Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė, ir Marija Magdalietė. 
    Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“ Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. 

Žyd 5, 7–9: Išmoko klusnumo ir tapo amžinojo išganymo priežastimi

Ps 31, 2–3b. 3c–4. 5–6. 15–16. 20. P.: Viešpatie, gelbėk mane; esi gailestingas!


Evangelijos skaitinį komentuoja ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Šiandienėje Evangelijos ištraukoje girdime išskirtinius Jėzaus žodžius Jonui. Jis nesako „ mano motina“, bet „tavo motina“. Jėzus merdi, Jo misija jau baigiasi ir nuo kryžiaus Jis perduoda misiją savo motinai: priimti Joną kaip savo sūnų, priimti kaip priėmė Jėzų ir Jonui perduoti Jėzaus gyvenimą. O Jonas bus Jėzumi Marijai, Jo motinai.

Tai naujas ryšys. Kai susivienijame su Jėzumi, esame vienybėje ir vieni su kitais. Jei įsisąmonintume šią tiesą, nebūtų tiek daug pavydo, pykčio, godulystės kasdieniame gyvenime. Esame viena šeima Jėzuje. Niekas taip artimai nepažino Jėzaus kaip Marija, Jo motina.

Mes taip pat trokštame tokio meilės santykio su Jėzumi kaip Marija, todėl eikime pas Ją, skausme stovinčią po Jėzaus kryžiumi. Ji parems mus kasdieniniuose sielvartuose, tamsiausiomis mūsų gyvenimo valandomis kreipkimės į Mariją, mūsų Motiną. Ji užtars mus pas Jėzų, išmels pagalbos mūsų skausme, netektyse ir širdgėloj.

Marija nuolat gyveno Jėzaus artumoje – prašykime, kad Ji padėtų mums atsiminti Jėzų kiekvieną gyvenimo dieną. Lai išmoko mylėti Jėzų kaip Ji mylėjo, Juo pasitikėti. Lai Ji padeda pasitikėti Dievu, ištarti fiat, taip Dievui ir viskam, kas iš Jo ateina.

Lai Ji padeda mums gyventi Dievui, ateinant į pagalbą visiems, kam reikia, dalijantis su stokojančiaisiais. Lai Ji padeda mums būti maloniems, mylintiems ir supratingiems, nes visa, ką padarome kitiems, padarome pačiam Jėzui, kad šlovintume Viešpatį ir Jam dėkotume drauge su Marija.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai