Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: 
    "Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos". 

Įst 4, 32–34. 39–40: Viešpats yra Dievas, ir nėra jokio kito

Ps 33, 4–5. 6. 9. 18–19. 20. 22. P.: Laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko.

Rom 8, 14–17: Jūs gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“


Sekmadienio homilijos autorius - kun. Piotr Strocen OFM Conv.

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai