Linas Būdavas. Saulėlydžio potėpiai

 Jėzus ėmė priekaištauti miestams, kuriuose buvo padaryta daugumas jo stebuklų, kad jie neatsivertė: 
    „Vargas tau, Chorazine! Vargas tau, Betsaida! Jeigu Tyre ir Sidone būtų įvykę tokie stebuklai, kokie padaryti pas jus, jie seniai būtų atsivertę ir apsirengę atgailos maišais bei pasibarstę pelenais. Todėl gi sakau jums: Tyrui ir Sidonui bus lengviau teismo dieną negu jums!

   Ir tu, Kafarnaume, negi būsi išaukštintas iki dangaus? Tu nugarmėsi iki pragaro! Jeigu Sodomoje būtų įvykę tokie stebuklai, kokie įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Todėl sakau jums: Sodomos žemei bus lengviau teismo dieną negu tau“. 

Skaitiniai E1 (210)

Iš 2, 1–15a: Jį pavadino Moze, nes buvo iš vandens ištrauktas

Ps 69, 3. 14. 30–31. 33–34. P.: Nuolankieji, ieškokite Dievo, ir atgis jūsų širdys.


Komentaro autorius – kun. Ramūnas Mizgiris OFM

Kokių stebuklų Jėzus padarė Chorazine, Betsaide, Kafarnaume? Šventajame Rašte jo darbai tuose miestuose nėra minimi. Ir čia matome, kodėl apaštalas Jonas savo Evangelijos pabaigoje rašė: „Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu juos visus atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti“ (Jn 21, 25).

Remiantis Evangelijos ištrauka Mt 11, 20–24, taip pat ir kitomis Evangelijų vietomis, galime daryti išvadą, kad Jėzaus misija Galilėjoje pasiekė nedaug mokinių. Žmonių minios parodė tam tikrą susidomėjimą – visos evangelijos kalba apie daugybės žmonių susidomėjimą Jėzumi – tačiau liko abejingos jo mokymui.

Žodžiai „Vargas tau!“ nėra grasinimas, bet apraudojimo ir apgailestavimo atodūsis. Tai Dievo skausmas dėl žmogaus daromo blogio: Meilės skausmas dėl neatsiliepimo į Meilę. Nepriėmimas, kaip ir kiekvienas blogis, nėra nukreiptas prieš Dievą, bet prieš tą, kuris nepriima. Kaip mylimo blogis paliečia giliai tą, kuris jį myli, taip ir žmogaus blogis be galo paliečia Dievo širdį.

Kristaus kryžius išreiškia kartu Dievo meilės rimtumą ir mūsų blogio svorį. Tikra meilė, kai nėra mylima, niekada negrasina. Ji gali tik apgailestauti ir mirti iš skausmo. Dievo kančia yra begalinė, kaip ir jo meilė.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai