Jėzus bylojo savo mokiniams: 
    „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nei vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. 
    Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums: jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę“.

 

Įst 4, 1. 5–9: Gerbkite įstatymus, laikykitės jų

Ps 147, 12–13. 15–16. 19–20. P.: Šlovink, Jeruzale, Viešpatį!


Evangelijos skaitinį komentuoja sKūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Pirmajame skaitinyje girdime apie Izraeliui duotą Įstatymą, prie kurio nedera nieko pridėti, nei nieko iš jo atimti. Evangelijoje Jėzus sako, kad Jis atėjo ne panaikinti įstatymo, bet įvykdyti. Taigi, ko trūko įstatymui, kas gi buvo ne taip, kad Jėzui reikėjo ateiti, idant Įstatymas būtų išpildytas? Jėzus atnešė meilę, kuri teikia gyvenimą. Tai ne koks nors taisyklių rinkinys, ką daryti ir ko nedaryti, prie kurio Rašto aiškintojai ir fariziejai pridėjo daugybę papildomų aiškinimų. Jėzus atėjo pasakyti, kad Įstatymas tėra vienas, ir tai yra meilė. Meilė Dievui ir meilė artimui. Tai mūsų visų, ne tik fariziejų ir Rašto aiškintojų pagunda apkrauti žmonių gyvenimą įvairiausiomis nuorodomis, kurios juos sukausto ir paverčia taisyklių vergais. Jėzus atėjo mūsų išlaisvinti, suteikti gyvenimą per meilę. Jeigu mylime, iš tikrųjų mylime, mums vargu ar bereikia įstatymo, nes meilė nedaro nieko pikta artimui, kaip sako šventasis apaštalas Paulius, ir pati meilė yra įstatymo įvykdymas. Tai sako patsai Jėzus: atėjau įvykdyti įstatymo. Įvykdyti meile, nes nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jėzus kaip tik tai ir padarė.

Kiekvieną dieną dėkokime Dievui už Jo meilę kiekvienam ir man asmeniškai – už šią stulbinamą tikrovę. Įsižiūrėkime, kaip myli Jėzus, ir tai mus teveda mylėti kiekvieną šeimos narį, kiekvieną sutiktą žmogų, varguolius ir patekusius į gyvenimo nuošalę, nes jie labiausiai šaukiasi meilės. Užgaulės, atstūmimas, nuoskaudos ateina iš meilės trūkumo. Atskleiskime meilę, kad visi būtų pagydyti, nes Jėzus savąja meile gydo kiekvieną.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai