Vasario 18 d. minime pal. Jurgį Kašyrą (Jerzeg Kaszyra, 1904–1943), kunigą marijoną.

Pal. Jurgis Kašyra gimė Aleksandrave (Vilniaus r.) 1904 m. balandžio 4 d.

Anksti tapo našlaičiu. Buvo pakrikštytas stačiatikių bažnyčioje, tačiau sulaukęs 18 metų tapo kataliku. 1922 m. ėmė lankyti marijonų mokyklą,  1924 m. tapo marijonu. Vėliau studijavo filosofiją Romoje ir teologiją Vilniuje.

1935 m. Vilniuje buvo įšventintas kunigu. Buvo paskirtas marijonų studentų magistru. Vėliau dgejus metus dirbo Drujos (Baltarusija) gimnazijos prefektu.

1938 m. buvo paskirtas Rosikos (Baltarusija) vienuolyno Polesėje vyresniuoju. Iš pradžių šis vienuolynas buvo marijonų prieglauda pabėgusiems iš vokiečių teritorijos, tačiau tai buvo tik trumpą laiką, nes, sovietų armijai kirtus Lenkijos sieną, sovietai likvidavo marijonų žemes, vienuolyną, turtą. Dalis vienuolių išvyko į Vakarus. T. Jurgis Kašyra išvyko į Lietuvą.

1942 m. t. Jurgis grįžo į Drują, iš ten – į Rosiką. Naciams užėmus Rosiką ir už partizaninę veiklą ėmus persekioti žmones, t. Jurgis Kašyra liko kartu su persekiojamaisiais, vykdydamas savo kunigišką misiją. Jis buvo sudegintas kartu su jais Rosikoje 1943 m. vasario 18 d.

Popiežius Jonas Paulius II paskelbė t. Jurgį Kašyrą palaimintuoju 1999 m. birželio 13 kartu su kitais 107 lenkų kankiniais.