Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė: 
    „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ir Sidone būtų įvykę tokie stebuklai, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atsivertę ir apsirengę atgailos maišais bei pasibarstę pelenais. Todėl gi sakau jums: Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną, negu jums! 
    Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki pragaro! Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokie stebuklai, kokie įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Todėl sakau jums: Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną, negu tau“.

 

Iz 7, 1–9: Jei netikėsite – neišsilaikysite

Ps 48, 2–4. 5–6. 7–8. P.: Savo miestą stiprina Dievas per amžius.


Evangelijos skaitinį komentuoja ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienos Mišių skaitiniai ragina mus tvirtai tikėti ir kliautis Dievu. Tai nėra lengvas paraginimas žydams, nes kaimyninės karalystės pakilo prieš juos, kaip girdime pirmajame skaitinyje. Dievas pranašo Izaijo lūpomis taria: „Būk tvirtas, laikykis ramiai! Nebijok! Tenedreba tavo širdis.“ Kitaip tariant, pasitikėk, kliaukis meilingu Dievo rūpesčiu, o ne kuo kitu. Dievas iš savo žmonių prašo gilaus tikėjimo, tvirto įsitikinimo Jo meile ir rūpinimusi jais kaip Dievo išsirinktąja tauta. Ir mes esame Jo, Jam brangūs, taigi, ištikus sunkumams atminkime Viešpaties žodžius: „Būk tvirtas, laikykis ramiai! Nebijok! Tenedreba tavo širdis.“ Jis neapleidžia mūsų. Pasitikėkime Dievu. Mūsų meilės Dievui įrodymas yra pasikliauti Juo.

Evangelijoje Jėzus apgaili žmonių netikėjimą, primindamas jau įvykusius stebuklus, kurie visgi nepalenkė tikėti ir Jį priimti. Ar kasdieniuose gyvenimo įvykiuose pasitikime Jėzaus galia – juk nuostabių dalykų nutinka kasdien, tiesiog jų nepastebime. Kai ateina išmėginimo, abejonių ir sunkumų laikas, kur kreipiame savo viltis, ką darome? Dažnai tikėjimas mūsų prašo pasikliauti išmintingu, mylinčiu Dievo vedimu, kai situacija mums nesuvokiama ir esame gundomi manyti, kad viskas klostosi blogai. Mums nereikia panikuoti, bet tvirtėti ramybėje ir pasitikėjimu Dievu, kuris mus myli ir mumis rūpinasi. Remkis Juo, kai lengva, remkis Juo bėdoje ir remkis Juo tuomet, kai pasitikėti yra pats sunkiausias dalykas. Jis su tavimi pasilieka ir yra arčiau nei bet kada. Kreipk akis į Viešpatį ir melsk Jo pagalbos.

Melskime su Marija, mūsų Motina pagalbos taip pasitikėti Dievu kaip Ji. Džiaugsme, sunkumams ištikus, sielvartuos tebūna Ji arti ir teparemia savo motinišku rūpesčiu.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai