Kun. Valdas Aušra. „Draugo" archyvo nuotrauka

Kunigas dr. Valdas Aušra kartu su Mažosios Lietuvos fondu ir draugija dviejų dienų renginių ciklu kviečia Čikagos lietuvius paminėti Reformacijos 500 metų sukaktį.

Artėjančio renginio proga pasaulio lietuvių laikraštis „Draugas” kalbasi su kunigu dr. Valdu Aušra.

Šis dviejų dienų renginių ciklas yra ypatingas Reformacijos jubiliejaus paminėjimas, kodėl nutarėte tokį renginį organizuoti?

Mažosios Lietuvos fondas ir draugija – organizacija, kuri siekia įamžinti ir kiek įmanoma išsaugoti Mažosios Lietuvos kultūrinį ir istorinį paveldą, finansuoja knygų, liečiančių to krašto istorinį palikimą, leidybą, remia lietuviškojo jaunimo, gyvenančio dabartinėje Kaliningrado srityje, kultūrinę veiklą.

Šiais metais visas pasaulis švenčia Reformacijos 500 metų jubiliejų. O Lietuvos valstybė šiuos metus paskelbė Reformacijos metais! Tai kaip mes, būdami tos kultūros palikuonys, galėjome nepažymėti tokios datos?! Todėl tokiai minčiai užgimus dar prieš metus, truko laiko, kol ji galutinai susikristalizavo.

Nors mes ir minime religijos istorijos momentą, tačiau mano pasirinkimas jį pažymėti įgavo kiek kitokį „atspalvį” – nutariau pažvelgti per Reformacijos padarytos įtakos Lietuvos kultūrai ir jos raidai prizmę. Juk tik šiam judėjimui turime būti dėkingi už pirmąją lietuvišką knygą, pirmą Švento Rašto vertimą į lietuvių kalbą, pirmą lietuvių kalbos gramatiką, pirmą… – labai daug pirmų!

Humanitarinių mokslų daktarė Kristina Blockytė-Naujokė šeštadienio paskaitoje bandys papasakoti apie tokią Reformacijos įtaką Lietuvos kultūrai. Tačiau, jeigu švęsti, tai švęsti... Koks šventimas be dainos?

Esu labai dėkingas Dariui Polikaičiui ir meno ansambliui „Dainava” už bendradarbiavimą ir koncerto paruošimą. Teko mums pasukti galvas, kaip kuo įdomiau pateikti, kad susirinkę žiūrovai neliktų vien tik pasyvūs klausytojai, bet ir aktyvūs dalyviai. Tai mano jau penktasis bendras projektas su šiuo nuostabiu ansambliu.

Pažįstu Jus kaip gerą istorijos žinovą, papasakokite skaitytojams apie Reformacijos reikšmę bei svarbą religijos istorijoje.

To neįmanoma aprašyti viename straipsnyje, o tuo labiau vienoje pastraipoje Reformacijos pradininku bei varikliu laikomo kun. dr. Martyno Liuterio reikšmės ne tik religijos, bet ir viso pasaulio istorijoje.

Reformacijos pradžia yra laikoma 1517 metų spalio 31 diena – Visų Šventųjų šventės išvakarės, kada kunigas dr. Martynas Liuteris prie Wittenbergo pilies bažnyčios durų, kurios tarnavo kaip miesto skelbimų lenta, prikalė savo įžymiąsias 95 Tezes. Jose jis išdėstė savo kritišką požiūrį į indulgencijų pardavimo būdu renkamas lėšas Romos Petro bazilikos statybai. Apie tai yra parašyta daug knygų. Keletas jų yra išversta ir į lietuvių kalbą.

Trumpai tariant, galima būtų paminėti kelis aspektus. Pirmiausia liuteronų tradicija ragina tikinčiuosius gilintis į pirminį šaltinį, aprašantį Dievo santykį su žmogumi – Šventąjį Raštą. Jau vien dėl šios priežasties šešioliktojo amžiaus pradžioje visuomenėje turėjo įvykti dideli pakitimai.

Pirma, Biblijos negalėjo įsigyti visi, kas norėjo, nes buvo brangi ir reta, prieinama tik turtingiesiems tol, kol Gutenbergas išrado būdą knygas spausdinti. Taip jau sutapo, nors teigiama, kad sutapimų nebūna, bet būtent Reformacijos pradžioje jau egzistavo šis greitas ir palyginus pigus raštų dauginimo būdas.

Antra, Biblija turėjo būti spausdinama žmonių kalbama kalba. Tuo metu praktiškai tebuvo įmanoma turėti tik lotynišką Vulgata (Biblijos. Red.) egzempliorių. Bet lotynų kalba buvo aukštuomenės ir mokslo kalba, ne eilinių žmonių. M. Liuteris, išvertęs bibliją į vokiečių kalbą, ne tik padarė ją pasiekiamą masėms, bet kartu ir sunormino vokiečių kalbą.

Trečia, norint skaityti Dievo žodį, kad ir savo kalba, reikia mokėti skaityti, todėl išaugo poreikis mokyti rašto. Įdomu, kad Martynas Liuteris jau tada kategoriškai teigė, kad mokyti reikia visus – berniukus ir mergaites, neišskiriant nei vieno. Mažosios Lietuvos teritorijoje neilgai trukus buvo įkurta net 400 pradinių mokyklų, kur vaikai buvo mokomi jų tėvų kalba skaityti ir rašyti.

Todėl nenuostabu, kad ir pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo Katekizmas – susideda iš trijų dalių. Abėcėlės – jei nori sužinoti, ką sako Dievo žodis, turi išmokti skaityti! Katekizmo – t. y. glausto supratimo apie tai, ko Dievas moko mus ir iš mūsų nori. Ir giesmyno – perskaičius ir supratus apie mus mylintį Dievą, mus apima begalinis džiugesys, o besidžiaugiantis žmogus dainuoja!

Žinoma, yra ir kitų teologinių skirtumų, bet nenorėčiau labai išsiplėsti. Šeštadienio paskaitos metu tas temas trumpai apibūdinsiu.

Kaip tuometė Lietuva priėmė naujas reformacijos idėjas?

Mano nuomone, Lietuva buvo pasiruošusi priimti Reformaciją. Krikščionybė, kaip valstybinė religija, Lietuvoje buvo gana jaunas reiškinys, giliai neįleidęs savo šaknų, kaip kitose Europos valstybėse. Todėl pradžioje Reformacijos idėjos plito gana greitai. Tuo labiau kad didelė dalis Lietuvos aukštuomenės, vedama Radvilų giminės, matė naujas reformas kaip galimą įrankį ir skirties tašką atsispiriant lenkų aukštuomenės didėjančiai įtakai. Jau 1525 metais Žygimantas Senasis uždraudė viešai skelbti Reformacijos idėjas Lietuvoje.

Nors yra ženklų, kad karalienė Bona lyg ir globojo tų idėjų skelbėjus. Stanislovas Rapolionis ir Abraomas Kulvietis yra laikomi pirmaisiais žymiais liuteronizmo idėjų skelbėjais Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje. Kulvietis 1540 metais įsteigė Vilniuje aukštesniąją mokyklą, kur mokėsi 60 jaunuolių. Deja, po dvejų metų, nepaisant karalienės Bonos ir Žygimanto Augusto globos, mokykla buvo uždaryta, o Kulvietis turėjo trauktis į Karaliaučių. Jame kartu su Rapolioniu, kuris Wittenbergo universitete buvo apsigynęs daktaratą, remiamas Prūsijos valdovo Albrechto Didžiojo, tapo Karaliaučiaus Albertinos universiteto steigėjais. Nuo to laiko lietuviško spausdinto žodžio centru tapo Mažoji Lietuva – rytų Prūsija.

(..) Grįžtant prie renginio - didžiausi mano pagalbininkai yra Mažosios Lietuvos fondo ir draugijos valdybos nariai, kurie palaikė mano idėją ir aktyviai talkina. Dariaus Polikaičio pagalba buvo neįkainojama rengiant koncerto programą, kur be meninio ansamblio „Dainava” žiūrovas išvys gerai pažįstamą ir mylimą solistę iš Čikagos, sopraną Nidą Grigalavičiūtę bei tenorą ir kompozitorių Martyną Matutį.

Čikagiečiams pristatysime dar visai nežinomą, jaunosios kartos klasikinės gitaros ir renesanso liutnios virtuozą Joną Kublicką (24 m.). Tikimės, kad Jonas, muzikos magistras, rengiantis rečitalius bei jungtinius pasirodymus su alternatyvios bei klasikinės muzikos atstovais, sudomins klausytojus ir įneš į koncerto programą naujovių. Šiuo metu atlikėjas koncertuoja Honkonge (Kinija) ir išsamesnio interviu skaitytojams negalėtume pateikti. Tačiau Dariaus ir mano nuomone, tai gitaros virtuozas, kurį išgirsti melomanams bus tikras malonumas.

Koncerto metu skambės daug vargonų muzikos kartu su pučiamųjų kvartetu, F. Mendelssohno bei J. S. Bacho kūriniai, farmonizuotos prūsų liaudies dainos bei kt. Mano galva, repertuaras labai atsakingai atrinktas ir atspindintis Reformacijos epochą, o klausytojai turės puikių galimybių tuo įsitikinti.

Ačiū kunigui dr. Valdui Aušrai už pokalbį ir belieka pridurti, kad Reformacijos 500-jų metinių paminėjimo šventė prasideda lapkričio 11 d., šeštadienį, 12 valandą po pietų, PLC Dailės muziejaus „Sielos” galerijoje, kur dr. Kristina Blockytė-Naujokė skaitys paskaitą „Reformacija Lietuvoje ir jos poveikis kultūros raidai”, o sekmadienį, lapkričio 12 d., 3 val. po pietų, Trinity Lutheran Church – 6850 W. 159 St., Tinley Park, IL 60477 – koncertas „Soli Deo Gloria: Lietuva ir Reformacija”. Bilieto kaina suaugusiems – 25 dol., jaunimui iki 18 metų – 15 dol., o vaikams iki 10 metų – koncertas nemokamas. Bilietus galima įsigyti įprastinėse bilietų pardavimo vietose.

Kalbėjosi Giedrė Vencius