Jėzus kalbėjo fariziejams: 
    „Jau greit aš pasitrauksiu, o jūs ieškosite manęs ir numirsite su savo nuodėme. Kur aš einu, jūs negalite nueiti“. 
    Tada žydai ėmė klausinėti: „Nejaugi jis ketina nusižudyti, kad sako: „Kur aš einu, jūs negalite nueiti?“ 
    Jėzus atsakė: „Jūs esate iš pažemių, o aš esu iš aukštybės. Jūs – iš šio pasaulio, o aš – ne iš šio pasaulio. Dėl to aš jums sakiau, kad jūs numirsite su savo nuodėmėmis. Tikrai! Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, – jūs numirsite su savo nuodėmėmis“. 
    Tuomet jie paklausė: „Kas gi toks esi?“ 
    Jėzus atsakė: „Kaip tik tas, ką aš jums sakau! – Daugel turėčiau apie jus kalbėti ir smerkti, bet tiesakalbis yra mano Siuntėjas, ir aš skelbiu pasauliui, ką iš jo girdėjau“. Tačiau jie nesuprato, kad jis kalbėjo jiems apie tėvą. 
    Jėzus tęsė: „Kai žmogaus sūnų būsite aukštai iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu ir kad nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane Tėvas išmokė. Mano Siuntėjas yra su manimi; jis nepaliko manęs vieno, nes visuomet darau, kas jam patinka“. 
    Taip jam kalbant, daugelis įtikėjo jį.

 

Sk 21, 4–9: Kas įgeltas pažvelgs į varinę angį, – liks gyvas

Ps 102, 2–3. 16–18. 19–21. P.: Viešpatie, išgirsk mano maldą, mano šauksmas tave tepasiekia.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Jacek Paszenda SDB

Šiandien Evangelijoje pasakojama, kad Jėzaus priešai labai gerai suprasdavo, ką Jis norėjo pasakyti. Šiandien atspėjo, jog Jėzus kalbėjo apie savo mirtį: Nejaugi jis ketina nusižudyti? Ir Jėzus netgi patvirtina, kad, kai Jis bus iškeltas aukštai... jie supras kas Jis yra. Žydai suprato, jog Jis kalbėjo apie savo mirtį, bet negalėjo suprasti, ką Jis sakė apie savo Dangiškąjį Tėvą ir apie savo misiją.

Iškelti aukštai... Tai Jėzaus klausytojams turėjo būti aišku, nes kryžiaus bausmė buvo romėnų dažnai naudojama Palestinoje. Baisi mirtis, kai žmogų prikaldavo prie medžio iškeldami aukštai. Suteikdami baisias kančias romėnai norėjo įspėti galimus nusidėjėlius. Jėzus nekalbėjo apie savo mirtį ta prasme. Pirmasis skaitinys tampa tarsi pranašišku įvykiu: štai Viešpats liepė Mozei padaryti varinį žaltį ir jį iškelti aukštai, kad tas, kuriam įgelta, į jį pažiūrėtų, liktų gyvas. Jėzaus iškėlimas virš žemes yra mums išganingas – kas Jį tiki, turės amžinąjį gyvenimą. Dėl to Jėzus kartojo žydams, kad po pasitraukimo jie mirs nuodėmingi, nes netiki: Jeigu jūs netikėsite, kad Aš Esu, – jūs numirsite su savo nuodėmėmis.

Artėjanti Jėzaus Pascha – perėjimas per kančią ir mirtį į amžinybę, gali būti mums išganinga. Reikia, jog tikėtume, kad Jis YRA, tai reiškia, jog Jis yra Viešpats, Dievo Sunūs. Tikėjimo išpažinimas, gyvenimas pagal tikėjimą vienybėje su Juo yra  amžinojo gyvenimo garantija.

Viešpatie Jėzau, padėk man, kad visuomet tvirtai tikėčiau ir bučiau su Tavimi.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai