Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną: „Atėjo metas, prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ 
    Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą; buvo mat žvejai. Jėzus tarė: „Eikite paskui mane! Aš jus padarysiu žmonių žvejais“. Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. 
    Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną taipogi valtyje betaisant tinklus. Tuoj pat jis pasišaukė ir juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį. 

Skaitiniai E1 (7)

Žyd 1, 1–6: Dievas prabilo į mus per Sūnų

Ps 97, 1. 2b. 6. 7c. 9. P.: Angelai visi, prieš Viešpatį kniubkit!


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

„Atėjo įvykdymo metas, Dievo Karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Mk 1, 15). Tai Gerosios Naujienos esmė. Čia galime stabtelėti ir atkreipti dėmesį į įdomų graikišką žodį, nusakantį „laiką“ arba „metą“.

Bendresnis graikiškas žodis, reiškiantis laiką, yra „chrónos“. Iš čia kilo žodžiai chronologija, chronometras, kronika, chronografas ir kt. Jis apibrėžia kiekybiškai išmatuojamą laiką, padalytą pagal metų laikus, saulės ir mėnulio judėjimą ar svarbiausius istorinius įvykius.

Tačiau yra ir kitas žodis – „kairós“. Kaip tik jį ir vartoja evangelistas Morkus, kai užrašo Jėzaus ištartus žodžius „atėjo metas.“ Kairós nurodo laiko turinį, tai, kas tuo metu vyksta, asmeninę laiko patirtį.

Pavyzdžiui, puikiai žinome, kad pusvalandis nuobodaus pamokslo ir pusvalandis pokalbio su mylimu žmogumi yra „chronologiškai“ tapatūs, tačiau asmeninio potyrio prasme labai skirtingi. Pirmasis atrodo begalinis, antrasis pralekia akimirksniu. Tapatus yra „chrónos“, skirtingas – „kairós“.

Kristus skelbia, kad jo buvimas yra ne vien „chronologinė“ istorijos data, bet ir žmogaus gyvenimo pilnatvė. Veiksmažodis, išverstas kaip „atėjo metas“, originale reiškia būtent „pilnatvę“. Jėzus Kristus praturtina žmonijos istoriją, suteikia jai pilnatvę, prasmę ir vertę.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai