„Mater Ecclesiae“ ikona. Šv. Petro aikštė, Vatikanas

Po Šventosios Dvasios Atsiuntimo (Sekminių) iškilmės nuo šiol Katalikų Bažnyčioje bus minima Marija, Bažnyčios Motina. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija savo pranešime sako: 

„Šis privalomas minėjimas padės atminti, kad, siekiant krikščioniško gyvenimo tobulėjimo, yra būtina vienytis su Kryžiaus slėpiniu, eucharistine Kristaus auka ir Mergele Marija – Atpirkėjo ir visų atpirktųjų Motina. Marija, stovėdama po kryžiumi (plg. Jn 19, 25), priėmė savo Sūnaus meilės testamentą ir per mylimąjį Jėzaus mokinį tapo visų žmonių Motina Bažnyčioje, kurią pagimdė Kristus, ant kryžiaus atiduodamas Dvasią. Kristus, savo ruožtu, visus žmones paskyrė savo meilės Motinai paveldėtojais, kad visi ją su meile priimtų.“

Marijos, Bažnyčios Motinos minėjimas taip pat primena šventąjį popiežių Joną Paulių II, kuris 1981 m. gruodžio 7 dieną, viename Vatikano pastatų lange paprašė įdėti Marijos, Bažnyčios Motinos (Mater Ecclesiae) ikoną. Yra žinoma, jog ši mintis šventajam popiežiui kilo po to, kai vienas jaunuolis kalbėdamas su juo nusistebėjo, jog Petro aikštėje, pilnoje šventųjų, nėra Marijos. „Viešpaties Angelo“ maldos metu popiežius pašventino šį atvaizdą ir sakė trokštąs, „kad kiekvienas, atėjęs į Šv. Petro aikštę, galėtų pakelti akis į Mariją, pasveikinti ją vaiko tikėjimu ir malda“.

„Mater Ecclesiae“ ikona. Šv. Petro aikštė, Vatikanas

Atvaizdo apačioje yra lotyniškas užrašas „Totus Tuus“, reiškiantis „Visas Tavo“. Tai buvo popiežiaus Jono Paulius II apaštališkasis šūkis, jis tokiu užrašu pradėdavo rašomus teologinius veikalus bei savo dienoraščio įrašus. Ši frazė yra iš šv. Liudviko Marijos Grigniono de Monforo maldos: „Totus tuus ergo sum, et omnia mea tua sunt. Accipio te in mea omnia. Praebe mihi cor tuum, Maria“ (liet. „Esu visas tavo ir visa, ką turiu yra tavo. Vietoj savęs aš priimu tave. O Marija, duok man savo širdį“). 

Apaštališkajame laiške Rosarium Virginis Mariae (2002 m. spalio 8 d.) Jonas Paulius II rašė: „Būdama nepaprastai iškili visiškai ypatinga Bažnyčios narė ir Kristaus motina, ji kartu yra Bažnyčios Motina. Kaip tokia, ji nuolat gimdo savo Sūnaus mistinio Kūno narius. Ji daro tai užtardama juos, išprašydama jiems neišsenkamo Dvasios išliejimo. Ji yra tobula Bažnyčios motinystės ikona.“