Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 
    „Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus jis išpjaunam, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. 
    Aš vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasiliks manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. 
   Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, – jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai“.

Gal 2, 19–20: Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus

Ps 16, 1–2. 5. 7–8. 11. P.: Viešpatie, tu – mano paveldėtasis turtas.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Jacekas Paszenda SDB

Mano Jėzau, labai trokštu pasilikti Tavyje, Tavyje noriu įsišaknyti, susivienyti su Tavimi. Nes Tu mano Viešpats! Noriu kvėpuoti tais pačiais troškimais – kad Tavo ir mano širdies pulsas taptų vienu apimančiu visą mano gyvenimą ritmu. Trokštu, kad taptume viena, kaip ir Tu esi viena kartu su savo Dangiškuoju Tėvu. Mano gyvenimo pradžia – Tavyje. Laikyk mane stipriai, kad niekada neatsiskirčiau nuo Tavęs, nes Tavo dėka galu džiaugtis gyvybe, savo šeima, kiekvienu sutiktu žmogumi, kiekvienu mano atsikvėpimu ir judesiu...

Trokštu, kad kasdien maitintum mane savo Žodžiu, kurį apmąstęs nešiosiu su savimi visą dieną, kad maitintų mano mažus ir svarbius sprendimus, kad taptų mano nuolatiniais įkvėpimais, kad mane nuolat lydėtų. Maitink mane savo Kūnu, kad tapčiau kuo ištikimiausiu Tavo atvaizdu tarp žmonių, kad mylėčiau kaip Tu, kad kaip ir Tu tapčiau savo brolių tarnu. Noriu numirti sau ir gyventi tik Tau!

Atiduodu Tau savo širdį, savo protą, rankas, kojas, valią, žvilgsnį, ausis, visą save, koks esu, kad būčiau Tavo įrankis ten, kur mane šiandien siunti, kad neščiau Tavo palaimą ir meilę, kad duočiau vaisių. Kad gyvenčiau ne savo, bet Tavo garbei ir šlovei. Šv. Brigita, visi Viešpaties šventieji, užtarkite mane pas Dievą. Amen!

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai