Paralyžuotojo išgydymas. Codex Egberti (980-993 m.)

Kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose ir taip gausiai susirinko, jog nė prie durų nebeliko vietos. O jis skelbė jiems žodį. 
     Tada keturi vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo ir, padarę skylę, nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį: „Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!“ 
     Tenai sėdėjo keletas Rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje: „Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis piktžodžiauja! Kas gi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas?!“ 
     Jėzus, iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis, tarė: „Kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau - ar pasakyti paralyžiuotajam: 'Tau atleidžiamos nuodėmės', ar liepti: 'Kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok'? Bet kad žinotumėte Žmogaus Sūnų turint galią atleisti žemėje nuodėmes, - čia jis tarė paralyžiuotajam, - sakau tau: kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo!“ 
     Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akyse nuėjo sau. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami: „Tokių dalykų mes niekad nesame matę“. 

Skaitiniai E1 (15)

Žyd 4, 1–5. 11: Stenkitės įžengti į aną poilsį

Ps 78, 3. 4bc. 6c–7. 8. P.: Neužmirškite Dievo stebuklų.


Evangelijos skaitinį komentuoja kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Vieną dieną, kai Jėzus buvo, greičiausiai, Simono Petro namuose, susirinko tokia didžiulė minia, kad nebuvo galima įeiti pro duris. Keturi vyrai (Bažnyčios tėvai čia įžiūri nuorodą į keturis evangelistus, kurie padeda žmogui prisiartinti prie gydančio Žodžio) nusprendžia atnešti jam paralyžiuotą žmogų.

Susirinkusieji į tai nekreipia jokio dėmesio: erdvės padarymas tarsi prilygsta mirčiai už kitą. Paralyžiuotojo draugai nenusimena. Dažniausiai tais laikais stovėdavo lauko kopėčios, kuriomis buvo galima užlipti ant namo terasos.

Jėzus pastebi šio ketvertuko tikėjimą: „Išvydęs jų tikėjimą“ (Mk 2, 5). Apie paralyžiuotojo tikėjimą nežinome nieko. Bet tai, galbūt, ne taip ir svarbu. Svarbiau tai, kad jis sutiko būti savo draugų nešamas prie Jėzaus.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai