Pexels.com nuotrauka

Šeštadienio vakarą Dublino Croke Park stadione vyko vienas pagrindinių Pasaulinio šeimų susitikimo renginių – šeimų šventė – liudijimų ir maldos vakaras, kuriame dalyvavo ir popiežius Pranciškus.

„Dėkoju už karštą sutikimą. Gera čia būti! Šiandien susitikome Dubline šeimų švente dėkoti Dievui už tai kas esame: po pasaulį pasklidusi viena Kristaus šeima. Bažnyčia yra Dievo vaikų šeima, – sakė Pranciškus. Šeima, kuri džiaugiasi kartu su besidžiaugiančiais ir verkia kartu su tais, kuriuos slegia skausmas, jaučiasi parblokšti ant žemės. Šeima, kurioje vieni kitais rūpinasi, nes Krikšto dėka visi esame Dievo, mūsų Tėvo, vaikai. Štai kodėl, c pridūrė popiežius, – visada drąsinu tėvus kiek įmanoma greičiau krikštyti savo vaikus, kad jie priklausytų didžiajai Dievo šeimai“.

Kiekviena šeima –  švyturys, skleidžiantis Dievo meilės džiaugsmą

Toliau savo kalboje popiežius sakė, kad šeimos sudaro Dievo tautos daugumą. „Kokia gi būtų Bažnyčia be jūsų?“ Pranciškus paaiškino, jog norėdamas, kad būtų geriau matomas šeimos grožis ir labiau pripažįstama jos svarba, jis parašė apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“ – apie šeimos džiaugsmą. Jis taip pat norėjo, kad ir šio Pasaulinio šeimų susitikimo tema būtų: „Šeimos Evangelija – džiaugsmas pasauliui“.

„Dievas nori, – sakė popiežius, – kad kiekviena šeima būtų tarsi švyturys, skleidžiantis pasauliu Jo meilės džiaugsmą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes sutikę gelbstinčią Dievo meilę bandytume žodžiais arba be žodžių ją liudyti mažais gerumo darbais kasdienybės rutinoje, paprastomis gyvenimo akimirkomis. Tai ir yra šventumas“, pabrėžė popiežius, pridurdamas, kad pašaukimas mylėti ir siekti šventumo skirtas ne privilegijuotai mažumai, bet visiems. „Ir dabar, jei turime akis, galime jį pamatyti aplink mus. Jis tyliai glūdi širdyse visų tų šeimų, kurios myli, atleidžia, yra gailestingos visiems kam to reikia, ir tai daro tyliai, netrimituodamos“. „Tėčiai ir mamos, seneliai ir senelės, vaikai ir vaikaičiai – visi yra pašaukti šeimoje pasiketi meilės pilnatvę“.

Toliau savo kalboje popiežius atsakė į kiek anksčiau išklausytus šeimų liudijimus. Šeima iš Burkina Faso papasakojo apie atleidimo šeimoje svarbą. Popiežius šia proga vėl priminė jau ne kartą minėtus tris šeimos gyvenime esmiškai svarbius žiodžius: „atsiprašau“, „prašau“, „ačiū“. „Atleisti, – sakė Pranciškus, – tai padovanoti dalelę savęs. Jėzus visada mums atleidžia. Jo atleidimo dėka ir mes galime atleisti kitiems“. Kitame liudijime kalbėta apie socialinių tinklų įtaką vaikų auklėjimui. Šios priemonės labai svarbios. Tik reikia saiko ir išminties. Irakiečių šeima kalbėjo apie meilę, kuri padėjo ištverti karą ir persekiojimus. Pasak popiežiaus, jų pavyzdys liudija kaip Kristaus Kryžius duoda jėgų, padeda blogį nugalėti gerumu, į neapykantą atsakyti atleidimu. Popiežius taip pat padėkojo už liudijimą dešimties vaikų tėvams Mary ir Damianui. Galiausiai popiežius palietė ir jam labai brangią senelių išminties ir patirties perdavimo jaunajai kartai temą. „Jei visuomenė nesupranta senelių svarbos – ji neturi ateities“.

„Leiskite jums pasakyti dar vieną dalyką, – sakė popiežius baigdamas savo kalbą. Jūs, šeimos, esate Bažnyčios ir pasaulio viltis. Dievas – Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia – sukūrė žmoniją pagal savo paveikslą, kad ji dalyvautų jo meilėje, kad būtų šeimų šeima, kad džiaugtųsi ramybe, kurią tik Jis gali duoti. Liudydami Evangeliją jūs galite padėti Dievui įgyvendinti jo svajonę“.

Kitas susitikimas – Romoje po trejų metų

Sekmadienį po pietų Dublino Fenix parke popiežius Pranciškus aukojo Pasaulinio šeimų susitikimo uždarymo Mišias. Šia proga buvo pranešta, kad kitas toks susitikimas 2021 m. bus surengtas Romoje.

Sekmadienį aukotos Mišios prasidėjo ilgu gailesčio aktu, kuriuo popiežius maldavo atleidimo už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą Airijoje, už kitus nusikalstamus ir nuodėmingus piktnaudžiavimus valdžia ir sąžine.