Buvo pranašė Ona, Fanuelio duktė iš Asero giminės. Ji buvo visiškai susenusi. Po mergystės ji išgyveno septynerius metus su vyru, o paskui našlaudama sulaukė aštuoniasdešimt ketverių metų. Ji nesitraukdavo iš šventyklos, tarnaudama Dievui per dienas ir naktis pasninkais bei maldomis. Ir ji, tuo pat metu priėjusi, šlovino Dievą ir kalbėjo apie kūdikį visiems, kurie laukė Jeruzalės išvadavimo.
    Atlikę visa, ko reikalavo Viešpaties Įstatymas, jie sugrįžo į Galilėją, į savo miestą Nazaretą.
    Vaikelis augo ir stiprėjo; jis darėsi pilnas išminties, ir Dievo malonė buvo su juo.

1 Jn 2, 12–17: Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius

Ps 96, 7–8a. 8b–9. 10. P.: Tesidžiaugia dangūs, tekrykštauja žemė.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Vytautas Brilius

Evangelija kalba apie Onos pranašystę, pasakytą Šventajai šeimai jau paliekant šventyklą, taip pat labai paprastais žodžiais – apie Jėzaus augimą šeimoje. Čia nekalbama apie ženklius įvykius, o tiesiog apie gyvenimą. Pasakojimo prasmė yra ta, kad kasdieniais paprastais, nelengvais, nežymiais darbais žmogus pasiekia savo gyvenimo tikslą, įgyvendina jo užduotį. Senelis Simeonas kantriai ir ištvermingai visą amžių gyveno Dievo akivaizdoje, kad pagaliau savo akimis išvystų pasaulio Išgelbėtoją. Ona neturėjo tokio pažado, tačiau po ilgų ir sunkių ištikimos tarnystės Dievui ir žmonėms metų, gavo dovaną. Apie Šventąją šeimą taip pat parašyta tik tiek, kad jie garbingai Dievo akivaizdoje nešė paprastos kasdienybės naštą.

Apaštalas Jonas rašo apie gyvenimo kovą, kuri tarp Dievo karalystės ir šio pasaulio vyksta per visą žmogaus gyvenimą. Tikrai ne visada tai pasireiškia kaip tikra kova, o dažniausiai – kaip gyvenimo vargai ir įpareigojimai, kaip kūrybingi, tačiau sunkūs darbai. Apaštalas moko ir guodžia, kad tai įveikiama tiems, kurie turi Dievo meilę, kurie per meilę Viešpatį pažįsta ir žino esą jo artumoje. Tokiu atveju net pati „laiminga pabaiga“, iškilus visko apvainikavimas ir apdovanojimas, kaip Simeono ir Onos, nėra nei esminis, nei būtinas. Pats buvimas kiekvieną dieną Dievo akivaizdoje yra nuostabus atlyginimas už mūsų gyvenimo vargus.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai