Nuotraukos autorius Vygintas Skaraitis/BFL 
© Baltijos fotografijos linija

Spalio mėnesį vizitavusi tarptautinė ekspertų grupė neigiamai įvertino dvi iš keturių Lietuvos edukologijos universiteto veiklos sritis – „Strateginis valdymas“ bei „Mokslo ir (arba) meno veikla“. Ekspertų pateiktos išvados buvo svarstytos Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos posėdyje pirmadienį, kur komisijos nariai pritarė ekspertų išvadoms. Atsižvelgiant į ekspertų grupės vertinimo išvadas bei Aukštųjų mokyklų vertinimo komisijos pritarimą, Studijų kokybės vertinimo centro direktorius antradienį priėmė sprendimą Lietuvos edukologijos universiteto veiklą vertinti neigiamai.

Nesutikdama su šiuo sprendimu aukštoji mokykla gali per 14 dienų pateikti skundą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro sudarytai komisijai, o taip pat per 30 dienų skųstis teismui.

Vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymo 43 straipsnio nuostatomis pakartotinis neigiamas aukštosios mokyklos veiklos įvertinimas yra pagrindas panaikinti leidimą vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą.

Kaip 2017 m. vertinimo išvadose konstatavo tarptautinė ekspertų grupė, pagrindiniai Lietuvos edukologijos universiteto strateginio valdymo trūkumai yra šie: universiteto strateginis planas neatspindi išorinės aplinkos keliamų iššūkių, todėl nėra pagrįstas kaip galintis padėti universitetui įgyvendinti jo misiją. Strateginis planas yra pernelyg ambicingas, jam trūksta aiškumo, ypač kokybinių rodiklių srityje; aiškiai nesuvokiama strateginio plano stebėsenos įgyvendinimo prasmė. Universitetas neatlieka rizikos analizės ir nevaldo rizikos, nors tai yra neišvengiama, pvz., susijungimo, finansų, personalo valdymo srityse.

Apibendrindama Strateginio valdymo srities vertinimą, ekspertų grupė teigia nemananti, kad dabartiniai vadovai yra pajėgūs ar turi pakankamai išteklių nustatytiems trūkumams pašalinti.

Kita neigiamai ekspertų grupės įvertinta sritis – Mokslo ir (arba) meno veikla. Pagrindiniai šios veiklos trūkumai: mokslinių tyrimų darbotvarkė turi būti dar kryptingesnė ir ne tik edukologijos mokslų srityje, kad geriau atitiktų Universiteto profilį. LEU mokslinis produktyvumas yra menkas ir paskutiniu metu dar labiau sumažėjo. Nepakankamai edukologijos krypties mokslinių publikacijų skelbiama pripažintuose tarptautiniuose žurnaluose. Yra mažai įrodymų, kad mokslo veiklos strateginis valdymas vykdomas ne tik valdant žmogiškuosius išteklius, bet ir organizuojant tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą. Neatlikta ilgalaikių mokslinių tyrimų partnerių poveikio Universiteto vykdomiems moksliniams tyrimams analizė. 

Ekspertai, vertinę aukštosios mokyklos veiklą, pažymėjo, kad jie aiškiai suvokia, jog antrasis neigiamas aukštosios mokyklos veiklos vertinimas lems leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą panaikinimą. Vertinimo metu ekspertų grupė pastebėjo gerosios praktikos pavyzdžių ir suformulavo rekomendacijas, kurias, ekspertų nuomone, aukštosios mokyklos taryba ir administracija turėtų panaudoti gerindama veiklą iki kol bus priimtas sprendimas dėl leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą panaikinimo.

lrt