Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris vakarienės metu buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė: „Viešpatie, kas tave išduos?“ 
    Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui: „Viešpatie, o kas jam bus?“ 
    Jėzus atsakė: „Jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kas gi tau? Tu sek paskui mane!“ 
    Ir taip pasklido gandas tarp brolių, jog tasai mokinys nemirsiąs. Betgi Jėzus nesakė: „Jis nemirs“, tik „Jei noriu, kad jis pasiliktų, kolei ateisiu, kas gi tau?“ 
    Tai ir yra mokinys, kuris liudija apie tuos dalykus ir juos aprašė, ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras. 
    Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu juos visus atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti. 

Skaitiniai KV (306)

Apd 28, 16–20. 30–31: Paulius pasiliko gyventi Romoje ir skelbė Dievo karalystę

Ps 11, 4. 5. 7. P.: Dorieji regės tavo veidą, Viešpatie. / Aleliuja.


Komentaro autorius - Robertas Urbonavičius

Sekminių vigilijos diena, - ryt švęsime Bažnyčios gimtadienį ir užbaigsime velykinį liturginį laiką, panirdami į kasdienybės dievoieškas.

Tačiau su Sekminėmis viskas prasideda, o ne pasibaigia. Senojoje Romos rito formoje (liaudiškai tariant „tridentinėje liturgijoje“) sekmadieniai tarp Sekminių ir Advento pradžios yra ir vadinami sekmadienis po Sekminių. Taip išreiškiant tiesą, jog iš tiesų mūsų eilinis laikas (kaip dabar jis vadinamas) yra Šventosios Dvasios veikimo tąsa.

Apaštalas Jonas savo Evangeliją baigia irgi pradėdamas – „Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu juos visus atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti.“

Taip, Šventoji Dvasia ir toliau rašo Jėzaus Linksmąją Naujieną, - kiekvienas iš mūsų esame ritinys, į kurį surašoma, kokių nuostabių ženklų Viešpats nuveikia.

Veni, Sancte Spiritus ǃ

Ateik, Šventoji Dvasia ǃ

Amen. Aleliuja

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai