Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ 
    Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą: buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais“. Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. 
    Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

Jon 3, 1–5. 10: Niniviečiai musigręžė nuo piktojo kelio

Ps 25, 4bc–5ab. 6–7bc. 8–9. P.: Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią.

1 Kor 7, 29–31: Šio pasaulio pavidalas praeina


Sekmadienio Evangeliją komentuoja kun. Virginijus Česnulevičius

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai