Viešpats kalbėjo: „Su kuo aš galėčiau palyginti šios kartos žmones? Į ką jie panašūs? Panašūs jie į vaikus, kurie, susėdę turgavietėje, šaukia vieni kitiems: 'Mes jums grojome, o jūs nešokote; mes giedojome raudas, o jūs neverkėte'. 
    Buvo atėjęs Jonas Krikštytojas. Jis nevalgė duonos, negėrė vyno, tai jūs sakėte: 'Jis demono apsėstas'. 
    Atėjo Žmogaus Sūnus, jis valgo ir geria, tai jūs vėl sakote: 'Štai rijūnas ir vyno gėrėjas, muitininkų ir nusidėjėlių bičiulis'. Bet išmintį pateisino visi jos vaikai“.

1 Kor 12, 31 – 13, 13: Pasilieka tikėjmas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė

Ps 33, 2–3. 4–5. 12. 22. P.: Laiminga tauta, kuri išrinkta būti Viešpaties nuosavybe.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Jacekas Paszenda SDB

Sukietėjusios širdys, išdžiūvusi žemė, nevaisingas medis ir prieštaringi vaikai... Kiek kartų Jėzus priekaištauja fariziejams dėl jų širdies kietumo! Jonas Krikštytojas pasninkavo – tai negerai, gal per daug. O Jėzus valgė, kaip ir visi – irgi negerai. Nenoras išgirsti Dievo balsą, nenoras pažinti Jo valios, nenoras įsiklausyti į savo sąžinės balsą... Kartais tai atrodo patogu, nes leidžia pasilikti prie savo prisirišimų prie nuodėmingų papročių ar ryšių.

Tai labai pavojinga, nes nuodėmė, blogis tampa kasdienybe nepastebėtu būdu. Dar nebaigiau...

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai