Pexels.com nuotrauka

Jėzus ėjo mokydamas per miestelius ir kaimus ir keliavo į Jeruzalę. 
    Kažkas jį paklausė: „Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“ 
    Jis pasakė jiems: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užrakins duris, stovėdami lauke, jūs pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, atidaryk mums!’ O jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’. Tada jūs imsite dėstyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse’. 
    O jis jums tars: ‘Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ Tai bus verksmo ir dantų griežimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abraomą, Izaoką, Jokūbą ir visus pranašus, o patys būsite išvaryti laukan. Ir ateis žmonės iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų ir sėsis prie stalo Dievo karalystėje. 
    Ir štai yra paskutinių, kurie bus pirmi, ir pirmųjų, kurie bus paskutiniai“.

Skaitiniai ABC (594)

Iz 66, 18–21: Visus jūsų brolius jie pargabens iš visų tautų

Ps 117, 1. 2. P.: Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.

Žyd 12, 5–7. 11–13: Dievas griežtai auklėja, ką myli


Komentaro autorius – kun. Gintaras Blužas OFS

„Aš – avių vartai (Jn 10, 7b), – sako Jėzus, – Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras“ (Jn 10,9b). Tėvas atvėrė juos visiems. Tačiau tie vartai yra siauri, kad nepatektų, „kas netyra“ (Apr 21, 27). Jie yra vienintelis įėjimas į Gyvenimą. Nėra kito (žr. Apd 4, 12). Idant pro juos įeitume, reikia pasistengti. Daugelis bandys tai daryti, „bet neįstengs“. Nes tai darys savaip, kaip patys (ne)išmano, pagal savo įsivaizdavimą – kas, galbūt, pasikliaudami savo teisumu, kas savo statusu ar religinio gyvenimo praktikomis bei maldingumu.

O juk „Vargas tiems, kurie savo akyse yra išmintingi, kurie, savo pačių manymu, gudrūs!“ (Iz 5, 21) Jie sakys: „Mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu mokei mūsų gatvėse“, ir sulauks atsakymo, jog menė jau pilna svečių, surinktų iš aklaviečių (žr. ketvirtadienio Evangelijos komentarą), „iš rytų ir vakarų, iš šiaurės ir pietų“, nes jūs neatpažinote savo aplankymo meto (žr. Lk 19, 44).

Paskutinieji tampa pirmi, kai suvokia, jog yra reikalingi Gelbėtojo ir priima Išganymą, kurio neužsitarnavo, į kurį neturi jokios teisės, kuris yra dovana. Pro siaurus vartus gali įeiti tik nuolankus žmogus. Puikybė žmogų išpučia... Ir jis, kad ir kaip stengsis, nepratilps. „Puikybę lydi gėda, o išmintis eina su kukliaisiais“ (Pat 11, 2).

„Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena!“ (2 Kor 6, 2b) „Pasistengti įeiti“ reikia jau dabar. Tai reiškia visu savo gyvenimu sekti Kristų, būti Jo mokomiems, idant būtume ir Jo išgelbėti, nes patiems to padaryti nepavyks: „Tai neįmanoma žmonėms” (Mk 10,27 – žr. antradienio Evangelijos komentarą).

Bernardinai.lt

Evangelijos komentarų archyvas


Šventasis Raštas internete lietuviškai