvai

XVII–XVIII a. ši pamaldumo praktika iš Prancūzijos per Lenkiją pasiekė ir Lietuvą. Daugiausia prie jos išplitimo prisidėjo tėvai jėzuitai.

Šešios pranciškonų provincijos JAV nusprendė susijungti
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

„Mes su kitais provincijų ministrais esame labai patenkinti balsavimo rezultatais, – sako br. David Gaa OFM, Šv. Barbaros provincijos ministras. – Tai svarbus žingsnis atgaivinant pranciškonų gyvenimą Jungtinėse Valstijose.“

Kardinolas Mulleris: Genderizmo ideologija suvešėjo ideologiniame vakuume

Kardinolas Gerhardas Mulleris, kalbėdamas apie genderizmo ideologijos iškilimą, pareiškė, kad ji suklestėjo ideologiniame vakuume, kuris liko po to, kai fašizmas ir komunizmas žlugo kaip „naujosios religijos“, rašo „Catholic News Agency“.

Netrukus gali būti pradėta byla dėl G. K. Chestertono paskelbimo šventuoju

Į pabaigą artėjant katalikų mąstytojo Gilberto Keitho Chestertono gyvenimo tyrimui, rašytojo gerbėjai visame pasaulyje viliasi, kad netrukus gali būti pradėta byla dėl jo paskelbimo šventuoju, rašo dienraštis „Crux Now“.

Pranciškonų spaustuvė Jeruzalėje: tarp tradicijos ir modernybės
MBO Lietuvos Šv. Kazimiero provincija

Pranciškonų spaustuvė Šventojoje Žemėje buvo įkurta 1848 metais. Tuo metu broliams reikėjo spausdinimo kambario, kad galėtų platinti knygas ne krikščioniškoje aplinkoje. 

Liaudies pamaldumo Švenčiausiajai Marijai praktikos: giesmės Marijai ir malda „Viešpaties angelas“

Įvairios giesmės Marijai bei visiems gerai žinoma malda „Viešpaties angelas“ taip pat yra liaudies pamaldumo praktikos, kuriomis tikintieji kreipiasi į Dievo Motiną užtarimo.

Kun Artūras Kazlauskas. „Rožinis – lobis, kurį reikia atrasti“1
„Magnificat“

Rožinis yra taikos malda dėl jo nešamų artimo meilės vaisių. Tinkamai kalbamas, kaip tikra meditacinė malda, rožinis, padėdamas susitikti su Kristumi jo slėpiniuose. 

Birželio 14-ąją Lietuvoje bus minimas pal. T. Matulionis

2018 m. gegužės 21 d. Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija išleido dekretą, kuriuo visose Lietuvos vyskupijose kasmet birželio 14 dieną leidžiamas palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio laisvas minėjimas.

Popiežius: išsivaduokime iš laisvę varžančių schemų ir siekime šventumo
vatikano radijas

Popiežius Pranciškus, šv. Mišių homilijoje kalbėjo apie šventumą.

Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius
Vanda Ibianska - Artuma

Palikti savo kaimenę ir pasitraukti į Vakarus vyskupui neleido kunigystė, principai, sąžinė ir Tėvynės meilė.

Popiežiaus Jono Pauliaus II žinia Lietuvai: „Dievas jus pašaukė į savo nuostabią šviesą“

Laukdami popiežiaus Pranciškaus vizito, prisimename pirmojo Lietuvą aplankiusio popiežiaus Jono Pauliaus II kalbas. Šventose Mišiose Vingio parke popiežius kalbėjo apie krikštą.

Vatikanas siūlo receptą kaip sužmoginti rinkos ekonomiką

Dokumentas „Ekonomikos ir finansų klausimai“ yra „galinga pasaulinės ekonominės rinkos kraštutinumų kritika”. 

Jono Pauliaus II apsilankymas – pirmasis tokio masto įvykis nepriklausomoje Lietuvoje

Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos VRM Policijos departamento generalinis komisaras Petras Liubertas, pasakoja apie popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje 1993 metais.