Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Algirdo Darongausko nuotrauka

Liepos 1–12 d. vyksta Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Kviesdama į  atlaidus, Telšių vyskupija siūlo parsisiųsti išmaniąją programėlę Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldoms apmąstyti (Android OS naudotojams).

Aplikacjoje pateikiama Žemaičių kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčių schema bei giesmės „Kalnai“– tekstas ir audio įrašai. Giesmės ir stotys (kelio koplyčios) sinchronizuotos. Taip pat sichronizuota muzika ir tekstai – paryškinama eilutė, kuri šiuo metu giedama. 

Algirdo Darongausko nuotrauka

Trumpa Žemaičių Kalvarijos Kalnų istorija

Manoma, jog Žemaičių Kalvarijos Kančios kelyje giedamas giesmes bei maldas, vadinamuosius „Žemaičių Kalvarijos kalnus“, vysk. Jurgio Tiškevičiaus paliepimu išvertę bei parašę Žemaitijos dvasininkai. Kultūros istoriko M. Biržiškos teigimu, šį darbą galėję atlikti kun. dominikonas Jurgis Kasakauskis ar kun. jėzuitas Pranciškus Šrubauskis.

Greta lotyniškų ir lenkiškų tekstų vertimų, baigiamojoje „Žemaičių Kalvarijos kalnų“ dalyje giedamos dvi originalios giesmės: „Karaliene Maloninga, Kalvarijoj stebuklinga“ ir „Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia“. Šiose giesmėse labai aiškiai atsispindi sąsajos su atlaidais ir Kalvarijos Kalnais: jose kalbama apie Kristaus kančią bei atperkamąjį darbą ir apie Marijos kartu su dieviškuoju Sūnumi iškentėtas kančias. Šių giesmių tekstai laiko tėkmėje būdavo literatūrinami, taisomi pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles, apvalomi nuo brabarizmų bei slavizmų. Jie nekart skelbti įvairiose maldaknygėse bei giemynuose, žmonės jas giedodavo ne tik per atlaidus, bet ir šermenyse bei kituose maldinguose susibūrimuose. Ši graži tradicija išliko iki mūsų dienų.

Vysk. Motiejus Valančius veikale „Žemaičių vyskupystė“ mini, kad jau 1644 m. Kalvarijoje dominikonai lankė koplytėles ne vien giedodami, bet ir grodami muzikos instrumentais. Įvairūs XVII–XIX a. šaltiniai liudija, kad žemaičiai garsiai giedamas (šaukiamas) katalikiškas giesmes palydėdavę senoviniais muzikos instrumentais: kanklėmis, birbalais, lamzdžiais, būgnais, mediniais trimitais.
Istoriko Simono Daukanto teigimu, „tų trimitų balsas yra graudžiai malonus, daugiau rūstas, nekaip linksmas, keliąs klausantiems aitrą ir gailesį“ („Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių“, 1845 m.). XIX a. senuosius medinius muzikos instrumentus ėmė keisti variniai pučiamieji, tačiau pati muzikavimo tradicija, giesmių ir instrumentinio pritarimo melodijos bei stilius buvo išsaugotas.
2010 metais „Schola cantorum De Regina Pacis“ – Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos grigališkojo choralo studija – įgiedojo Kalnus. Dviejų CD kompletą galima įsigyti visuose katalikų knygynuose. 

Žemaičių Kalvarija. 1977. Iš ciklo „Atlaidai“. Romualdo Požerskio nuotr.

Atlaidų programa 

Liepos 1 d., pirmadienis Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius

14 val. Šv. Mišios Panų kalne.

19 val. Šv Mišios su Mišparais Bazilikoje; po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.
Šv. Mišioms ir Mišparams vadovaus bei homiliją sakys J.E. Kaišedorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS.

po 19 val. Šv, Mišių - naktinė Švč. Sakramento adoracija Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Tiesioginė transliacija per Marijos radiją.

Liepos 2 d., antradienis Valstybės vadovų, Politikų ir Savivaldybių darbuotojų diena

Meldžiamės už Lietuvos valstybei vadovaujančiuosius.

Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. Šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E.Vilkaviškio vyskupas Rimantas NORVILA.

Liepos 3 d., trečiadienis Medikų diena

Meldžiame už medikus ir sveikatos apsaugos srityje dirbančiuosius

Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras GRUŠAS

Liepos 4 d., ketvirtadienis Katechetų ir švietimo darbuotojų diena

Meldžiamės už mokyklų, universitetų darbuotojus bei visus mokslo šviesą jaunajai kartai skleidžiančius.

Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Panevėžio vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM.

Liepos 5 d., penktadienis Policijos ir teisėsaugos diena

Meldžiamės už policijos, teisėsaugos darbuotojus.

Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Šiaulių vyskupas Eugenijus BARTULIS.

Liepos 6 d., šeštadienis Jaunimo diena

Meldžiamės už Lietuvą, jos ir viso pasaulio jaunimą.

Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homilija sakys J.E.Vilniaus arkivyskupijos augzilijaras vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS

15:30 val. Jaunimo vakaro programos pradžia Žemaičių Kalvarijos kultūros centro salėje. Su jaunimu bendraus kun. Domingo Avellaneda Cabanillas (Argentina)

18 val. Malda už pašaukimus Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje

19 val. Jaunimo Šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Telšių vyskupas Kęstutis KĖVALAS. Po jų - Kryžiaus kelio Kalnai su jaunimu.

Taip pat po 19 val. Šv. Mišių - naktinė Švč. Sakramento adoracija Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje. Tiesioginė transliacija per Marijos radiją.

Liepos 7 d., sekmadienis Didžioji Kalvarija. Krikščioniškų šeimų diena

Meldžiames už jaunas šeimas ir besiruošiančius Santuokos Sakramentui

Klaipėdos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė.

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homilija sakys J.E. Pedro Lopez QUINTANA, tik baigęs Apaštališkojo Nuncijaus tarnystę Lietuvoje ir Baltijos kraštuose.

Liepos 8 d., pirmadienis Ligonių ir Caritas organizacijos diena

„Lietuvos Caritas“ 30 metų jubiliejus. Meldžiamės už negalios ištiktuosius, ligonius ir Caritas organizacijos savanorius.

Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Lionginas VIRBALAS SJ.

Liepos 9 d., antradienis Verslininkų diena

Meldžiamės už verslininkus ir visus darbo vietas kuriančiuosius.

Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augzilijaras Darius TRIJONIS.

Liepos 10 d., trečiadienis Žemdirbių diena

Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos žemdirbiams, ūkininkams ir kaimų parapijų žmonėms.

Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius Algirdas JUREVIČIUS .

Liepos 11 d., ketvirtadienis Kunigų, seminaristų, patarnautojų ir pašvęstojo gyvenimo atstovų diena

Meldžiamės už Bažnyčios hierarchijoje tarnaujančius, vienuolius bei naujus pašaukimus į dvasinį luomą.

Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas KAUNECKAS.

Liepos 12 d., penktadienis Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimyninių parapijų diena

Meldžiamės, kad garsas apie Žemaičių Kalvarijos šventovę toli sklistų, o jos piligrimai iš Žemaitijos, visos Lietuvos ir pasaulio patirtų gausias Dievo malones.

Plungės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus ir homiliją sakys J.E. Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

8.00 val. Šv. Mišios

10.00 val. Šv. Mišios. Po jų – giedama Švč. Mergelė Marijos litanija ir kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

11.30 val. Šv. Rožinio malda Bazilikoje.

12.00 val. Sumos Šv. Mišios.

Po Šv. Mišių iškilminga procesija į Kryžiaus Kelio Kalnus.

19. 00 val. Vakarinės Šv. Mišios.

Po jų - procesija į Kryžiaus Kelio kalnus.

8. 00 val. - 20. 00 val. Švč. Sakramento adoracija Nukryžiuotojo Jėzaus Slaugos Namų koplyčioje (Tvenkinio g. 1).

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.

Telšių vyskupijos informacija