Petras paklausė Jėzų: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“
    O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą“.

Skaitiniai Š (124, 502)

Pat 2, 1–9: Išganymui širdį palenki

Ps 34, 2–3. 4. 6. 9. 12. 14–15. P.: Visuomet aš Viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis.


Komentaro autorė – s. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

Išminties knygos ištrauka nuostabiai dera su šventojo Benedikto gyvenimu, kurio šventę šiandien minime. Jis yra tikros išminties žmogus, nes tai išmintis teikia supratimą ir įžvalgą, įkvepia Dievo ieškoti, kaip girdime pirmajame skaitinyje.

Benediktas gimė 480 metais, mokėsi Romoje, tačiau jį traukė gyvenimas vienumoje, į kurį pasitraukė Subiake, vėliau – Kasine. Prie jo prisidėjo kiti. Taip gimė garsioji Regula, pelniusi šventajam Benediktui Vakarų vienuolijos patriarcho vardą. Mirė 547 metais. Šventasis popiežius Paulius VI paskelbė jį Europos globėju.

Šventasis Benediktas visiškai atsidavė Dievui. Jėzus šiandienės Evangelijos ištraukoje kviečia žmones sekti, sutelkti savo gyvenimą į Jį, Viešpatį. Negalime visi būti kunigais ar vienuoliais, tačiau kiekvienas gali visą savo pasitikėjimą sudėti į Dievo rankas sekdamas Jėzų ir nesusiviliodamas šio pasaulio dalykais, pažadais, kurie atitolina širdį nuo Dievo. Mes priklausome Dievui ir norime visuomet būti Jo.

Dėkokime Dievui už tikėjimo dovaną, už šventųjų pavyzdį ir Dievo Dvasios vedimą. Prašykime pagalbos spręsti ir rinktis išmintingai, idant matytume tikrovę tokią, kokia ji yra. Dalinkimės gauta meile ir išmintimi su kitais. Melskime už Europą, prašykime taikos ir darnos pasauliui, kad Dievas maloningai mus laimintų.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai