Gruodžio 16-ąją Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas įšventino kun. Darių Trijonį vyskupu.

Kunigą Darių Trijonį į vyskupystės šventimus atlydėjo prelatas Juozas Šiurys (kairėje) ir kun. Kęstutis Palikša (dešinėje). Nuotraukos autorė Laima Penek

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Pažadėjęs saugoti tikėjimo paveldą, ištikimai atlikti vyskupo tarnystę, kun. Darius Trijonis vyskupų rankų uždėjimu ir šventimų malda buvo įšventintas vyskupu. Įteikti vyskupiški ženklai: žiedas, mitra ir pastoralas. Naująjį vyskupą pasveikino visi vyskupai, tikintieji palydėjo gausiais plojimais.

Būsimasis vyskupas šešis kartus klausiamas skirtingų klausimų atsako NORIU. Tepadeda jam Dievas! Po to giedama Visų Šventųjų litanija. Meldžiame, kad visi šventieji ir šventosios lydėtų būsimą vyskupą jo tarnystėjeNuotraukos autorė Laima Penek

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Prelatas Juozas Šiurys perskaitė ir tikintiesiems parodė Popiežiaus Pranciškaus dekretą, kuriuo pranešama, kad kunigas Darius Trijonis parinktas būti Vilniaus vyskupu augziliaru ir tituliniu Fissianos vyskupu. Nuotraukos autorė Laima Penek

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Apaštalai, gavę Šventąją Dvasią, rankų uždėjimu ir malda savo įpėdiniams perdavė Šventosios Dvasios dovaną, kuri iki mūsų dienų nenutrūkstama gija suteikiama vyskupo šventimais. Arkivyskupas Gintaras Grušas tyloje deda rankas ant kun. Dariaus Trijonio galvos. Nuotraukos autorė Laima Penek

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Įšventinimo maldos metu du diakonai laiko virš įšventinamojo galvos Evangelijų knygą. Šitaip būdamas po Evangelijų knyga įšventinamasis turi prisiminti, kad visa jo, kaip vyskupo, esmė yra Kristaus Evangelijoje. Nuotraukos autorė Laima Penek

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Ką tik pašventintas vyskupas sveikinamas gausiais plojimais! Nuotraukos autorė Laima Penek

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Nuotraukos autorė Laima Penek

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Nuotraukos autorė Laima Penek

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Vyskupo šventimuose dalyvavę vyskupai po šv. Mišių. Nuotraukos autorė Laima Penek

Vilniaus arkivyskupijos inf.

Vyskupo Dariaus Trijonio herbe vaizduojamos septynios žalios kalvos simbolizuoja Telšių miestą. Auksinė M raidė – tai Mergelė Marija, o balta lelija simbolizuoja šv. Antaną, o taip pat ir šv. Kazimierą.

Lotyniškas šūkis „in simplicitate et sinceritate Dei“ yra paimtas iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams, kuriame jis mini, jog „mes vadovavomės iš Dievo einančiu paprastumu bei nuoširdumu – ir ne kūniška išmintimi, bet Dievo malone“ (2 Kor 1, 12b). 

Vyskupo Dariaus Trijonio konsekracija