Piemenys nusiskubino į Betliejų ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose. Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu. Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems paskelbta.
    Praslinkus aštuonioms dienoms, kai reikėjo apipjaustyti berniuką, jam buvo duotas Jėzaus vardas, kurį angelas buvo nurodęs dar prieš jo pradėjimą įsčiose.

Sk 6, 22–27: Jis tesišaukia mano vardo, ir aš juos palaiminsiu

Ps 67, 2–3. 5. 6. 8. P.: Tebūna mums Dievas didžiai maloningas, telaimina mus ir tesaugo.

Gal 4, 4–7: Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters


Evangelijos skaitinį komentuoja Sesuo Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandien pradedame naujus metus, ir liturgijos skaitiniai sako mums, kaip juos pradėti: su palaiminimu, paties Viešpaties Mozei duotais žodžiais iš pirmojo Mišių skaitinio: „Viešpats telaimina ir tesaugo tave! / Viešpats tenušviečia tave savo veidu / ir tebūna tau maloningas! / Viešpats tepažvelgia į tave maloniai / ir tesuteikia tau ramybę!´ Taip jie tars mano vardą izraelitams, ir aš juos palaiminsiu.“  

Kokie įstabūs žodžiai, kuriuos pats Viešpats sakė Mozei. Jis dovanojo žodžius ir parodė, kaip turėtume gyventi, kaip elgtis vieni su kitais, kaip mylėti – visiškai paprastai laiminant vieni kitus, linkint gėrio, meilės ir atsižadant pykčio, pavydo, paniekos ir t.t. Nuolatos saugant taiką ir meilę. Kaip nuostabu! Kaip būtų gera, jei savo gyvenime pritaikytume Marijos pavyzdį iš šiandienės Evangelijos ištraukos: „Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.“  

Ar apmąstome, branginame Dievo mums suteiktas dovanas, ar skiriame laiko pabūti su Dievu, kuris nuolatos mumis rūpinasi?  

Šiandien švenčiame Marijos, Dievo Gimdytojos iškilmę – tos, kuri savuoju Fiat leido į pasaulį ateiti mūsų Išganytojui Jėzui. Ji padės ir mums keisti gyvenimą, būti atvirais Dvasios įkvėpimams, svarstyti ir šlovinti Dievą visais laikais, o ypač šiais naujaisiais metais.  

Tepasilieka Viešpaties palaima ir mylinčios Motinos Marijos globa su mumis ir visu pasauliu. 

Bernardinai.lt 

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai