Kovo 23 d. minime Turibijų Mongrovietį (1538-1606), arkivyskupą.

Gimė Maljorkoje, kilmingoje Ispanijos Mongroviejų šeimoje. Studijavo kanonų teisę, buvo teisės profesoriumi Salamankos universitete, vėliau – inkvizijos teismo Granadoje vyriausiuoju teisėju. Turibijus garsėjo savo tiesumu ir pareigos jausmu, Ispanijos Karalius Pilypas II jį labai vertino. Popiežius Grigalius XIII paskyrė šį tylų pasaulietį Ciudad de Los Reyes, vėliau pavadinto Lima, Peru, kuri jau kuris laikas buvo Ispanijos valdžioje, vyskupijos arkivyskupu. Tuo metu Peru buvę konkistadorai darė ką norėjo – plėšė, skriaudė vietinius gyventojus; būdami krikščionys, rodė blogą pavyzdį ten gyvenusiems indėnams ir pirmiesiems vergams, atvežtiems iš Afrikos. Vietiniai buvo krikštijami jėga, religija prisidengiant siekiant pavergti vargšus.

Nors Turibijus ir priešinosi šiam paskyrimui, bet 1578 m. tapo dvasininku, o 1580 m. buvo įšventintas. Ši situacija įkvėpė jam meilę ir aistrą kovai už tikėjimą ir tiesą, kuri tęsėsi iki jo mirties. Nedelsdamas išplaukė į Peru ir 1581 m. pasiekė savo vyskupiją Ciudad de Los Reyes, šiandieninę Limą, Peru sostinę. Per 25 vyskupavimo metus įvykdė nemažai pastoracinių vizitų, vietinių bažnyčios susirinkimų ir vyskupijos sinodų. Elgėsi griežtai su dvasininkais, buvusiais konkistadorų įtakoje, suformavo naują dvasininkijos kartą. Jis aplankė visus savo didžiulės vyskupijos rajonus ir pašalino iš pareigų tuos, kurie skriaudė čiabuvius, plėšikavo. Vyskupas susidūrė su didžiuliu pasipriešinimu, bet bažnytinę discipliną ir teisingumą laikui bėgant atstatė. Jis išmoko vietinių kalbų, kad galėtų pats kalbėtis su vietiniais gyventojais, išsekintais ir nuolankiais, dosniai dalino jiems išmaldas. Jo patvarkymu kunigai turėjo skatinti ir padėti indėnams valgyti sėdint už stalo, miegoti lovose, gyventi kaip laisviems žmonėms. Turibijus rūpinosi, kad atsirastų katekizmų ir maldaknygių vietinėmis kalbomis; vykdė reevangelizaciją.

Indėnai mylėjo savo vyskupą, kuris atsisakė keliauti neštuvuose ir eidavo su jais kartu.

Turibijus konfirmavo šv. Rožę Limietę ir 1591 m. Limoje įkūrė pirmą Naujajame pasaulyje seminariją.

Trečiojo pastoracinio vizito į Šiaurės Peru metu susirgo, tačiau kelionės nenorėjo nutraukti; mirė Sanoje, netoli Limos, klausydamas giedamos psalmės Didįjį Penktadienį, kovo 23 d.

Popiežius Benediktas XIII kanonizavo Turibijų 1726 m.