Marija prabilo:
    „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų padarė man Visagalis, ir šventas yra jo vardas!
    Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido išdidžios širdies žmones. Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius. Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia.
    Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą, kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – Abraomui ir jo palikuonims per amžius“.
    Marija išbuvo pas Elzbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.

1 Sam 1, 24–28: Ona dėkoja už Samuelio gimimą

1 Sam 2, 1. 4–5. 6–7. 8. P.: Mano širdis džiaugiasi Viešpačiu, Gelbėtoju mano.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Magnificat – Marijos džiaugsmo giesmė, prasidedanti žodžiais Magnificat anima mea Dominant (lot. „Mano siela garbina Viešpatį“), Katalikų Bažnyčioje giedama nuo senų laikų kaip dalis vakarinių mišparų.

Ši Marijos giesmė labai artima Senojo Testamento pranašo ir teisėjo Samuelio motinos Onos giesmei (1 Sam 2, 1–10), kuria ta dėkoja Dievui už ilgai lauktą kūdikį ir pabrėžia, jog Dievas išaukština nuolankiuosius.

Kadangi giesmėje nėra ypatingo sąryšio tarp Marijos nėštumo ir jos apsilankymo pas Elzbietą, Magnificat, išskyrus 48 eil., galėjo būti krikščionių žydų psalmė, kurią Lukas laikė tinkama šioje vietoje savo pasakojimui. Ji puikiai derinasi su Luko evangelijos temomis: džiaugsmas ir džiūgavimas Viešpatyje, Dievas lydi malone nuolankiuosius, netikėtas likimo lūžis, Senojo Testamento pažadų įvykdymas.

Dėl to Marijos giesmė yra drauge Dievo Motinos ir Bažnyčios, Siono Dukters ir naujosios Dievo tautos giesmė, padėkos už gausybę išganymo ekonomijoje išlietų malonių giesmė; giesmė „beturčių“, kurių viltį įgyvendino mūsų protėviams, „Abraomui ir jo palikuonims per amžius“, duoti ir išpildyti pažadai.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai