Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: „Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Dykumoje šaukiančiojo balsas: 'Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!'“
    Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje.
    Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.

Iz 40, 1–5. 9–11: Taisykite Viešpačiui kelią!

Ps 85, 9ab–10. 11–12. 13–14. P.: Parodyk mums, Viešpatie, savo gerumą, suteik išganingą pagalbą.

2 Pt 3, 8–14: Mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės


Homilijos autorius – kun. Algirdas Toliatas, Lietuvos policijos kapelionas.

 Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai