Kaune įsikūrę tėvai redemptoristai kun. Peteris Hertelis ir kun. Rastislavas Dluhy. Kauno arkivyskupijos nuotrauka

Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus gruodžio mėnesio kvietimą kartu su juo melstis už skelbiančiuosius tikėjimą, Kauno arkivyskupijoje atnaujinti šlovinimo vakarai. Prasidėję Švč. Trejybės (seminarijos) bažnyčioje malda už miestą, jie tęsis iki kitų metų vasaros (kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį).

Iš Slovakijos į Kauną misijų atvykusiems tėvams redemptoristams Rastislavui Dluhy ir Peteriui Hertelui vadovaujant, pirmąjį vakarą šlovinimas Viešpačiui skambėjo net trimis – lietuvių, anglų ir slovakų – kalbomis. „Svarbiausia – kad ateiname su tikėjimu, jog Viešpats viską gali. Aplink, Senamiesčio bažnyčiose, jau nesyk rengėme tokius maldos vakarus. Šįkart norime, kad tai taptų mūsų kelione ir sutvirtintų tikėjimą, jog Dievo malonė gali ateiti su dar didesne jėga į mūsų miestą, įvairias įstaigas, bendruomenes, šeimas, ypač ten, kur to labiausiai reikia. Tegul ši malda padeda įžiebti Dievo šviesą dar vienuose namuose, dar viename lange“, – sakė arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Atsinaujinimo diena. Tarp tėvų redemptoristų – arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė, Evangelizacinės mokyklos vadovė Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė. Kauno arkivyskupijos nuotrauka

„Be Dievo šviesos ir mūsų dvasiniame gyvenime keliauti tamsu ir pavojinga. Visi esame kviečiami ateiti ir drauge melstis už konkrečias miesto vietas ir žmones, kad jame būtų daugiau Dievo šviesos, bei save, tą šviesą kitiems nešančius“,– kalbėjo tėvas redemptoristas T. Rastislavas. Jis akcentavo šv. Augustino veikalo „Dievo miestas“ vedamąją mintį: „Barbarai gali sugriauti žmonių miestą, tačiau nieko negalės padaryti Dievo miestui – jokia jėga negalės jo išplėšti iš širdžių tų žmonių, kurie, būdami sukurti Aukščiausiojo, jame atrado ramybę.“

Kokie keliai slovakus tėvus redeptoristus atvedė į Kauną? Kas jie? Redemptoristų kongregacijos pavadinimas kilęs iš lotynų kalbos „Redemptor“ (liet. Išganytojas). 1732 m. šv. Alfonsas Marija Liguoris (1696–1787) įsteigė Švenčiausiojo Išganytojo (Atpirkėjo) kongregaciją, į kurią susibūrę kunigai ir vienuoliai savo bendru gyvenimu siekė sekti Kristaus pavyzdžiu.

Redemptoristų globėjos Dievo Motinos ikona. Kauno arkivyskupijos nuotrauka

Pati svarbiausia jų veiklos forma buvo plačios misijos kaimo vietovėse. 1950 m. popiežius Pijus XII šv. Alfonsą Marija Liguorį paskelbė moralės teologų globėju. Romoje, Šv. Alfonso akademijoje, moralinės teologijos daktaro disertaciją apgynęs vyskupas Darius Trijonis, paklaustas, kodėl pasirinko būtent šią akademiją, „XXI amžiui“ taip yra aiškinęs: „Alfonsianumo“ moralinės teologijos akademija pasižymi senomis moralinės teologijos tradicijomis, nes jai vadovauja ir darbuojasi vienuoliai redemptoristai, kurių įkūrėjas buvo šv. Alfonsas Liguoris, parašęs daug veikalų Moralinės teologijos temomis. Ir dabar šie vienuoliai gana aktyviai darbuojasi Bažnyčios gyvenime, pasauliniu mastu organizuoja įvairias konferencijas svarbiais etiniais klausimais, dėsto kituose pasaulio universitetuose, padeda rengti svarbius Bažnyčios dokumentus.“

Vytauto Didžiojo universitete Moralinės teologijos discipliną daugelį metų dėstęs dr. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas taip pat studijavo Popiežiškojo Laterano universiteto „Alfonsianum“ akademijoje. 2017 m. sausio mėnesį viešėdamas Slovakijoje, jis tėvus redeptoristus pakvietė darbuotis ir Lietuvoje. Šių metų pradžioje provincijolas kun. Vaclavas Hypius, kun. Peteris Hertelis, kun. Rastislavas Dluhy ir bendradarbių pasauliečių bendruomenės „Gyvenimo upė“ vadovas Bohumyras Živčakas tokią galimybę aptarė su Lietuvos vyskupais. Kauno arkivyskupui metropolitui Lionginui Virbalui kviečiant, naujai bendruomenei kurtis buvo pasirinktas Kaunas. Be kitų svarbių aplinkybių, čia yra kelis dešimtmečius su redeptoristais bendradarbiaujanti katalikų pasauliečių stipri evangelizacinė komanda.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas aukoja Mišias. Šv. Jono Krikštytojo koplyčioje. Kauno arkivyskupijos nuotrauka

Šv. Jono Krikštytojo centre antri metai gyvuoja arkivyskupijos kurijos organizuojama Evangelizacijos mokykla, kurią remia Lietuvių katalikų religinė šalpa ir „Renewal Ministries“. „Atsinaujinimo dienoje“ dalyvavęs t. Rastislavas Dluhy priminė popiežiaus Pranciškaus 2017 m. prieškalėdinio susitikimo su kardinolais pasidalijimą: „Jaučiu, kad Viešpats nori kartu mus išegzaminuoti – turiu jums dešimt klausimų, į kuriuos jūs galit atsakyti savo širdyje, ir jei matysit, kad reikia – nueikit išpažinties. Pirmasis klausimas buvo: ar aš turiu asmeninį santykį su Jėzumi? (Įsivaizduokite – popiežius to klausia kardinolų.) Antrasis klausimas – ar aš esu čia, kad sekčiau Viešpatį ar kad siekčiau savo karjeros? Aš tai sakau todėl, kad mums visiems reikia atsivertimo – vyskupams, kunigams, pasauliečiams net ir misijų koordinatoriams, maldos grupių vadovams ir Evangelizacinės mokyklos dalyviams. Visiems.“

Kas atsivertus padeda augti, kalbėjo t. Peteris Hertelis: „Kaip augalui reikia šilumos, šviesos, vandens ir oro, taip ir mums reikia keturių pagrindinių sričių. Šiluma – tai malda. Pirmiausia savo mokinius Jėzus pakvietė būti su Juo, todėl ir mūsų gyvenime melstis ar nesimelsti yra tolygu gyventi arba mirti. Malda yra dovana ir kartu kasdienė kova. Antra – šviesa – yra Šventasis Raštas. Jis yra žiburys mano keliui apšviesti: jei keletą dienų neskaitau Šventojo Rašto, pradedu eiti į nuodėmę. Juk mūsų atmintis kaip stalčiukai – ką įdedame, su tuo ir gyvename. Trečiasis mūsų maistas – Eucharistija – yra kaip vanduo. Bažnyčia nurodo ją priimti bent kartą per savaitę, bet tam, kad augtume, mūsų kūnas ir siela privalo valgyti kasdien. Ir ketvirtasis – išpažintis, kuri yra svarbi kaip oras, kad neuždustume nuodėmėse ir galėtume lengvai kvėpuoti.“