Tada Jėzus tarė savo mokiniams: „Iš tiesų sakau jums: turtuoliui nelengva patekti į dangaus karalystę. Ir dar kartą jums sakau: lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dievo karalystę“. 
    Tai išgirdę, mokiniai labai sumišo ir klausė: „Tai kas galės būti išgelbėtas?“ 
    Pažvelgęs į juos, Jėzus tarė: „Žmonėms tai negalimas daiktas, o Dievui viskas galima“. 
    Tada Petras jį paklausė: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“ 
    O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą. 
    Tačiau daugel pirmų bus paskutiniai, ir daugel paskutinių - pirmi“. 

Skaitiniai E1 (285)

Ts 6, 11–24a: Gideonai, tu išvaduosi Izraelį: tam aš tave siunčiu

Ps 85, 9. 11–12. 13–14. P.: Viešpats savo žmonėms skelbia ramybę.


Komentaro autorius – kun. Gintaras Blužas OFS

Pexels.com nuotr.

Posakis apie kupranugarį ir adatos ausį būdavo vartojamas norint nusakyti, kad koks nors dalykas yra neįmanomas. „Tai kas galės būti išgelbėtas?“ Niekas. Vien tik savo pastangomis – niekas! Išsigelbėti žmogui pačiam yra neįmanoma. Nei turtingam, nei vargšui. Išgelbėti gali tik Dievas, tapęs Žmogumi, ir, kaip sako Bažnyčios Tėvai, savo kūnu nunuodijęs mirtį, kuri jį buvo prarijusi.

Tai ar turtuolis gali būti išgelbėtas taip, kaip ir vargšas? Skirtumas tarp jų nėra turimų daiktų ar pinigų kiekis. Vargšas visko tikisi iš Dievo, jam reikia Dievo, jis be Jo nieko negali, nes „nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti“ (Jn 15, 5).

O turtuolis manosi galįs viską pats, jis viską žino (ir nesvarbu, kokio storio jo piniginė, ar iš viso jis jos neturi)... Tokiam turtuoliui sunku yra paskelbti Gerąją Naujieną apie išgelbėjimą, nes jam atrodo, kad jo nereikia nuo nieko gelbėti. Jis savo gyvenime puikiausiai ir pats susitvarko. Tai ar galima pačiam išsigelbėti, jei tai neįmanoma žmonėms?

„Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė“ (Lk 6, 20), jūsų, kurie visa palikote – visą puikybę ir pasitikėjimą šio pasaulio galiomis bei savo nuopelnais ir sekate Gelbėtoją Kristų, tikėdamiesi kaip atlygį gausią amžinąjį Jo Veido regėjimą.

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai